Årsberetninger

Årsberetninger fom. 2009 ligger som pdf:


Årsberetning 2008

1. Styre:
Nytt styre ble valgt på årsmøtet 19. september 2007:

Leder: Tore Furevik, Geofysisk Institutt og Bjerknessenteret, Universitetet i Bergen
Nestleder.: Inger Hanssen-Bauer, Meteorologisk Institutt, Oslo
Kasserer: June Lunde, Universitetet i Tromsø

I tilleggsfunksjoner har foreningen hatt

Revisor: Bjørn Geirr Harsson, Statens kartverk
Webmaster: Jon Albretsen, Meteorologisk Institutt

Det nye styret har god geografisk spredning (Bergen, Oslo og Tromsø), og for første gang i foreningens historie er det to kvinner med i styret.

2. Årsmøte:
Årsmøtet i 2008 ble holdt på Dr Holms Hotel, Geilo den 17. September kl 17-18. Deltagerantallet på årsmøtet/symposiet var denne gang 36. I tillegg var det tre ledsagere med.
Det var ingen på valg denne gang, og årsmøtet ble derfor nokså raskt gjennomgått. Leder gikk gjennom fire oppfølgingssaker fra årsmøtet i fjor, før årsmeldingen for 2007 ble lest opp (levert av forrige styre). Denne ble enstemmig vedtatt. Kasserer redegjorde for foreningens økonomi. På grunn av utgifter i forbindelse med 90 års jubileet ble det et mindre underskudd. Dette var det budsjettert med. Foreningen har ca 150 000 kr på konto, og har en sunn økonomi. Kontingenten holdes uendret for 2009. Regnskap og budsjett ble enstemmig vedtatt. Ulf-Peter Hoppe informerte om IUGG, og hvilke oppgaver nasjonalkomiteen har. Nye representanter ble i 2007 valgt inn ti alle 8 underkomiteer (se under).

3. Geilo-symposiet
De faglige innslagene på symposiet 17-19. september var delt inn i temaene

 • Ekstreme geofysiske hendelser
 • Generell geofysisk forskning

Det var til sammen 30 foredrag, 14 under temaet “Ekstreme geofysiske hendelser” og 16 under “Generell geofysisk forskning”. Kvaliteten på foredragene var gjennomgående høy, og mye spennende resultater ble vist.
I år var det fire inviterte stipendiater fra hhv Svalbard, Tromsø, Oslo og Bergen som holdt foredrag om “polare plasmaskyer”, “magnetiske fluksrør”, “atmosfærisk ising” og “stormbaner”. Alle de fire foredragene var gode, og viser at det “gror” godt også i det geofysiske miljøet.
Til å innlede om “Ekstreme geofysiske hendelser” hadde vi invitert Henrik Svensen fra Universitetet i Oslo til å snakke om ” Årsakene til global oppvarming og masseutryddelser i jordens historie”. Dette var et særdeles engasjerende foredrag, og vi fikk vel alle et inntrykk av hvordan tilfeldighetene har rådd gjennom livets historie. Når kommer neste masseutryddelse?

4. IUGG
Norge kom med i den Internasjonale Union for Geodesi og Geofysikk (IUGG) i 1923. Fra 2008 ble antallet underavdelinger utvidet fra syv til åtte, da kryosfære ble tatt opp. Nasjonalkomiteen for IUGG ledes av Ulf Peter Hoppe og sekretær er Olav Vestøl. Det er blitt holdt et møte i nasjonalkomiteen (24 januar 2008). Et planlagt møte samtidig med NGF symposiet ble ikke holdt, da kun få av medlemmene i nasjonalkomiteen var samlet.
Representantene i nasjonalkomiteen er de 8 nasjonalkorrespondentene Ulf-Petter Hoppe (IAGA, leder), Olav Vestøl (IAG), Nils Gunnar Kvamstø (IAMAS), Reidar Trønnes (IAVCEI), Tore Furevik (IAPSO), Hege Hisdal (IAHS), Jon Ove Hagen (IACS), og Tormod Kvaerna (IAPSEI). I tillegg er Jan Erik Weber representant fra Vitenskapsakademiet.

5. “Geofysiske Publikasjoner”
Arbeidet med å skanne inn Geofysiske Publikasjoner og legge artiklene ut på foreningens nettsider har gått trått siste året. Hovedgrunnen er at de tidligste bindene kun er i hard perm, og at det derfor er et svært tidkrevende og manuelt arbeid å skanne inn side for side. Men styret ønsker likevel å følge dette opp i 2009.

6. Medlemsstatus
Antall betalende medlem for 2008 var 169, en mer enn i 2007. Av disse var 140 ordinære medlem og 29 pensjonister. Etter tredjegangs purring er det 10 som er blitt strøket fra medlemslistene. Vi har fått 10 nyinnmeldinger og 5 aktive utmeldinger.

7. EGU / AGU
Styret i NGF fungerer som bindeledd til EGU. Styret har tidlig på året sendt oversikt til EGU over de NGF-medlemmene som ønsker medlemskap i EGU, sammen med EGU-kontingenten som er 20 Euro pr medlem pr år.
Etter forslag fra medlem i NGF ble det på årsmøtet i 2007 tatt opp om AGU medlemskap kunne være et alternativ til EGU, siden det var mer fordeler å hente på medlemskap i AGU (blant anna EOS og Physics today). Det var flertall for en slik ordning, og styret har derfor iverksatt dette fra 2008. På grunn av tidsfrister for medlemskap, blir de nye EGU/AGU medlemskapene først gjeldene fra 2009 (dvs året etter kontingent i NGF).
For 2009 er det 104 medlemmer som har valgt EGU medlemskap og 14 som har valgt AGU medlemskap. AGU medlemskapene må betales personlig, og beløpet refunderes fra foreningen i etterkant. Til sammenlikning ble 103 innmeldt i EGU for 2008, slik at foreningens totale utgifter til EGU/AGU vil øke noe.

8. Jan Mayen som forskningsplattform
Som en oppfølging av foreningens engasjement rundt bevaring av Jan Mayen som forskningsplattform, ble det til høringsfristen 1. Juni 2008 om forskningsrådets ” Policydokument for Norsk Polarforskning 2009 – 2012″ sendt inn en høringsuttalelse om å bevare Jan Mayen som forskningsplattform.
Denne ble undertegnet av de tre siste lederne av NGF, Bjørn Geirr Harrson, Magne Lystad og Tore Furevik. Status nå er at situasjonen for Jan Mayen ikke er så kritisk som den var for noen år tilbake, men at foreningen vil følge med på situasjonen også i tiden fremover.

9. Neste Geilo-symposium
Neste Geilo-symposium er fastsatt til 9.-11. september 2009 på Dr Holms Hotell, Geilo.

Tore Furevik Inger Hanssen-Bauer June Lunde
(sign) (sign) (sign)

Gå til toppen av denne siden


Årsberetning 2007

Styret som ble valgt på årsmøtet 8. september 2005, fortsatte sitt arbeid ut 2007:

Leder: Magne Lystad, Meteorologisk institutt
Nestleder.: Tore Furevik, Geofysisk inst., UiB
Kasserer: Jon Albretsen, Meteorologisk institutt
Revisor: Terje B. Løyning, Norsk Polarinstitutt

Årsmøte og Geilo-symposiet
Årsmøtet i 2007 ble holdt på Dr Holms Hotel, Geilo, 19. september. Deltagerantallet var denne gang 43, hvorav 9 hadde med ledsager.
De faglige innslagene på symposiet 19.-21. september var delt inn i temaene

 • Klimavennlig energi
 • Geofysisk forskning

Det var satt av en hel dag til temaet “Klimavennlig energi”, og 8 inviterte foredragsholdere deltok i tillegg til NGF-medlemmer. Tidligere direktør ved Max Planck Inst. og ved ECMWF, Lennart Bengtsson, holdt foredrag om det globale energiproblem. I alt ble det holdt 27 interessante foredrag. Av disse var det foredrag av 4 unge forskere fra universitetene UiTø, UiB og UiO. Det var ingen fra NTNU denne gang. Program og presentasjoner er vist her.

Årsmøtet behandlet i tillegg til de tradisjonelle sakene også oppfølgingen av Jan Mayen-saken, IUGG-representasjon og medlemskap i EGU/AGU.

Valg av nytt styre 2008-2009:

Leder: Tore Furevik, Geofysisk inst., UiB
Nestleder: Inger Hanssen-Bauer, met.no
Kasserer: June Lunde, IFT, UiTø

Ekstraverv:

Revisor: Bjørn Geirr Harsson, Statens kartverk
Webmaster: Jon Albretsen, met.no

IUGG
IUGG har hittil bestått av 7 underorganisasjoner som dekker de ulike fagfeltene. Fra 2008 skal dette antallet utvides med en ny organisasjon for kryosfære. De forskjellige fagfeltene har utpekt sine representanter til den nasjonale IUGG-komiteen for perioden 2008-2012. Leder er Ulf Peter Hoppe, IAGA, og sekretær Bente Lilja Bye, IAG. På årsmøtet ble det foreslått at møtet i den nasjonale komiteen kunne holdes i forbindelse med NGF-symposiet. En oversikt over representantene er vist her.

