IUGG

National Committee Report for the International Union for Geodesi and Geophysics, IUGG

Oversikt over den nasjonale komitéen for IUGG sine medlemmer ligger her.

Den nasjonale komitéen for IUGG lager jevnlig en rapport som beskriver IUGG-relatert forskning i Norge de siste årene samt forskningsplaner den nærmeste fremtiden.

International Union for Geodesi and Geophysics, IUGG

Nasjonalkomitéen for IUGG (International Union for Geodesi and Geophysics) har de senere årene endret seg ved at Geodesi har blitt en likestilt vitenskapsgren og ved at Cryosphere-forskning har blitt inkludert. Dette har ført til et behov for statuttendringer.
Bjørn Geirr Harsson utarbeidet allerede i 2009 et forslag til forandring av statuttene for den nasjonale IUGG komiteen, hvor dette forslaget ble i vår sendt ut på en kommentarrunde i Nasjonalkomitéen og styret i NGF. Endelig forslag til nye statuetter ble deretter lagt ut til avstemning blant NGFs medlemmer i forkant av NGF sitt årmøte på Geilo den 15. september 2010.
For at statuttendringene skulle være gyldige, måtte minst 1/3 av de stemmeberettigete avgi stemme, og videre måtte 2/3 av disse stemme for de nye statuttene. Det ble totalt avlagt 100 stemmer, dvs. 65% av våre 154 betalende medlemmer, hovedsaklig gjennom en web-basert avstemning. 99 stemmer gikk i favør av de nye statuttene, mens 1 stemme var blank. Valgresultatet ble godkjent av årsmøtet, og de nye justerte statuetter for IUGG ble tilsvarende vedtatt den 15. september 2010. De nye statuttene kan leses ved å velge i menyen over.
NGF sitt styre takker Bjørn Geirr Harsson for en veldig stor og fin innsats for å modernisere og tilpasse statuttene.

Om organisasjonen IUGG

IUGG (International Union of Geodesy and Geophysics) er en ikke-statlig, ikke-profitt organisasjon, stiftet i Brussel 28. juli 1919. Norge kom med i IUGG fra 1923, samme året som også Sverige og Danmark kom med. For tiden er 65 land medlemmer av IUGG.

Unionen innbefatter følgende 8 assosiasjoner:

  • Kryosfære
  • Geodesi
  • Geomagnetisme og aeronomi
  • Hydrologi
  • Meteorologi og Atmosfærens fysikk
  • Oseanografi
  • Seismologi og fysiske aspekter ved jordens indre
  • Vulkanologi og kjemiske aspekter ved jordens indre

IUGGs formål går ut på å stimulere til vitenskapelige studier knyttet til jorden, og at slike studier kommer menneskeheten til gode. IUGG var den første av tre vitenskapelige unioner som ble etablert under den konstituerende forsamling i 1931 av The International Research Council, som er forløperen til ICSU (International Council of Scientific Unions). ICSU er øverste ledd i hierarkiet og utgjør et globalt forum for utveksling av vitenskapelige ideer og informasjon, samt utvikling av standard prosedyrer innen alle forskningsområder. IUGG er således en av 29 vitenskapelige unioner i ICSU.

Mer informasjon om IUGG finner du på deres web-sider: http://www.iugg.org.

Comments are closed.