IUGG Referater

Referat fra møte i Nasjonalkomitéen for IUGG 20. april 2015

Last ned dokument (pdf).


Referat fra møte i Nasjonalkomitéen for IUGG 26. april 2013

Last ned dokument (pdf).


Referat fra møte i Nasjonalkomitéen for IUGG 12. september 2012

Last ned dokument (pdf).


Referat fra konstituerende møte i Nasjonalkomitéen for IUGG

Tid: Mandag 9. januar 2012, kl 10 – 12:30
Sted: Fysisk Institutt, Universitetet i Oslo, rom 139.
Til stede: Ulf-Peter Hoppe (IAGA), Hege Hisdal (IAHS), Per Erik Opseth (IAG), Rune S. Selbekk (IAVCEI), Solfrid Sætre Hjøllo (IAPSO), Jón Egill Kristjánsson (IAMAS), Svein Mykkeltveit som vikar for Tormod Kværna (IASPEI), Øystein Hov (Vitenskapsakademiet)
Forfall: Jon Ove Hagen (IACS).
Agenda:
 1. Velkommen og godkjenning av agenda
 2. Presentasjon av nye og gamle komitémedlemmer
 3. Status IUGG-nasjonalkomitéen
 4. Hvordan kan nasjonalkomitéen bidra for at arbeidet som norsk assosiasjons-representant blir mer effektivt?
 5. Oppgaver for Nasjonalkomitéen 2012-2015
 6. Tettere tilknytning mellom faggruppene og NGF
 7. Neste møte
Utsendt materiale:
 1. Ajourført liste over medlemmer av Nasjonalkomitéen for Geodesi og Geofysikk 2012-2015
 2. Agenda for møtet
 3. Lenke til IUGG Yearbook 2012 på www.iugg.org
Møteleder: Ulf-Peter Hoppe (UPH)
Referent: Ulf-Peter Hoppe og Hege Hisdal

1. Velkommen og godkjenning av agenda
Agendaen ble godkjent.

Valg av leder og nestleder i komitéen skjedde på e-mail 22. november til 2. desember 2011, fordi fristen var 9. desember 2011 for å sende IUGG den nye listen over medlemmer i komitéen inkludert ny leder og nestleder. Det var ikke mulig å samles til et fysisk møte i nasjonalkomitéen mellom IUGG generalforsamling og 9. desember. Ulf-Peter Hoppe (IAGA) ble gjenvalgt som leder for Nasjonalkomitéen. Hege Hisdal (IAHS) ble valgt til nestleder (“Secretary” i IUGGs lister).

2. Presentasjon av nye og gamle komitémedlemmer
Komitéen har fem nye medlemmer og tre medlemmer fra forrige periode. Noen assosiasjoner hadde ikke vararepresentant før, men har det nå etter det nye valget. Noen har fortsatt ikke vararepresentant. Ifølge Statuttene (www.ngfweb.no/iugg_statutter.html) består faggruppene av medlemmer i NGF. Hvert medlem i NGF velger tilhørighet til en av de åtte faggruppene som tilsvarer de åtte assosiasjoner i IUGG. I praksis har 115 NGF-medlemmer (av 172) ikke valgt en slik tilhørighet. Faggruppene velger eller utpeker medlemmer til Nasjonalkomitéen. Praksis hvordan disse valg foregår kan være ulik i de ulike faggruppene. Nasjonalkomitéen er ikke kjent med formelle statutter for de enkelte faggruppene. Sannsynligvis er slike formelle statutter ikke nødvendig for faggruppene. Assosiasjonene under IUGG (IAGA, IAMAS osv.) har statutter, tilgjengelig på www.iugg.org. Antall NGF-medlemmer i de ulike faggruppene varierer mye, for eksempel 2 i IAGA, 4 IAG, 6 i IAHS (IAHS har 50-60 norske medlemmer – noen er medlemmer av flere assosiasjoner, for eksempel både IAHS og IACS) ingen i IAVCEI. Vi estimerer det totale antallet forskere som arbeider innen de tre første fagfelt i Norge som hhv. 58, 30 og 3. IAHS har én norsk kontaktperson for hver av de 10-15 faggruppene innen IAHS.