“Geofysiske Publikasjoner” tilgjengelig på NGFs internettsider
Det er gjort en betydelig innsats for å legge skannede versjoner av Geofysiske Publikasjoner ut på foreningens nettsider. Arbeidet har vært utført både ved Meteorologisk institutt og ved Geofysisk institutt, UiB. Disse instituttene har hver finansiert arbeidet med ca. 17.000 kr. I forbindelse med Geilo-symposiet ble det gitt muntlig tilsagn om en tilsvarende støtte fra Institutt for geofag, UiO. Fortsatt gjenstår skanning av en del årganger før hele serien er tilgjengelig på internett.

Medlemsstatus
Foreningen har mottatt 12 innmeldinger i løpet av 2007, og alle har meldt seg inn i foreningen uanmeldt via nettsidene. To medlemmer er strøket fra listen grunnet manglende betaling over flere år, mens noen medlemmer har betalt kontingenten for 2007 etter at de ikke ble registrert som betalende medlemmer i 2006. Medlemsantallet er nå totalt 193, derav betalte 168 kontingenten for 2007. Av denne medlemsmassen er 103 videre innmeldt i EGU for 2008.

EGU / AGU
Styret i NGF fungerer som bindeledd til EGU. Styret sender tidlig på året oversikt til EGU over NGF-medlemmer som ønsker medlemskap, sammen med EGU-kontingenten som er 20 Euro pr medlem pr år.
Fordeler ved medlemskap EGU er imidlertid små. Det er mer å hente på medlemskap i AGU (EOS, Physics today). Styret foreslo derfor på årsmøtet at medlemmene kunne stå fritt i å inngå medlemskap i EGU eller AGU. Det var flertall for en slik ordning som derfor følges opp av det nye styret.

NGFs markering av 90-års jubileum
I anledning NGFs og Geofysisk institutts (Universitetet i Bergen) 90-års jubileum i 2007 ble det arrangert en internasjonal konferanse i Bergen i tiden fra 29. til 31. august 2007 med tittel “Polar dynamics: Monitoring, Understanding and Prediction”. Tore Furevik var leder av arrangementskomiteen. NGF ble presentert ved poster og brosjyre. Jubileet ble ellers markert ved jubileumsmiddag i forbindelse med årsmøtet på Geilo.

Jan Mayen som forskningsplattform
Temaet “Jan Mayen som geofysisk forskningsplattform” ble diskutert på årsmøtet. Bjørn Geirr Harsson deltok på vegne av NGF på et møte i Samarbeidsutvalget for miljø på Jan Mayen, holdt hos Fylkesmannen i Nordland. Her etterlyste Harsson større vitenskapelig aktivitet på Jan Mayen. Han ble anmodet om å kontakte andre nasjonale foreninger for å bidra til å forsterke Jan Mayen som forskningsplatform. Nytt styre vurderer tiltak i samarbeid med Harsson.

Neste Geilo-symposium
Neste Geilo-symposium er fastsatt til 17.-19. september 2008 på Dr Holms Hotell, Geilo.

Magne Lystad Tore Furevik Jon Albretsen
(sign) (sign) (sign)

Gå til toppen av denne siden


Årsberetning 2006

Styret som ble valgt på årsmøtet 8. september 2005, startet sitt arbeid 1. januar 2006 og fortsetter ut 2007:

Leder: Magne Lystad, Meteorologisk institutt
Nestleder.: Tore Furevik, Bjerknessenteret
Kasserer: Jon Albretsen, Meteorologisk institutt
Revisor: Terje B. Løyning, Norsk Polarinstitutt

Årsmøte og Geilo-symposiet
Årsmøtet i 2006 ble holdt på Dr Holms Hotel, Geilo, 7. september. De faglige innslagene på symposiet 6. – 8. september var delt inn i temaene

 • DET INTERNASJONALE POLARÅR (IPY)
 • KLIMAENDRINGER OG VARSLING
 • GEOFYSISK FORSKNING

Det ble holdt 28 faglige foredrag. Deltagerantallet var denne gang 36, hvorav 10 hadde med ledsager. Dette er det største antall deltakere siden årsmøtet i 1993.

Til å utarbeide programmet for NGFs Geilo-symposium i 2006 har følgende deltatt i komiteen i tillegg til styret: Hege Hisdal, Gustav Bjørbæk, Asgeir Brekke, Thorbjørn Nørbech, Ulf-Peter Hoppe. Programkomiteen tok utgangspunkt i den store geofysiske begivenheten at det i 2007-2009 skal være et internasjonalt geofysisk år med hovedfokus på målinger og forskning i polområdene.
I tradisjonelt opplegg ble det presentert en rekke interessante geofysiske foredrag. Det var invitert unge forskere fra de fire universitetene UiTø, NTNU, UiB og UiO. Fra samtlige fire kom det unge forskere som holdt innlegg om sine forskningsprosjekter. Vi hadde også invitert en foredragsholder utenfor geofysikken med tema “Fugleinfluensa”.

Årsmøtet behandlet i tillegg til de tradisjonelle sakene også oppfølgingen av Jan Mayen-saken, de nye internettsidene, IUGG-medlemskap og 90 års-jubileet i 2007.

NGFs nye internettsider
Styret sørget for å skaffe foreningen et domenenavn – ngfweb.no – og registrerte foreningen i Brønnøysundregisteret fra januar 2006. Dette har gitt NGF en helt ny mulighet til å ta vare på sin historie og komme ut til medlemmene og andre med informasjon. Sekretæren har gjort en stor innsats for å samle informasjon om foreningen og tidligere årsmøter etc. Sidene innholder allerede mye informasjon og bilder fra de siste møtene.

Medlemsstatus
Styret har arbeidet med å rydde opp blant ikke-betalende medlemmer. Foreningen har derfor mottatt 19 utmeldinger i løpet av 2006. Til gjengjeld har 13 medlemmer betalt kontingenten i løpet av årets to siste måneder. I 2006 har NGF dermed hatt 174 betalende medlemmer, derav 7 nye innmeldinger. Av denne medlemsmassen er 94 videre innmeldt i EGU for 2007.

EGU
Styret i NGF fungerer som bindeledd til EGU. I NGF tar vi samme kontingent om medlemmet ønsker medlemskap i EGU eller ikke. Styret sender tidlig på året oversikt til EGU over norske medlemmer i EGU sammen med EGU-kontingenten som er 20 Euro pr medlem pr år. Halv pris for pensjonister og studenter. Det er kun de av medlemmene som har sagt at de ønsker medlemskap i EGU, som blir innmeldt. På den måten spares unødvendig kontingent til EGU.

NGFs 90-års jubileum
I anledning NGFs og Geofysisk institutts (Universitetet i Bergen) 90-års jubileum i 2007 vil det bli arrangert en konferanse i Grieghallen i Bergen. Konferansen arrangeres i tiden fra 29. til 31. august 2007. Det blir en konferanse med 300-400 deltakere med tittel “Polar dynamics: Monitoring, Understanding and Prediction”. Årsmøtet ønsket at det i tillegg ble holdt et vanlig Geilo-møte. Det ble påpekt at NGF bør og skal profileres på konferansen i og med sine mange historiske paralleller med Geofysisk institutt.

Jan Mayen som forskningsplattform
Temaet “Jan Mayen som geofysisk forskningsplattform” ble diskutert på årsmøtet. Lite har skjedd i 2006. Styret vil følge opp saken.

Neste Geilo-symposium
Neste Geilo-symposium er fastsatt til 19.-21. september 2007 på Dr Holms Hotell, Geilo. Der vil det bli en markering av 90 års-jubileet. Hovedtemaet ved Geilo-symposiet vil være “Klimavennlig energi”.

Magne Lystad Tore Furevik Jon Albretsen
(sign) (sign) (sign)

Gå til toppen av denne siden


Årsberetning 2005

Styret som ble valgt på årsmøtet 17. september 2003, og overtok formelt fra 1. januar 2004 bestod også i beretningsperioden av:

Leder: Bjørn Geirr Harsson, Statens kartverk – Geodesi
Nestleder.: Magne Lystad, Meteorologisk institutt, Oslo
Kasserer: Torbjørn Nørbech, Statens kartverk – Geodesi
Revisor: Terje B. Løyning, Norsk Polarinstitutt

Årsmøte og Geilo-symposiet
Årsmøtet i 2005 ble holdt på Dr Holms Hotel, Geilo, 8. september. De faglige innslagene på symposiet 7. – 9. september var delt inn i temaene

 • NATURKATASTROFER – KLIMAENDRINGER OG VARSLING
 • NATURKATASTROFER – INDRE/YTRE JORD
 • GEOFYSISK FORSKNING

Det ble holdt 23 faglige foredrag. Deltagerantallet var denne gang 31, hvorav 6 hadde med ledsager.
Til å utarbeide programmet for NGFs Geilo-symposium i 2005 har følgende deltatt i komiteen:
Gustav Bjørbæk og Magne Lystad Meteorologisk institutt, Knut Svenes FFI, Tormod Kværna NORSAR, Lars Henrik Smedsrud, UiB, Peter Haugan, UiB og Bjørn Geirr Harsson, Statens kartverk.

Programkomiteen for Geilo-symposiet 2005 tok utgangspunkt i den store tsunami-katastrofen 2. juledag 2004 og lot naturkatastrofer være et hovedemne, men lot det også være åpning for andre geofysiske emner. I tradisjonelt opplegg ble det presentert en rekke interessante geofysiske foredrag. Det var invitert unge forskere fra de fire universitetene UiTø, NTNU, UiB og UiO. Fra samtlige fire kom det unge forskere som holdt innlegg om sine forskningsprosjekter.

