IUGG Statuter

NASJONALKOMITEEN FOR GEODESI OG GEOFYSIKK
(FUNGERER SOM NASJONAL KOMITE FOR IUGG)

STATUTTER

Vedtatt ved skriftlig avstemning.
Trått i kraft 15. mars 1976. Justert på NGFs årsmøte 15. sept. 2010

    1. FORMÅL
      Nasjonalkomiteen for geodesi og geofysikk (her kalt Komiteen) er kontaktorgan mellom de norske geodeter og geofysikere og Den internasjonale union for geodesi og geofysikk (International Union of Geodesy and Geophysics – IUGG) som den er tilsluttet og hvis målsetning den skal medvirke til å fremme.
    1. SAMMENSETNING
      Komiteen har åtte medlemmer, en representant for hver av de faggrupper som svarer til IUGGs åtte assosiasjoner, IACS, IAG, IAGA, IAHS, IAMAP, IAPSO, IASPEI og IAVCEI.
      Disse faggruppene er:

      IACS: Faggruppen for cryosfæriske vitenskaper
      IAG: Faggruppen for geodesi
      IAGA: Faggruppen for geomagnetisme og aeronomi
      IAHS: Faggruppen for hydrologi
      IAMAP: Faggruppen for meteorologi og atmosfærens fysikk
      IAPSO: Faggruppen for oseanografi
      IASPEI: Faggruppen for seismologi og fysiske aspekter ved jordens indre
      IAVCEI: Faggruppen for vulkanologi og kjemiske aspekter ved jordens indre

      For hver representant skal det være en vararepresentant.

    1. FAGGRUPPER
      Hver av assosiasjonene skal ha en faggruppe innenfor Norsk Geofysisk Forening (NGF). Faggruppen består av medlemmer i NGF, registrert i vedkommende fagområde. Medlemmene i NGF bestemmer selv hvilke faggrupper de vil la seg registrere i, men de kan bare registreres med stemmerett i en faggruppe. Hver av faggruppene kan med simpelt flertall suppleres med medlemmer etter vedtak av faggruppen. Faggruppen skal sørge for at statutter for faggruppen er i samsvar med tilhørende assosiasjons statutter.
    1. VALG AV REPRESENTANTER OG VARAREPRESENTANTER TIL KOMITEEN
      1. Valg av representant og vararepresentant til Komiteen skjer ved første anledning det året en ordinær generalforsamling i IUGG finner sted, og senest innen utgangen av dette året.
      2. En representant (med vararepresentant) velges innen faggruppen for hver faggruppe, i samsvar med statutter for denne faggruppe.
    1. LEDER OG NESTLEDER I KOMITEEN
      1. Komiteen velger selv sin leder og nestleder.
      2. Valgperioden avpasses i overensstemmelse med IUGGs generalforsamlinger.
    1. DELTAGELSE I IUGGs OG ASSOSIASJONENEs ORGANISASJONSMØTER
      1. Komiteen utpeker nasjonal delegat til organisasjonsmøter i IUGG, og sender i tråd med IUGGs regelverk, informasjon til IUGG om hvem dette vil være.
      2. Vanligvis skal komitemedlemmene møte som nasjonal delegat i de enkelte assosiasjonenes organisasjonsmøter. Som alternativ kan andre medlemmer fra faggruppen møte. Assosiasjonen må alltid informeres i god tid om hvem som er nasjonal representant på organisasjonsmøter i assosiasjonen.
      3. Komiteen kan etter innstilling fra representantene for faggruppene gi ikkemedlemmer status som nasjonal delegat.
      4. Andre ikke-medlemmer kan gis adgang til å møte uten delegat-status (som gjest).
    1. INFORMASJON TIL FAGGRUPPEMEDLEMMENE
      1. Komiteen skal sørge for at faggruppemedlemmene i nødvendig utstrekning blir informert om Komiteens arbeid. Den som er nasjonal delegat på IUGGs generalforsamling lager rapport fra denne. Rapporten skal være medlemmene i hende innen neste valg på representanter til Komiteen.
      2. De enkelte komite-medlemmer må sørge for å gi rapporter av mer faglig art til medlemmene av egen faggruppe og til andre som bør bli informert.
      3. For behandling av saker av spesiell interesse kan Komiteen med simpelt flertall innkalle samtlige faggruppemedlemmer til fellesmøte.
    1. ENDRING AV STATUTTENE
      Statuttendring skjer ved uravstemning. For vedtak om endring av statutter kreves aksept fra minst 2/3 av de avgitte stemmene, som igjen skal utgjøre minst 1/3 av alle stemmeberettigede.
      Endringsforslag skal være innsendt til Komiteen minst to måneder før og forslaget skal distribueres til faggruppemedlemmene minst en måned før vedtak kan fattes.

Comments are closed.