3. Status IUGG-nasjonalkomité
UPH viste sin presentasjon om Nasjonalkomitéen fra NGF-årmøtet på Geilo, sendt ut elektronisk tidligere.

Vi diskuterte Nasjonalkomitéens økonomi. 1923 til 2009 har DNMI betalt Norges IUGG-kontingent (se http://www.ngfweb.no/iugg_referater.html), som også dekker tilhørighet til de åtte assosiasjonene under IUGG. 2010 betalte Vitenskapsakademiet årskontingenten, som da utgjorde US$-8650. Sannsynligvis har Vitenskapsakademiet også betalt kontingenten i 2011. Nasjonalkomitéen har ingen inntekter og ikke noe budsjett. Derfor kan Nasjonalkomitéen ikke dekke reiser til komitémøter eller kostnader til brosjyrer eller plakater.

I 2011 vurderte Nasjonalkomitéen å skrive en nasjonal rapport til IUGG. IUGG ber om en slik rapport, men bare 11 av de 65 medlemsland har skrevet den. I 2011 hadde Nasjonalkomitéen ikke kapasitet til å skrive IUGG rapport.

4. Hvordan kan nasjonalkomitéen bidra for at arbeidet som norske assosiasjonsrepresentanter blir mer effektivt?
4.1 Seismologi er svakt representert i forskningsprogrammer, for eksempel hos Norges Forskningsråd. Det ønskes at Nasjonalkomitéen bidrar til profilering av fagområdet ovenfor myndighetene.

4.2 Statens kartverk har mye internasjonalt samarbeid. Dette er for eksempel viktig som forutsetning for bruk av satellittovervåkning. Det søkes om midler til slik samarbeid fra Miljøverndepartementet. Støttebrev fra IAG og fra Nasjonalkomitéen kan hjelpe i søknadsprosessen.

4.3 Den 8.-12. Juli 2013 arrangerer IAMAS & IACS en felles “ Davos Atmosphere – Cryosphere Assembly (DACA-13). The cutting edge of atmospheric and cryospheric science; Air, Ice and Process interactions.” Se: http://www.daca-13.org/

22.-26. juli 2013 i Gøteborg organiserer IAHS, IAPSO og IASPEI en “Joint Assembly: Knowledge for the Future”. Representantene i Nasjonalkomitéen fra disse tre assosiasjonene vil se på muligheter for å påvirke programmet. Målsetning er å gi norske forskningsmiljøer anledning til å vise sine resultater på best mulig måte.

4.4 Vi skal se etter muligheter for forskningsprosjekter i samarbeid på tvers av assosiasjonsgrenser. Dette kan være samarbeidsprosjekter mellom to eller tre av de åtte assosiasjonene, alt etter prosjektets formål.

4.5 Nasjonalkomitéen har bruk for en oversikt hvilke fordeler vi ser ved at Norge er medlem i IUGG og de åtte assosiasjonene. Vi skal lage en slik oversikt til bruk i ulike sammenhenger, som å kommunisere vårt arbeid, i søknader, rekruttering og lignende. Denne oversikten eller deler av den kan utformes som en liten brosjyre eller som en plakat, for eksempel til bruk på norske fagmøter. Filmen som IUGG laget for generalforsamling i Melbourne i 2011, og som UPH har kopiert opp til komitémedlemmene kan muligens brukes i denne sammenhengen, men er ikke tilstrekkelig i seg selv.

4.6 Vi vurderer om vi skal organisere en norsk “IUGG-dag” i 2013, enten ifm. NGFs årsmøte eller uavhengig av det.

4.7 Jón Egill Kristjánsson sa seg villig til å kontakte Aksel W. Andersen, Treasurer of IUGG for å finne ut hva kontingenten brukes til i større detalj enn vi finner på http://www.iugg.org/administration/budget2012_15.pdf .