Nye medlemmer
Dette har vært en fast post på foreningens årsberetninger. I år ble imidlertid vedtektene endret slik at medlemmene ikke lenger velges inn, men kan selv velge å melde seg inn.

Revisjon av vedtekter
På årsmøtet i 2004 fikk styret i oppgave å revidere vedtektene, slik at medlemskapet i NGF ble åpent for personer som arbeider innenfor geofysiske områder. Dette ble fulgt opp, og forslag til endrede vedtekter ble behandlet på årsmøtet 8. september 2005 efter å ha vært på høring blant medlemmene. De nye vedtektene som har følgende form, ble vedtatt på årsmøtet mot en stemme:

STATUTTER FOR NORSK GEOFYSISK FORENING
(Efter vedtak 2. september 1918 med endringer vedtatt 25. august 1950, 17. juni 1963, 23. september 1966, 3. september 1981, 19. september 1989 og 8. september 2005)

§1 Formål
Norsk Geofysisk Forening (NGF) har til formål å fremme forståelse og interesse for geofysikk foruten samarbeidet mellom norske forskere i de geofysiske vitenskaper.

§ 2 Medlemskap
NGF er åpen for alle med arbeidsfelt innen geofysiske fag. Med geofysiske fag menes fag som favnes under International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG). NGFs medlemmer tilbys automatisk medlemskap i European Geosciences Union (EGU).

§3 Styre
Foreningens styre består av tre medlemmer: Leder, nestleder og sekretær/kasserer. Styremedlemmer og en revisor velges for 2 år.

§4 Møter
Foreningen skal ha et årlig møte til referat av utførte arbeider og drøftelser av nye. Årsmøtet fastsetter kontingent og foretar valg. Andre møter og arrangementer organiseres ved behov.

§5 Endring av statutter
Disse statutter kan bare endres ved beslutning på årsmøtet etter forslag som minst en måned tidligere er sendt til foreningens medlemmer. For at et endringsforslag skal bli vedtatt kreves et flertall på to tredjedeler av de avgitte stemmer. Forhåndsstemmer må være inngitt skriftlig til styret før årsmøtet. Totalt avgitte stemmer må utgjøre minst en tredjedel av medlemstallet.

NGFs historie fra 1991
Styret har også i år arbeidet for å få oversikt over styresammensetning og innkomne medlemmer siden 1991. Men det har vært vanskelig å få svar fra relevante informasjonskilder.

Medlemsstatus
Styret har arbeidet med å rydde opp blant ikke-betalende medlemmer. I 2005 hadde NGF 158 betalende medlemmer, en økning på 8 fra året før. Av denne medlemsmassen er 127 videre innmeldt i EGU.

EGU
Styret i NGF fungerer som bindeledd til EGU. I NGF tar vi samme kontingent enten medlemmet ønsker medlemskap i EGU eller ikke. Styret sender tidlig på året oversikt til EGU over norske medlemmer i EGU sammen med EGU-kontingenten som er 20 Euro pr medlem pr år. Halv pris for pensjonister og studenter.

Jan Mayen som forskningsplattform
Temaet “Jan Mayen som geofysisk forskningsplattform” er fulgt opp. Svar er mottatt fra statsministerens kontor. Lederen hadde et møte med fylkesmann Åshild Hauan i Nordland og la frem problemstillingen. Tror NGF har forståelse fra fylkesmannen som ville følge opp med at foreningen blir trukket inn i de organer som drøfter årlige opplegg for Jan Mayen.

Nytt styre
Som nytt styre ble følgende enstemmig valgt på årsmøtet 8. september 2005, med virkning fra 1. januar 2006 og ut 2007:

Leder: Magne Lystad, Meteorologisk institutt
Nestleder: Tore Furevik, Bjerknessenteret
Sekretær/kasserer: Jon Albretsen, Meteorologisk institutt
Revisor: Terje Brink Løyning, Norsk Polarinstitutt

Neste årsmøte
Neste årsmøte ble fastsatt til 6.-8. september 2006 på Dr Holms Hotell, Geilo.

Bjørn Geirr Harsson Magne Lystad Torbjørn Nørbech
(sign) (sign) (sign)

Ringerike/Oslo 26. januar 2006

Gå til toppen av denne siden


Årsberetning 2004

Det nye styret ble valgt på årsmøtet 17. september 2003, og overtok formelt fra 1. januar 2004. Styret består av:

Formann: Bjørn Geirr Harsson, Statens kartverk – Geodesi
Nestform.: Magne Lystad, Meteorologisk institutt, Oslo
Kasserer: Torbjørn Nørbech, Statens kartverk – Geodesi
Revisor: Terje B. Løyning, Norsk Polarinstitutt

Årsmøte og Geilo-symposiet
Årsmøtet i 2004 ble holdt på Dr Holms Hotel, Geilo, i tiden 15. -17. september. De faglige innslagene på symposiet var i stor grad viet polaregnene. Det ble holdt 21 faglige foredrag. Deltagerantallet var denne gang 27, hvorav 6 hadde med ledsager.
Til å utarbeide programmet for NGFs Geilo-samling i 2004 har følgende deltatt i programkomiteen:
Gustav Bjørbæk og Magne Lystad Meteorologisk institutt, Tom-Arild Blix FFI, Tormod Kværna NORSAR, Jon Egill Kristjansson, UiO, Peter Haugan, UiB og Bjørn Geirr Harsson, Statens kartverk.
Programkomiteen for Geilo-symposiet 2004 prøvde å belyse geofysikken i nordområdene, men det var åpning også for andre geofysiske emner.

I tradisjonelt opplegg ble det presentert en rekke interessante geofysiske foredrag. Det var invitert unge forskere fra de fire universitetene, men kun UiTø, NTNU og UiB var representert med foredragsholdere. De hadde alle tre meget gode foredrag.

Nye medlemmer
Nye innvalgte medlemmer på årsmøtet ble:

 1. Bente Lilja Bye, Statens kartverk – Geodesi
 2. Bjørn Ragnvald Pettersen, professor i geodesi ved NLH
 3. Nils Haakensen, hydrolog/glasiolog ved NVE

Revisjon av vedtekter
Under årsmøtet fikk styret i oppgave å revidere vedtektene, slik at medlemskapet i NGF ble åpent for personer som arbeider innenfor geofysiske områder. Dette har styret fulgt opp og forslag til endrede vedtekter legges frem på årsmøtet 8. september 2005. Inntil i dag har foreningen fått nye medlemmer gjennom votering på årsmøtene. Årsmøtet mente at tiden var inne til å revidere medlemsinntaket.

NGFs historie fra 1991
Styret har også arbeidet for å få oversikt over styresammensetning og innkomne medlemmer siden 1991, hvor de siste publiserte skrifter gir oversikt.

Medlemsstatus
Den gjeldende medlemslisten har 215 navn, men fortsatt står 70 personer som ikke har betalt kontingenten for 2005. Styret arbeider med å rydde opp blant disse, idet noen er blitt pensjonister og andre har skiftet arbeidsplass, slik at informasjon fra NGF vanskeligere når frem. I 2004 hadde NGF 150 betalende medlemmer, pr dags dato er det 145 betalende medlemmer i 2005.

EGU
Styret i NGF fungerer som bindeledd til EGU. I NGF tar vi samme kontingent enten medlemmet ønsker medlemskap i EGU eller ikke. Styret sender tidlig på året oversikt til EGU over norske medlemmer i EGU sammen med EGU-kontingenten som er 20 Euro pr medlem pr år. Halv pris for pensjonister og studenter.

Jan Mayen som forskningsplattform
Under symposiets andre dag ble temaet “Jan Mayen som geofysisk forskningsplattform” drøftet. Oppfølgingen ble diskutert på årsmøtet. Formannen fikk fullmakt til å formulere en uttalelse som skulle gå fra NGF til statsministeren. Før brev og uttalelse ble sendt, fikk alle årsmøtedeltagerne anledning til å komme med innspill til justeringer av teksten. Statsministeren sendte efter ca en uke et høflig svar hvor han viste til at saken var oversendt rette departement. Siden har vi ikke hørt noe. Formannen har fulgt opp med en kronikk i Aftenposten (6. juni), hvor han sterkt tar til orde for at infrastrukturen på Jan Mayen må kunne tas i bruk for en geofysisk forskningsplattform når LORAN C legges ned ved utgangen av 2005. Han deltok også i et debattinnlegg i Dagsnytt 18 dagen efter. Foreningen har også sendt et nytt brev til statsministeren, men heller ikke dette ga noe positivt svar.

Forholdet mellom NGF og lokalforeningene i Oslo/Bergen
Styret har drøftet kontakten mellom NGF og den geofysiske foreningen i Oslo og i Bergen. Vi har kommet til at fordelsordninger i medlemskontingenten ved medlemsskap i mer enn en av disse foreningene vanskelig lar seg gjennomføre på en praktisk måte. Så den tanken er forlatt. Samarbeid bør foregå på den måten at NGF får benytte medlemskartoteket i de to lokalforeningene til å informere om Geilo-symposiet og NGF-virksomheten. På NGFs Geilo-symposium vil NGF til gjengjeld informere om de to lokalforeningene i Oslo og Bergen. Alle 3 foreningene vil også informere hverandre om møtedager og arrangementer for å unngå kollisjoner i tidspunkt.

Bjørn Geirr Harsson – Magne Lystad – Torbjørn Nørbech

Ringerike/Oslo 1. september 2005

Gå til toppen av denne siden


Årsberetning 2003

Styret i 2003 besto av :

Leder: Tom Blix, Forsvarets forskningsinstitutt
Nestleder: Bjørn Geirr Harsson, Statens kartverk – Geodesi
Kasserer: Vivianne Jodalen, Forsvarets forskningsinstitutt
Sekretær: Knut Svenes, Forsvarets forskningsinstitutt
Revisor: Terje B. Løyning, Norsk Polarinstitutt

Det nye styret overtok fra 1. januar 2004. Det består av

Leder: Bjørn Geirr Harsson, Statens kartverk – Geodesi
Nestleder: Magne Lystad, Meteorologisk institutt
Kasserer: Torbjørn Nørbech, Statens kartverk – Geodesi
Revisor: Terje B. Løyning, Norsk Polarinstitutt

Årsmøtet i 2003 ble holdt på Dr Holms Hotel, Geilo, i tiden 17. -19. september. Tittelen var “Klimaforandringer – med innfallsvinkel fra ulike deler av geofysikken”. Det ble holdt 14 faglige foredrag, og deltagerantallet var 20, hvorav 9 hadde med ledsager. Programkomiteen besto av Tom A. Blix, FFI, Knut Svenes, FFI, og Bjørn Geirr Harsson, Statens kartverk.
I tradisjonelt opplegg ble det presentert en rekke interessante geofysiske foredrag. Det var invitert unge forskere fra de fire universitetene, men kun Oslo og Bergen var representert med foredragsholdere.

Valg av korrespondenter for de 7 assosiasjonene i IUGG for fire-årsperioden 2003-2007 ble forberedt på årsmøtet. Men pga. manglende representasjon fra flere assosiasjoner, ble valget gjennomført ved skriftlig henvendelse til medlemmene efter årsmøtet. Resultatet av valget er gjengitt på vedlagte ark, som i oktober 2003 også ble meddelt IUGG.

Årsmøtet uttrykte ønske om at styret gjorde noe for å øke deltagerantallet på neste Geilo-samling. Ellers ble de økonomiske aspekter ved medlemskap i European Geosciences Union (EGU) diskutert. Med en medlemskontingent på 20 Euro i EGU mente mange at den “spiste” for mye av NGFs kontingent på 300 kr/år. Styret ble bedt om å følge opp denne saken.
Styret har vært i kontakt med EGU, og det er vanskelig å gjøre noe spesielt med kontingenten for norske medlemmer. Istedenfor har styret valgt å la det enkelte medlem krysse av på innbetalingsgiroen om vedkommende var interessert i EGU-medlemskap. Av 137 betalende medlemmer pr 1. september 2004 var det 51 som krysset av at de gjerne ville ha medlemskap også i EGU. Styret vil derfor komme med forslag på årsmøtet om at NGF betaler medlemskapet i EGU kun for de av medlemmene som positivt har markert sin interesse for EGU. Den gjeldende medlemslisten har 224 navn, men fortsatt står 87 personer som ikke har betalt kontingenten for 2004. Styret arbeider med å rydde opp blant disse, idet noen er blitt pensjonister og andre har skiftet arbeidsplass, slik at informasjon fra NGF vanskeligere når frem.
Videre har det nye styret følt behov for å forenkle medlemskontingenten slik at den betales inn i løpet av første halvår for det året den skal dekke. Tidligere har man betalt medlemskontingenten for året i oktober/november måned.

Til å utarbeide programmet for NGFs Geilo-samling i 2004 har følgende deltatt i programkomiteen:
Gustav Bjørbæk og Magne Lystad Meteorologisk institutt, Jon Egill Kristjansson, UiO, Peter Haugan, UiB og Bjørn Geirr Harsson, Statens kartverk.
Programkomiteen har for Geilo-samlingen 2004 prøvd å belyse geofysikken i nordområdene. Dessverre har Polarinstituttet som sentral institusjon i så henseende måttet melde avbud på kort varsel.

Styret her startet kontakten med Oslo og Bergen geofysiske forening med tanke på å samordne virksomheten i større grad enn det har vært gjort hittil.

Bjørn Geirr Harsson – Magne Lystad – Torbjørn Nørbech

Ringerike 13. september 2004

Gå til toppen av denne siden


Årsberetning 2002

Styret har i 2002 bestått av :

Tom Blix, Forsvarets forskningsinstitutt Leder
Bjørn Geirr Harsson, Statens kartverk Nestleder
Knut Svenes, Forsvarets forskningsinstitutt Sekretær
Vivianne Jodalen, Forsvarets forskningsinstitutt Kasserer
Terje B. Løyning, Norsk Polarinstitutt Revisor

Årsmøtet for 2002:
Årsmøtet ble avholdt på Dr. Holms hotell på Geilo i perioden 11-13 september 2002. Hovedtemaet for møtet var “Geofysisk forskning – status og nye utfordringer”. Det ble totalt holdt 20 faglige foredrag og det var i alt 24 deltakere samt 8 ledsagere. For å bistå styret i arbeidet med å sette sammen programmet, var det utnevnt en programkomite bestående av Magne Lystad, met.no og Tormod Kværna, NORSAR. Det ble som vanlig presentert flere interessante foredrag som spente over et vidt spekter av geofysikken. Nytt av året var det at styret hadde invitert representanter fra to av de nye Sentra for Fremragende Forskning (SFF) til å presentere disse. Farrokh Nadim presenterte i så måte “Internasjonalt senter for geohazards”, mens Peter M. Haugan presenterte “Bjerknessenteret for klimaforskning”. Som tidligere år var det sendt ut invitasjon til de fire norske universitetene om å velge ut en ung forsker (doktorstudent eller nylig uteksaminert doktor) til å holde foredrag. Hege Hisdal (UiO) holdt foredrag med tittel “Regionale aspekter ved tørke”, Børge Kvingedal (UiB) holdt foredrag med tittel “Arktis sjø-is – trender og variasjoner over en 25-års periode”, mens Tom Grydeland (UiTø) holdt foredrag over emnet “Radarobservasjoner av finstruktur i nordlys”. NTNU hadde ikke funnet noen kandidat i likhet med året før.

Fra foreningens indre anliggender vil vi nevne at ett nytt medlem ble valgt inn:

Jon Albretsen, Dr. stud. Cand. Scient. i oseanografi, Meteorologisk institutt, Postboks 43 Blindern, 0313 OSLO, E-mail: jon.albretsen at met.no

Det ble ellers besluttet å legge begge de to neste årsmøtene i foreningen til Dr. Holms hotell på Geilo. For 2003 finner møtet sted i perioden 17-19 september.

Styrets øvrige arbeid i 2002:
Styret har i 2002 fulgt opp tidligere årsmøtevedtak om å stryke personer i våre medlemslister som ikke har betalt kontingent for tre år på rad. Dette har resultert i en nedgang i medlemstallet fra 276 til 216. Jan Børresen, Olje og Energidepartementet, bisto styret i arbeidet med å sjekke opp personer som sto i fare for å bli strøket. For 2002 har 133 (7 betalt i 2003) betalt medlemskontingenten på kr 300. Ytterligere 41 personer står i fare for å bli strøket fra listene i 2003.

Tom A. Blix – Bjørn Geirr Harsson – Knut Svenes – Vivianne Jodalen

Gå til toppen av denne siden


Årsberetning 2001

NGF-STYRETS BERETNING FOR 2001

Styret har i 2001 bestått av:
Peter M. Haugan, Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen, formann
Tom A. Blix, Forsvarets Forskningsinstitutt, nestformann
Chris Hall, Fysisk Institutt, Universitetet i Tromsø, sekretær
Unni Pia Løvhaug, Fysisk Institutt, Universitetet i Tromsø, kasserer
Terje B. Løyning, Norsk Polarinstitutt, Tromsø, revisor

Årsmøtet for 2001:
Årsmøtet ble avholdt på Dr. Holms hotell på Geilo i tiden 12.-14. september 2001. Hovedtemaet for møtet var “Geofysisk forskning i Norge ved inngangen til et nytt årtusen”. Det ble holdt 24 faglige foredrag og det var i alt 35 deltakere pluss 7 ledsagere. En programkomite for symposiet bestående av seniorforsker Ulf-Peter Hoppe, FFI, og rådgiver Magne Lystad, DNMI, bisto styret med å sette sammen programmet. Under årsmøtet hadde vi en rekke interessante foredrag over et vidt spekter av geofysikken. Som året før, var invitasjoner sendt ut til alle de fire norske universitetene om å velge ut en ung forsker (dr.scientstudent eller nylig uteksaminert dr.scient) til å holde foredrag. Inger-Lise Frogner (UiO) snakket om “En metode for varsling av store nedbørmengder over Norge”, Tuomo Saloranta (UiB) snakket om “Avkjøling langs Vest Spitsbergenstrømmen”, og Anja Strømme (UiTø) snakket om “Anomale ionspekter observert med EISCAT Svalbard Radar”. Fra NTNU var det av praktiske grunner ingen representant. Årsmøtedeltakerne satte også stor pris på at direktør Anton Eliassen, direktør Olav Orheim og seniorforsker Roald Sætre hadde funnet tid til å delta og holde inviterte innlegg om satsningsområder for h.h.v. Meteorologisk Institutt, Norsk Polarinstitutt, og Havforskningsinstituttets miljøsenter. Vi fikk også korte rapporter fra virksomheten i Oslo og Bergens Geofysikeres forening.