4.8 Øystein Hov sa seg villig til å finne ut Vitenskapsakademiets offisielle holdning til Nasjonalkomitéen.

4.9 En nasjonal rapport til IUGG med kapitler om hver faggruppe kan bidra til å gjøre vår forskning synlig, både internasjonalt og i Norge, for eksempel overfor myndigheter.

5. Oppgaver for Nasjonalkomitéen 2012-2015

 • Aktivitetsnivået i Nasjonalkomitéen bør øke utover nivået fra de siste fire år. Vi ser for oss ett fysisk møte hvert år pluss kontakt på e-mail og telefon.
 • vi må gjøre vårt arbeid bedre kjent
  • i faggruppene
  • hos myndigheter
  • i mediene
 • vi arbeider med vår nasjonale rapport til IUGG for 2015 på lav intensitet i hele fireårsperioden
 • i samarbeid med styret i NGF arbeider vi for at alle NGF-medlemmer velger en faggruppe-tilhørighet
 • punktene i avsnitt 4. (over)

6. Tettere tilknytning mellom faggruppene og NGF UPH kontakter alle norske forskere som jobber i IAGA-fagfeltet og oppfordrer dem til å vurdere en presentasjon på NGF-møte i 2012, for eksempel om et tema relatert til solflekkmaksimum som forventes i 2013 og romvær. (Oppfordringen er sendt til de to NGF-medlemmene som har meldt seg i faggruppe ”IAGA”, til 24 NGF-medlemmer som ikke har valgt en faggruppe, men som jobber relatert til IAGA, og til 32 forskere med sannsynlige IAGA-interesser, men som ikke er medlem i NGF. De siste ble samtidig informert at de lett kan bli NGF-medlemmer om de ønsker.) Lignende ekstratiltak kan være aktuelle fra komitémedlemmene som representerer de andre faggruppene, men kanskje bare tre av de åtte faggruppene hvert år. For å unngå misforståelser: Alle NGF-medlemmer er velkommen til å holde presentasjoner på alle NGF-møter. Dette avsnitt handler bare om å øke interessen i NGF ytterligere.

NGF har sitt neste årsmøte på Geilo 12.-14. september 2012. Selv om tre medlemmer i Nasjonalkomitéen ikke kan delta på NGF møtet i år pga. andre avtaler, ønsker vi generelt å fortsette å bruke NGF som det naturlige koblingspunktet i mellom faggruppene. Derfor gjennomfører vi neste møte i Nasjonalkomitéen for IUGG på Geilo like før NGF møtet. Vi håper at vararepresentant kan stille opp for medlemmene som ikke kan komme selv. Vi må sørge for at alle blir hørt om forslag til neste møte etter det (på e-mail i forveien om de ikke kan komme til Geilo denne gangen).

Vedtak: NGF er det naturlige koblingspunktet mellom faggruppene. Vi ønsker å fortsette med det.

7. Neste møte
Vedtak: Nasjonalkomitéen for IUGG møtes på Geilo 12. september 2012 på formiddagen før NGF-møtet starter.


Referat fra konstituerende møte i Nasjonalkomitéen for Geodesi og Geofysikk

Tid: Torsdag 24. januar 2008, kl 13 – 14:55
Sted: NVE, møtelokale i 1. etg, Middelthunsgate 29, Oslo.
Til stede: Ulf-Petter Hoppe (IAGA), Olav Vestøl (IAG), Reidar Trønnes (IAVCEI), Tore Furevik (IAPSO), Hege Hisdal (IAHS), Jon Ove Hagen (IACS), Jan Erik Weber (Vitenskapsakademiet), Tom-Arild Blix (leder i forrige nasjonalkomité), Bjørn Geirr Harsson (sekretær i forrige nasjonalkomité)
Forfall: Bente Lilja Bye (IAG), Nils Kvamstø (IAMAS), Tormod Kvaerna (IAPSEI).
Agenda:
 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjenning av innkalling og agenda
 3. Litt historikk om IUGG-nasjonalkomitéen
 4. Hvordan oppnevnes medlemmer til nasjonalkomitéen?
 5. Oppgavene for nasjonalkomitéen
 6. Økonomi og nasjonal organisering for komitéen
 7. Konstituering av IUGG-nasjonalkomitéen 2008-2011
 8. Eventuelt
Utsendt materiale:
 1. Ajourført liste over medlemmer av Nasjonalkomitéen for Geodesi og Geofysikk 2008-2011
 2. Agenda for møtet
Utdelt på møtet:
 1. Statutter fra 1976 for Nasjonalkomitéen for Geodesi og Geofysikk
 2. Forslag til nye statutter for Nasjonalkomitéen
 3. Eksempel på rapport fra IUGGs generalforsamling (fra den norske representanten på IUGGs generalforsamling i 2003)
Møteleder: Tom-Arild Blix (TAB)
Referent: Bjørn Geirr Harsson (BGH)