For 2002-2003 ble følgende styre valgt:
Tom A. Blix, Forsvarets Forskningsinstitutt, formann
Bjørn Geirr Harsson, Statens kartverk, nestformann
Knut Svenes, Forsvarets Forskningsinstitutt, sekretær
Vivianne Jodalen, Forsvarets Forskningsinstitutt, kasserer

Fra årsmøtets indre anliggender vil vi videre nevne at 13 nye medlemmer ble valgt inn i foreningen:
1.Lena Tallaksen, Førsteamanuensis i hydrologi på institutt for geofysikk, UiO. E-post: lena.tallaksen at geofysikk.uio.no
2.Jørn Kristansen, Dr. stud, cand.scient. i meteorologi i 1998. E-post: jorn.kristiansen at geofysikk.uio.no
3.Gudrun Nina Petersen. Dr. stud, cand.scient. i meteorologi i 1998. E-post: gnp at geofysikk.uio.no
4.Michael Gausa. Daglig leder ALOMAR ved Andøya Rakettskytefelt. Dr.rer.nat fra universitetet i Bielefeld.
5.Rasmus Benestad, DNMI, Boks 43 Blindern, 0313 Oslo. Email: rasmus.benestad at dnmi.no
6.Gustav Bjørbæk, DNMI, Boks 43 Blindern, 0313 Oslo. Email: gustav.bjorbak at dnmi.no
7.Cecilie Wettre, DNMI, Boks 43 Blindern, 0313 Oslo. Email: cecilie.wettre at dnmi.no
8.Tor Helge Skaslien, DNMI, Boks 43 Blindern, 0313 Oslo. Email: tor.helge.skaslien at dnmi.no
9.Trygve Aas, DNMI, Boks 43 Blindern, 0313 Oslo. Email: trygve.aas at dnmi.no
10.Arnulf Heidegård, DNMI, Boks 43 Blindern, 0313 Oslo. Email: arnulf.heidegard at dnmi.no
11.Inger-Lise Frogner, DNMI, Boks 43 Blindern, 0313 Oslo. Email: inger.lise.frogner at dnmi.no
12. Bjørn Åge Hjøllo, DNMI, Vervarslinga på Vestlandet, Allegaten 70, 5007 Bergen. Email: bjorn.age.hjollo at dnmi.no
13.Ole Johan Broks, DNMI, Vervarslinga for Nord-Norge, 9293 Tromsø. Email: ole.johan.broks at dnmi.no

Det ble besluttet å legge neste årsmøte til Dr. Holms hotell på Geilo i perioden 11-13 september 2002.

Styrets øvrige arbeid i 2001:
Styret har vektlagt å minimalisere utgiftene til styremøter og generelt å holde utgiftene til foreningsdrift så lave som mulig. I 2001 var det korrespondanse om muligheten for at NGF kan overta ansvaret for innbetaling av norske IUGG-kontingent. Dette vil være i tråd med at foreningen nå dekker alle fagområder i IUGG og at oppnevning av representanter til IUGGs faggrupper i fremtiden naturlig vil kunne skje i regi av foreningen. Det var en konstruktiv diskusjon om dette på årsmøtet og uttrykt vilje fra flere institusjoner om å bidra til en slik løsning. Det krever imidlertid en langsiktig finansieringsmodell som sikrer foreningen økonomisk, og videre arbeid er nødvendig for å få på plass en slik ordning.

Peter M. Haugan – Tom A. Blix – Chris Hall – Unni Pia Løvhaug

Gå til toppen av denne siden


Årsberetning 2000

NGF-STYRETS BERETNING FOR 2000

Styret har i 2000 bestått av:
Peter M. Haugan, Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen, formann
Tom A. Blix, Forsvarets Forskningsinstitutt
Chris Hall, Fysisk Institutt, Universitetet i Tromsø
Unni Pia Køvhaug, Fysisk Institutt, Universitetet i Tromsø
Revisor Terje B. Løyning, Norsk Polarinstitutt, Tromsø

Styret for 2000 er valgt for to år og vil derfor være uforandret i 2001.

Årsmøtet:
Årsmøtet ble avholdt på Dr. Holms hotell på Geilo i tiden 13.-15. september 2000. Hovedtemaet for møtet var “Norsk geofysikk gjennom 100 år”. Det ble holdt 14 faglige foredrag. De inviterte foredragsholderne dette året var nyutdannede geofysikere (dr.scient). Jo Høkedal fra UiO snakket om lys i havet og Paul Skeie fra UiB om Barentshav-oscillasjonen. Fra UiT og NTNU var det av praktiske grunner ingen representant. Årsmøtet var vellykket med gode foredrag, men deltakelsen var skuffende liten. For øvrig henvises til utsendt referat.

Styrets øvrige arbeid:
Med nedleggelsen av Geofysisk Kommisjon og bortfall av støtten fra Nansenfondet til NGF, har vi ikke faste inntektskilder til foreningens virksomhet utover medlemskontingent. Styret har derfor vektlagt å minimalisere utgiftene til styremøter og generelt å holde utgiftene til foreningsdrift så lave som mulig. Støtten til OGF og BGF ble halvert i 2000 med sikte på å fjernes helt i 2001.

Følgende 10 nye medlemmer ble tatt opp i foreningen i 2000: Berit Kjeldstad, Lars Bockmann, Leif Grimstveit, Bjørn Geirr Harsson, Oddgeir Kristiansen, Torbjørn Nørbech, Hans-Peter Plag, Dag Solheim, John Sundsby og Olav Vestøl. Av disse representerer de 9 sistnevnte fagområdet geodesi som dermed blir godt representert i NGF. I tråd med tidligere vedtak, skal medlemmer som ikke har betalt kontingent til foreningen de siste tre år, strykes av listene som sendes til EGS og som danner grunnlaget for vår avgift til EGS. Etter denne regelen var det 127 navn på listen over medlemmer som kommer med på EGS-listen for 2001. Foreningen har distribuert informasjon til nesten dobbelt så mange ikke-betalende og ikke-aktive (og betalt porto m.m. for dette). På grunn av at EGS baserer seg på lister innhentet tidlig på året vil de nye medlemmene nevnt ovenfor først komme med for året etterpå. For å få frem forslag til nye potensielt aktive medlemmer, ble listen sendt ut til alle medlemmer sammen med referatet fra årsmøtet i 2000 og første innkalling til årsmøtet i 2001.

En oversikt over nasjonale IUGG-representanter ble også sendt ut som informasjon til alle medlemmer for å legge grunnlag for gradvis tettere kontakt mellom NGF og IUGG-arbeid i fremtiden. Til forberedelse av årsmøtet 2001 har en programkomite med Magne Lystad og Ulf-Peter Hoppe bistått styret med å sette sammen program og invitere foredragsholdere. Ordningen med å invitere universitetene til å velge ut en ung forsker som kan holde foredrag, er videreført med den endring at det i 2001 ikke kreves avsluttet dr.grad, men at det kan velges kanidater blant dem som fortsatt er dr.studenter.

Peter M. Haugen – Tom Arild Blix – Chris Hall – Unni Pia Løvhaug

Gå til toppen av denne siden


Årsberetning 1999

NGF-STYRETS BERETNING FOR 1999

Styret har i 1999 bestått av:
Asgeir Brekke, Fysisk Institutt, Universitetet i Tromsø, formann
Peter M. Haugan, Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen, nestformann
Chris Hall, Fysisk Institutt, Universitetet i Tromsø, sekretær
Unni Pia Løvhaug, Fysisk Institutt, Universitetet i Tromsø, kasserer
Revisor Terje B. Løyning, Norsk Polarinstitutt, Svalbard

Årsmøtet for 1999:
Årsmøtet ble avholdt på Dr. Holms hotell på Geilo i tiden 15.-17. september 1999. Det deltok 20 medlemmer. Hovedtemaet for møtet var “Dekandiske svingninger i geofysiske parametre”. Hans Pecseli fra Fysisk Institutt, Universitetet i Oslo, og Hans Thomas Rossby fra University of Rhode Island i USA var inviterte foredragsholdere, mens de øvrige foredragene var påmeldte bidrag fra foreningens medlemmer.

I tilknytning til møtets hovedtema konsentrerte debatten på møtet seg om nødvendig heten av å opprettholde lange måleprogrammer for geofysiske parametre. Det ble uttrykt bekymring for en manglende forståelse for lange tidsserier hos myndigheter, media og opinion. Forskningsgrupper ved universitetene har i mange tilfeller tatt initiativ til slike måleserier, men det viser seg ofte vanskelig å sikre kontinuitet og homogenitet når personer skiftes ut og interessefelt endrer seg i disse gruppene. Rutinemålinger av viktige geofysiske parametre bør derfor i størst mulig grad bli tillagt dedikerte institusjoner. I debatten ble det også påpekt at en rekke av gruppene innen geofysikk ved universitetene har en skjev aldersfordeling. Flere grupper er truet av nedleggelse ved naturlig avgang når nye stillinger ikke etterfylles. Dette kan også bli en trussel for forskning om dekadisk og langsiktig varabilitet.

Fra årsmøtets indre anliggender vil vi navne at tre nye medlemmer ble valgt inn i forningen:
Truls Johannessen, Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen
Dag Lorentzen, Narvik Ingeniørhøyskole
Fred Sigernes, UNIS, Svalbard.