1. Valg av møteleder og referent
Vedtak: Tom-Arild Blix valgt til møteleder og Bjørn Geirr Harsson valgt til referent.

2. Godkjenning av innkalling og agenda
Vedtak: Innkallingen godkjent. Ingen forslag til endringer i agendaen.

3. Litt historikk om IUGG-nasjonalkomitéen
BGH orienterte om bakgrunnen for dannelsen av IUGG. Tok utgangspunkt i Struves meridianbue (1816-1855) som i 2005 kom inn på UNESCOs Verdensarvliste, som det første vitenskapelige kulturobjekt på listen. Struves meridianbue-prosjekt dannet forløperen til IAG, som ble etablert under navnet “Den mellom-europeiske gradmålingskommisjonen” i 1864. Dette var den første av de åtte assosiasjonene som i 1919 og utover kom til å utgjøre IUGG. Norge kom med i IUGG fra 1923, året efter IUGGs første generalforsamling. Norge hadde IUGGs generalforsamling i Oslo sommeren 1948.
I dag er 75 land medlem av IUGG.
IUGG har generalforsamling hvert 4. år samtidig som en vitenskapelig konferanse arrangeres. På generalforsamlingen møtes rådet (Council), som består av en akreditert representant fra hvert av medlemslandene. Nasjonalkomitéen må noen måneder før generalforsamlingen sende brev til IUGG med opplysninger om hvem som skal akrediteres som nasjonal representant under generalforsamlingen. I tiden mellom generalforsamlinger styres IUGG av et styre (Bureau) som består av president, vise-president, sekretær, kasserer og tre styremedlemmer. De vitenskapelige oppgaver styres av en eksekutivkomité som består av Bureau pluss presidenten i hver av de åtte assosiasjonene. Sekretærene i assosiasjonene blir invitert til executivkomité-møtene, men har ikke stemmerett der. Det er vanlig at Executivkomitéen leder generalforsamlinger, men Executivkomitéens medlemmer har ikke stemmerett i saker som tas opp på generalforsamlinger.
Ingen vedtak til dette punkt på agendaen.

4. Hvordan oppnevnes medlemmer til nasjonalkomitéen?
BGH gjennomgikk det utdelte forslaget til nye statutter for Nasjonalkomitéen for Geodesi og Geofysikk. Forslaget omhandler også oppnevnelsen av medlemmer til Nasjonalkomitéen for Geodesi og Geofysikk og er ment som en start i prosessen. Forslaget vil bli behandlet av NGFs årsmøte på Geilo 17. til 19. september i år.
Det er faggruppene som velger eller utpeker medlemmer til Nasjonalkomitéen for Geodesi og Geofysikk. Faggruppene består av medlemmer i Norsk Geofysisk Forening. Valg skjer ved første anledning det året en ordinær generalforsamling i IUGG finner sted, og senest innen utgangen av dette året.
Ingen vedtak til dette punkt på agendaen.