Videre ble det vedtatt å øremerke kr. 50 000 av foreningens midler ti et fond med formål å stimulere yngre forskere til foreningen. Fondet bør opprettes på en slik måte at det er muligheter for å få større bedrifter til å bidra med tilsvarende beløp. Et utvalg ble nedsatt for å utarbeide retningslinjer for slikt fond. Som en prøveordning for årsmøtet i 2000, vil styret invitere de 4 universitetene til å velge en nyutdannet dr.scient, som så vil bli invitert til å holde foredrag på årsmøtet. Med hovedtema “Norsk geofysikk gjennom hundre år” er intensjonen da at årsmøtet i 2000 skal brunge sammen historisk perspektiv med dagsaktuelle forskningsresultater.

Følgende styre ble valgt for 2000-2001:
Peter M. Haugan, Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen, formann
Tom A. Blix, Forsvarets Forskningsinstitutt, nestformann
Chris Hall, Fysisk Institutt, Universitetet i Tromsø, sekretær
Unni Pia Løvhaug, Fysisk Institutt, Universitetet i Tromsø, kasserer
Revisor Terje B. Løyning, Norsk Polarinstitutt, Svalbard/Tromsø.

Styrets videre arbeid:
I løpet av året ble det endelig fastslått at Geofysisk Kommisjon er definitivt nedlagt. Kommisjonens rolle har etter hvert blitt overtatt av andre organer, inkludert det nylig opprettede Nasjonalt fagråd for geofysikk under Universitetsrådet. Når kommisjonen er borte, faller også en mangeårig finansieringskilde for foreningen bort. Med den organisering Nasjonalt fagråd for geofysikk har fått, er det klart at dette rådet ikke vil kunne støtte NGF. Støtten fra Nansenfondet til NGF har også gått nedover, og kan ikke påregnes i fremtiden. Dette vil si at vi ikke har faste inntektskilder til foreningens virksomhet utover medlemskontingent. Styret har derfor vektlagt å minimalisere utgiftene til styremøter og generelt å holde utgiftene til foreningsdrift så lave som mulig i 1999-2000.

I tråd med tidligere vedtak, skal medlemmer som ikke har betalt kontingent til forningen de siste tre år, strykes av listene som sendes til EGS og som danner grunnlaget for vår avgift til EGS. Ved årsskiftet 1999/2000 var det etter dette 152 navn som kom med på listen til EGS. Det har i de senere år vært en del utgifter som ikke har vært i fase med kalenderåret. Dette gjelder bl.a. avgift til EGS som falt ut i 1999, og støtte til BGF som i 1999 ble gitt for virksomhet både i 1998 og 1999. Regnskapet for 1999 (vedlagt) er etter dette gjort opp med et lite overskudd slik at beholdningen har økt til ca. kr. 115 000,-. De øremerkede 50 000,- til fond er inkludert i dette beløpet.

Av andre aktiviteter i 1999, noterer vi at både Oslo og Bergen Geofysikeres forening gjennomførte vellykket feiring av sine 50-års jubileer. Arrangementene bidro positivt til fokus på geofysikk, og jubileumsbøker som ble utgitt i den forbindelse vil være interessant lesning også for geofysikere utenfor de to lokalforeningene.

Asgeir Brekke
Peter M. Haugen
Chris Hall
Unni Pia Løvhaug

Gå til toppen av denne siden


Årsberetning 1998

Styret har i 1998 bestått av:

Asgeir Brekke, Fysisk Institutt, Universitetet i Tromsø formann
Peter M. Haugan, UNIS, Svalbard nestformann
Chris Hall, Fysisk Institutt, Universitetet i Tromsø sekretær
Unni Pia Løvhaug, Fysisk Institutt, Universitetet i Tromsø kasserer

Revisor Terje B. Løyning, Norsk Polarinstitutt, Svalbard

Årsmøtet for 1998
Årsmøtet ble avholdt på Dr. Holms hotell på Geilo i tiden 16.-18. september. Det deltok 22 medlemmer på møtet.
På bakgrunn av at Den Nasjonale Polarkomiteen hadde lagt fram en strategiplan for forskning i Arktis med spesiell vekt på Svalbard som utgangspunkt for forskningen, var temaet for møtet: “Svalbard som internasjonal forskningsplattform”.
Flere av foredragsholderne tok utgangspunkt i observasjoner og ekspedisjoner i tilknytning til temaet for møtet:

 • I lys av den betydningen forholdene i de Arktiske områdene tillegges for forståelsen av den langsiktige utviklingen av det globale klima og miljø, slutter NGF seg til den strategiske plan som Den Nasjonale Polarkomiteen har lagt frem for utviklingen av forskningen fra og på Svalbard.
 • NGF vil understreke behovet for å opprettholde Ny-Ålesund som en uforurenset referansestasjon for geofysisk forskning slik at forskningen gis høyeste prioritet ved driften av stedet.
 • NGF har registrert den store oppbyggingen av internasjonal infrastruktur for forskning på Svalbard og den enestående muligheten dette gir for norsk deltakelse i internasjonale prosjekter på meget høyt nivå.
 • NGF vil oppfordre de sentrale mynighetene til å gi de små og relevante norske forskningsmiljøene adekvate midler som gjør dem istand til å delta i disse prosjektene på likeverdig vis.
 • NGF vil understreke behovet for at midler stilles til disposisjon slik at forskningsstasjonen som bygges på Platåfjellet i tilknytning til SVALSAT kan tas i bruk for internasjonal rom- og atmosfæreforskning under norsk kontroll.

Fra årsmøtets indre anliggender vil vi nevne følgende:
Tore Furevik og Tuomo M. Saloranta, begge fra Universitetet i Bergen, samt Yoshie Kasajima, Norsk Polarinstitutt, ble tatt opp som nye medlemmer.
En viktig sak for styret har vært regnskapet og medlemsregisteret. Foreningen har de seneste årene hatt et misforhold mellom registrerte og betalende medlemmer. Dette problemet har vært oppe til diskusjon flere ganger i foreningen. Styret vedtok derfor at registrerte medlemmer som ikke betaler medlemsavgift for de påfølgende to årene vil bli tatt av medlemslisten. Kun listen over betalende medlemmer vil danne grunnlaget for innbetalingen til EGS.
Det ble diskutert hvordan man kan få styrket interessen for faget geofysikk og spesielt hvordan årsmøtene kan tiltrekkes de yngre medlemmene. Det ble forslått å undersøke mulighetene for å opprette et stipend for gode hovedfagsoppgaver eller doktorgradsavhandlinger og styret ble bedt om å ta kontakt med Norske bedrifter hvor geofysikk er en relevant fagbakgrunn.
Det ble vedtatt å arbeide for at NGF skal ta på seg ansvaret for å arrangere et større internasjonalt møte i ett av de nærmeste årene. Tom Blix ble oppmodet om å arbeide videre med denne saken.
Direktør Arne Grammeltvedt hadde sendt årsmøtet et brev angående Den Geofysiske Kommisjon hvor han foreslo den oppløst. Styret ble bedt om å ta saken opp med departementet (KUF).

Neste årsmøte ble bestemt lagt til Dr. Holms hotell, Geilo, i tiden 15.-17. september, 1999.

Fra årsmøtets indre anliggender vil vi nevne følgende:
I 1998 har styret avholdt 2 møter samt kommunisert på telefon og e-mail.
Styret har vært i kontakt med KUF angående Den Geofysiske Kommisjon. Vi ble derfra henvist til Det Nasjonale Fakultetsmøtet for Realfag som var iferd med å gjenopprette Nasjonale Fagråd for Geofysikk. Vi bad spesielt om å få ett eller flere medlemmer fra NGF i de nasjonale fagråder slik Norsk Fysisk selskap har i det Nasjonale Fagrådet for Fysikk. Dette har vi ikke lyktes med, men fagrådet er nå oppnevnt og både leder og minst to medlemmer i rådet er medlemmer i NGF. I og med opprettelsen av dette fagrådet er det rimelig å anta at Den Geofysiske Kommisjon har mistet sin betydning.
Styret har vært i kontakt med flere større bedrifter hvor geofysikk er et relevant bakgrunnsfag og diskutert mulighetene for bidrag til opprettelse av et fond med tanke på utdeling av stipendier til Cand. Scienter/ Dr. Scienter. Responsen har vært rimelig positiv, men ingen forpliktende tilsagn er ennå gitt.
Foreningen hadde 105 betalende og 290 registrerte medlemmer i 1998.
Regnskapet for 1998 viser et overskudd på kr. 58.368,65 og en beholdning på kr. 112.214,26. Både Geofysisk Kommisjon og Nansenfondet har begge bidratt med kr. 20.000 til NGF, mens NGF har gitt støtte til Oslo Geofysikeres Forening.

Tromsø, september 1999

Asgeir Brekke (sign) – Peter M. Haugan (sign) – Chris Hall (sign)

Gå til toppen av denne siden


Årsberetning 1997

NGF-STYRETS BERETNING FOR 1997

Styret har bestått av

Sigbjørn Grønås, Geofysisk Institutt, UiB formann
Asgeir Brekke, Nordlysobservatoriet, UiTø nestformann
Nils Gunnar Kvamstø, Geofysisk Institutt, UiB sekretær

Det ble holdt 2 styremøter i 1997.

Som tidligere var årets viktigste begivenhet årsmøtet, som ble avholdt på Highland Hotell, Geilo, 10.-12. september. Det deltok 28 medlemmer på møtet, som startet kl. 13 onsdagen, og ble avsluttet til lunsj fredagen. Det ble holdt en rekke interessante foredrag innen de ulike grenene av geofysikken. Festmiddagen ble avholdt onsdag kveld med forsker Jan Aske Børresen som toastmaster og professor Dag Gjessing som hovedtaler.

Temaet for årets paneldebatt var: “Undervisning i Geofysikk”. Panelet bestod av førsteamanuensis Pål Kirkeby Hansen, Høgskolen i Oslo, lektor Moritz Røyr, Kirkelig Gymnasium, Oslo, førsteamanuensis Knut Barthel, Geofysisk Institutt, UiB, professor Eystein Husebye, Faste jords fysikk, UiB og professor Kristian Dysthe, Matematisk Institutt, UiB. Formannen var ordstyrer i debatten.

Kirkebye Hansen gjorde greie for geofysikkens plass i grunnskolen i de nye læreplanene. Nå står det i læreplanen at barna skal lære noe geofysikk, f.eks. om vær og værmelding, flo og fjære. Det er stort behov for opplegg på internett med lærestoff som passer til klasseoppgaver. Slike opplegg fins i andre land, men det er behov for opplegg på norsk som er tilpasset norske forhold.
Alle lærerstudentene tar nå 10 vekttall i miljøfag. Et studium i geofysikk kan være god basis for å undervise i dette faget på lærerhøgskolene, fordi miljøproblem som global oppvarming, reduksjon i stratosfærisk ozon, sur nedbør og andre former for forurensing i atmosfære og hav er sterkt knyttet til geofysikk.

I sitt innlegg orienterte Røyr om geofysikk i den videregående skole. Det inngår noe geofysikk under faget geografi, som elevene får undervisning i det andre året. Naturgeografi og kulturgeografi kan videre velges som fordypningsfag, men valgtilbudet er lite kjent og få velger det. Han mente studier i geofysikk i dag er godt grunnlag for å undervise i fysikk. Det er et problem at geofysikk ikke blir kjent som universitetsfag av elever i den videregående skole.

Knut Barthel snakket om problemer og muligheter ved undervisning gjennom forelesninger og diskuterte også veiledning av hovedfagsstudenter. Han tok til orde for en generell evaluering av undervisningen og etterlyste felles retningslinjer for veiledning.

Husebye mente at det legges for stor vekt på hovedfagsdelen av universitetsutdanningen og mente at basisundervisningen i matematikk og fysikk bør få større plass. På den måten vil kandidatene bli bedre skikket for industri og forskningsmiljøer, hvor de ofte settes inn i problemstillinger hvor matematiske metoder skal anvendes. Han mente at det bør gjøres mer for å motivere nye studenter for geofagene, f.eks. ved introduksjonskurs.

Dysthe ville ha mer samarbeid mellom geofagene og anvendt matematikk og klassisk fysikk. Han foreslo opplegg som gjør det mulig for studenter i matematikk og fysikk å ta hovedfag i geofysikk, f.eks. meteorologi og oseanografi, uten først å ta emnegrupper i geofysikk. Slike opplegg vil kunne sikre studenter til geofysikk. Videre vil slikt samarbeid kunne bidra til at mer av undervisningen i matematikk og fysikk blir vinklet mot geofysiske problemstillinger.

Debatten munnet ut i en rekke forslag om tiltak for å gjøre geofysikk bedre kjent blant folk og for å sikre faget motiverte studenter (se møtereferatet). Blant annet er det en viktig oppgave å gjøre faget kjent for unge mennesker gjennom internett.

Fra årsmøtets indre anliggende vil vi nevne følgende:

Årsmøtet valgte følgende styre:

Formann: Professor Asgeir Brekke, Nordlysobservatoriet, UiTø
Nestformann: Førsteamanuensis Peter Haugan, UNIS og Geofysisk Institutt, UiB
Sekretær: Chris Hall, Nordlysobservatoriet, UiTø
Kasserer: Pia Løvhaug, Nordlysobservatoriet, UiTø

En merker seg at årsmøtet vedtok å utvide styret med en kasserer.

Roger Colony, NPI, ble tatt opp som nytt medlem.

Det ble gjort et par vedtak med sikte på å styrke økonomien i foreningen: Et tiltak for å forbedre kontingentinnbetalingene og en opprettelse av en komite med må å sikre fond under foreningen.

Det ble opprettet en komite for å vurdere foreningens generelle virksomhet, spesielt relasjoner til geofysisk forskning i Norge, Geofysisk Kommisjon, IUGG etc. Videre skal komiteen foreslå tiltak til fornying av virksomheten.

Årsmøtet stilte seg positiv til et forslag fra Tom A. Blix om at Norge søker å arrangere en generalforsamling for IUGG. Blix arbeider videre med dette.

Årsmøtet vedtok at neste møte blir lagt til Geilo i september 1998.

Bergen, september 1998

Sigbjørn Grønås (sign) – Asgeir Brekke (sign) – Nils Gunnar Kvamstø (sign)

Gå til toppen av denne siden


Årsberetning 1996

NGF-STYRETS BERETNING FOR 1996

Styret har bestått av

Sigbjørn Grønås, Geofysisk Institutt, UiB, formann
Asgeir Brekke, Nordlysobservatoriet, UiTø, nestformann
Nils Gunnar Kvamstø, Geofysisk Institutt, UiB, sekretær

Det ble holdt 2 styremøter i 1996.

Som tidligere var årets viktigste begivenhet årsmøtet, som dette året ble avholdt på Geofysisk Institutt i Bergen helga 6-8 september. Møtet ble holdt i den nye kantina som Geofysisk Institutt og Vervarslinga på Vestlandet (DNMI) har på Geofysisk Institutt. Det deltok 53 medlemmer på møtet, som startet fredagen kl. 13, og ble avsluttet kl 13 søndagen. Ca 60 deltok på festmiddagen, som ble avholdt i samme lokaler fradag kveld. Professor Harald Svendsen var toastmaster og professor Martin Mork hovedtaler. Lørdag kveld ble det arrangert en tur til Lysøen (Ole Bulls hjem) og Solstrand Fjordhotell med 25 deltakere. Geofysisk Institutt ga ypperlig støtte til gjennomføring av arrangementene.

Temaet for årets paneldebatt var: “Organisering av norsk klimaforskning”. Panelet bestod av avdelingsleder Audun Rosland Statens Forurensningstilsyn, professor Thomas McClimans NTNU/SINTEF, professor Eystein Jansen UiB, forsker Jon Børre Ørbæk Polarinstituttet, og professor Hilding Sundqvist, Stockholms Universitet. Formannen var ordstyrer i debatten. Det er laget eget referat fra debatten. Audun Rosland ga oversikt over den virksomhet og de planer styret for NFRs klima og ozonprogram har. Det kom fram mange synspunkter som kan komme til nytte for framtidig planlegging. Det ble pekt på behov for bedre koordinering av forskningen i større prosjekt enn det som har vært vanlig til nå, eller ved opprettelse av eget klimasenter slik som svenskene er i ferd med å gjøre (Rossbysenteret). Det ble pekt på betydningen av tilgjengelighet av lange måleserie. Det ble oppfordret til intensivert forskning når det gjelder klimasimuleringer med tanke på å estimere framtidige regionale klimaendringer under den globale oppvarming. Det ble også tatt til orde for at Norge burde kjenne et spesielt svar for å utforske den betydning De Nordiske Hav har på klimavariasjoner og endringer.

Det ble holdt 25 foredag på møtet, de fleste knyttet til klimatologi. Interessante resultater kom fram og det var livlig debatt. Relativt mange unge medlemmer holdt foredrag.

Det ble tatt opp 14 nye medlemmer på årsmøtet og NGF har nå 294 medlemmer.

Medlemmene i NGF er nå kollektivt medlemmer i EGS. Dette innebærer at alle i NGF kan nyte godt av dette på alle EGS møter og arrangement, og at alle får tilsendt rundskriv og lignende. Medlemskapet i EGS koster nærmere kr. 90 pr. medlem. I tillegg kommer ca kr 700 til distribusjon av rundskriv. Dette medfører økte utgifter for foreningen. På grunnlag av dette vedtok årsmøtet å øke kontingenten fra kr. 100 til kr 200 pr. år. Det er et alvorlig problem at mange ikke betaler sin kontingent og at foreningen ikke har gode rutiner for å purre på betalingen.

Årsmøtet godkjente styrets oppretting av hjemmeside for foreningen på internett med informasjon som rundskriv, medlemslister og lignende. Styret ble oppfordret til å sende rundskriv etc som e-post til de av medlemmene som har denne muligheten.

Framtiden til Den Geofysiske Kommisjon ble diskutert på årsmøtet. Direktøren for Det norske meteorologiske institutt og styrer for Geofysiske Institutt, UiB, som begge er faste medlemmer, ble oppfordret til å undersøke mulighetene for å blåse nytt liv i kommisjonen.

Det ble orientert om nasjonalkomiteen for IUGG og bestrebelser for å knytte denne til Vitenskapsakademiet. Thomas McClimans overtar som IUGG kontaktperson for Roald Sætre i IAPSO (oseanografi).

Årsmøtet vedtok at neste møte holdes på ukedager et sted mellom Bergen og Oslo i begynnelsen av september. Som hovedemne for en paneldebatt ble valgt “Utdanning i Geofysikk”.