5. Oppgavene for nasjonalkomitéen TAB og BGH orienterte. Vanligvis skal medlemmene i nasjonalkomitéen møte som nasjonal delegat i de enkelte assosiasjonenes organisasjonsmøter. Som alternativ kan andre medlemmer fra faggruppen møte. Assosiasjonen må alltid informeres i god tid om hvem som er nasjonal representant på organisasjonsmøter i assosiasjonen.
Tidligere har det vært vanlig at de ulike land presenterte en nasjonalrapport innen hver assosiasjon. Men i de senere år har bare et fåtall land levert slik rapport.
BGH anbefalte allikevel at det i fremtiden blir laget nasjonalrapport ut fra hensynet til historien. Slike nasjonalrapporter har vist seg meget nyttige når historien skal skrives.
Nasjonalkomitéens medlemmer skal sørge for at faggruppemedlemmene i nødvendig utstrekning blir informert om komitéens arbeid og hva som foregår i IUGG.
Den som er nasjonal delegat på IUGGs generalforsamling lager egen rapport fra denne. Rapporten skal være medlemmene i hende innen neste valg på representanter til nasjonalkomitéen. De enkelte komité-medlemmer gir rapport av mer faglig art til egen faggruppe og til andre som bør bli informert.
Nasjonalkomitéen kan fremme saker inn for IUGG der dette kan være hensiktsmessig, og omvendt kan saker fremmet av IUGG brukes som støtte for å få gjennomført nasjonale oppgaver innen ulike assosiasjoner.
Ingen vedtak til dette punkt på agendaen.

6. Økonomi og nasjonal organisering for komitéen TAB og BGH orienterte. Norges årlige kontingent til IUGG var for 2007 US$ 8150. Opprinnelig ble den årlige kontingenten gitt fra departementet som øremerkede midler til Det Norske Meteorologiske Institutt, som sørget for at rett beløp kom til IUGG. Men på 1990-tallet sluttet departementet å gi slike øremerkede midler. Allikevel fortsatte Meteorologisk Institutt å dekke den årlige kontingenten. Efter noen år ga de hint om at nasjonalkomitéen burde finne en annen økonomisk løsning. Nasjonalkomitéen arbeidet en del for å finne en praktisk løsning på økonomien, og kom til at det kunne være en av følgende tre løsninger:

 • Beløpet kunne dekkes gjennom tilslutning til Vitenskapsakademiet (slik er det i noen land)
 • Beløpet kunne dekkes gjennom tilslutning til Forskningsrådet (slik er det i noen land)
 • Beløpet kunne dekkes gjennom bidrag fra alle institusjoner som har medlemmer i NGF.

Det er 29 unioner som er tilsluttet ICSU. Vi tviler på om Norge er representert i alle 29, men vi konstaterer at noen unioner i Norge får dekket kontingenten gjennom Vitenskapsakademiet, mens andre får den dekket gjennom Forskningsrådet.
En mulig oppgave for nasjonalkomitéen vil være å samarbeide med de andre tilsvarende unioner i Norge for å få en ensartet organisering av alle unionene.

Vedtak:

 • Når møte i nasjonalkomitéen anses nødvendig holdes det i forbindelse med NGFs årsmøte på Geilo i september, for å spare reiseutgifter.
 • Nasjonalkomitéen og styret i NGF samarbeider om en fremtidig løsning på kontingentproblematikken. De bør også vurdere om Nasjonalkomitéen bør ha egen økonomi uavhengig av Vitenskapsakademiet og Forskningsrådet.

7. Konstituering av IUGG-nasjonalkomitéen 2008-2011
Vedtak: Ulf-Petter Hoppe ble enstemmig valgt til leder. IAGs representant ble enstemmig valgt til nestleder (sekretær). Olav Vestøl trer inn hvis Bente Lilja Bye ikke kommer tilbake til sin stilling i Statens kartverk – Geodesi.

8. Eventuelt
Ulf-Petter Hoppe takket Tom-Arild Blix og Bjørn Geirr Harsson for deres innsats i nasjonalkomitéen gjennom henholdsvis 17 og 22 år.
Vedtak: Nasjonalkomitéen samles til første møte under NGFs årsmøte på Geilo 17. til 19. september i år.

Comments are closed.