Regnskapet for 1996 er lagt ved. Foreningen har pr. 31/12 1996 en bankkontobeholdning på kr. 10562.60. Bidrag for 1996 fra kommisjonen på kr 20.000 kom inn på kontoen først i mars 1997.

Bergen 1. juli 1997

Sigbjørn Grønås
Asgeir Brekke
Nils Gunnar Kvamstø

Gå til toppen av denne siden


Årsberetning 1995

NGF-STYRETS BERETNING FOR 1995

Styret har bestått av:

Thomas McClimans, SINTEF NHL/NTH, formann
Sigbjørn Grønås, Geofysisk institutt, UiB, nestformann
Jan-Gunnar Winther, Norsk Polarinstitutt, sekretær/kasserer

Det ble av holdt 2 styremøter i 1995. Den fortsatte bruk av e-mail har gjort det mulig å redusere antall møter fra tidligere praksis. Kontakten mellom styremedlemmene har på denne måten fungert effektiv og godt.

Styret tildelte reisestøtte til 4 personer i forbindelse med årsmøtet i Tromsø. I tillegg støttet Foreningen sekretærens deltakelse på årsmøtet i den kanadiske geofysiske forening. Samlet reisestøtte fra Foreningen var på nkr 20.000,- i 1995.

Som tidligere var årets viktigste begivenhet årsmøtet som denne gangen ble avholdt i Tromsø. Møtet ble avholdt på Vervaslinga for Nord-Norge sine lokaler og med ypperlig støtte fra lokale medlemmer og ansatte ved Vervarslinga. 24 medlemmer deltok på årsmøtet. Årets paneldebatt omhandlet “fjernmåling og dataassimilasjon”. Panelet bestod av Lars-Anders Breivik, Are Birger Calson, Dag Gjessing, Unni Pia Løvhaug og Terje Wahl. NGF ble oppfordret av årsmøtet å komme med forskningspolitiske innspill. Eksempelvis kommer det snart meldinger om jordobservasjoner og vannforskning. NGF burde være en høringsinstans for slikt. Foreningen burde også være mer aktiv med spredning av informasjon, f eks seminarserier om samfunnsviktige emner som media er opptatt av (klima, flom, med mer).

Styret forslo å avholde neste årsmøte i Bergen. Dette fikk stor tilslutning fra årsmøtedeltakerne. Årsmøtet ønsket en paneldebatt om organisering av norsk klimaforskning. Styret fikk i oppgave å få en panelsammensetning som dekker de viktigste aspekter inne det valgte tema. Styret vil fortsette å oppmuntre studenter og yngre forskere å delta på årsmøtene, blant annet gjennom tildeling av reisestøtte. Det forelå rapporter fra norske deltakere innen ulike faggrupper fra IUGG-møtet i Boulder. Nytt styre for perioden 1996-97 ble valgt ved akklamasjon. Formann blir Sigbjørn Grønås (UiB), nestformann Asgeir Brekke (Nordlysobservatoriet i Tromsø) og sekretær/kasserer Nils Gunnar Kvamstø (UiB). Terje Brinck Løyning ble gjenvalgt som revisor.

Foreningen tegnet i 1995 kollektivt medlemskap i EGS, og fra og med 1996 er alle NGF’s medlemmer også medlemmer i EGS.

Det ble tatt opp 10 nye medlemmer på årsmøtet, og Foreningen har nå 287 medlemmer. Idet EGS-kontingenten er basert på antall medlemmer, mener styret at det nå er svært viktig alle medlemmene betaler sin kontingent til Foreningen.

Regnskapet for 1995 er vedlagt. Foreningen har pr. 1.1.96 en bankkontobeholdning på nkr. 41.552,16.

Trondheim, Bergen og Oslo, april 1996.

Thomas McClimans
Sigbjørn Grønås
Jan Gunnar Winther

Gå til toppen av denne siden


Årsberetning 1994

NGF-STYRETS BERETNING FOR 1994

Styret har bestått av:

Thomas McClimans, SINTEF NHL/NTH, formann
Sigbjørn Grønås, Geofysisk institutt, Univ. i Bergen, nestformann
Jan-Grunnar Winther, Norsk Polarinstitutt, sekretær

Det ble holdt 2 styremøter i 1994. Hyppig bruk av E-mail har gjort det mulig å redusere antall møter fra tidligere praksis. Det ble besluttet å sikre en avtale for at NGFs arkiv blir lagret ved DNMI-bibliotekets arkiv.

Styret besluttet å støtte formannens deltakelse på “Convocation of Presidents” på AGU i mai. Møtet drøftet saker som de fleste geofysiske foreninger sliter med (rekruttering, undervisning, publisering, PR og internasjonalt samarbeid). Formannen ga en orientering om resolusjoner fra “Convocation” på årsmøtet. Styrets andre internasjonale sak var et tilbud om “Corporate membership” i EGS. Se for øvrig rundskriv 3/94. Styrets ønske om å inkludere E-mail adresser i medlemsarkivet fikk tilslutning på årsmøtet.

Årets viktigste begivenhet var årsmøtet som ble holdt i Trondheim på Institutt for Vassbygging, NTH (bare 8 min. gange fra formannens hus). 35 medlemmer deltok på møtet. Årets paneldebatt behandlet “Miljøhydrologi i nordområdene”. Panelet besto av Einar Berntsen (NFR), Nils Roar Sæltun (NVE), Ånund Killingtveit (NTH) og Arne Tollan (NVE). Torkild Carstens (SINTEF NHL/NTH) ledet debatten som engasjerte salen. Se for øvrig rundskriv 2/94 for detaljer.

Styrets forslag om å holde neste årsmøte i Tromsø fikk stor oppslutning. Asgeir Brekke vil bistå ved å danne en lokal organiseringsgruppe som vil sørge for møtet blir en suksess. Årsmøtet ønsket en paneldebatt om bruk av fjernmålinger i geofysikk. Styret fikk i oppgave å få en panelsammensetning som dekker de viktigste aspekter om emnet. Styret oppfordrer medlemmer til å oppmuntre hovedfags- og doktorgradsstudenter til å delta på årsmøtet (med et foredrag / poster). Informasjon om å søke reisestøtte er gitt i rundskrivene. (Styret har lagt opp til en større budsjett til dette formålet siden Tromsø er så langt fra de fleste medlemmene.

Den siste saken som styret behandlet i 1994 var en henvendelse fra Bjørn Geirr Harsson (via Tom Blix) for en oppfølging av en 1992-bestemmelse om å legge forholdene til rette for at flere geodetikere søker medlemskap i NGF. Per Moen (Inst. for geofysikk, UiO) vil bistå styret i saken.

Regnskapet for 1994 er vedlagt. Foreningen har pr. 1.1.95 en bankkontobeholdning på kr. 66.814,17.

Det ble tatt opp 21 nye medlemmer på årsmøtet og foreningen har nå 278 medlemmer.

Trondheim, Bergen og Oslo, mai 1995

Thomas McClimans
Sigbjørn Grønås
Jan-Gunnar Winther

Gå til toppen av denne siden


Årsberetning 1993

STYRETS BERETNING FOR 1993

Styret har bestått av:

Eivind V. Thrane, formann
Thomas McClimans, nestformann
Eirik Sørgård, sekretær

Dette styret hadde funksjonstid ut 1993. Det ble holdt 3 styremøter i 1993.

Årets viktigste begivenhet var årsmøtet som ble holdt i Oslo ved Gabelshus Hotell og Teknisk museum. I forbindelse med møtet på teknisk Museum ble det anledning til å studere utstillingene. 54 medlemmer deltok på møtet. Dette er den største deltakelse i foreningens historie. Det ble holdt 18 faglige foredrag samt to posterpresentasjoner. Årets paneldebatt behandlet temaet “Geofysisk forskning i Arktis frem mot år 2000”. Innledere var Anne Fikkan (Forskningsrådet), Jon Ove Hagen (Polarinstituttet), Yngve Kristoffersen (Univ. I Bergen), Asgeir Brekke (Univ i Tromsø) og Roald Sætre (Havforskningsinstituttet).

Regnskap for 1993 er vedlagt. Foreningen harpr. Dato en bankkonto på ca. 60.000,- I forbindelse med årsmøtet ble det bevilget to reisestipend. In gen studenter søkte om reisestøtte. Årsmøtet bevilget kr. 25.000,- fordelt over to år til symposiet i anledning Bergensskolens 75-års jubileum.

Det ble opptatt 18 nye medlemmer. To av foreningens medlemmer var gått bort i 1993 og to hadde meldt seg ut. Foreningen har, etter disse forandringer, 274 medlemmer.

Nytt styre ble valgt fra 1/1-94:

Thomas McClimans, SINTEF NHL formann
Sigbjørn Grønås, Geofys Inst, Univ i Bergen nestformann
Jan-Gunnar Winther, SINTEF NHL sekretær

Oslo, januar 1994

Eivind Thrane – Thomas McClimans – Eirik Sørgård

Gå til toppen av denne siden


Årsberetning 1992

STYRETS BERETNING FOR 1992

Styret har bestått av:

Eivind V. Thrane, formann
Thomas McClimans, nestformann
Eirik Sørgård, sekretær

Dette styret har funksjonstid ut 1993. Det ble holdt 6 styremøter i 1992. Året 1992 var preget av NGFs 75-års jubileum. For å markere jubileet arrangerte styret et symposium i tillegg til årsmøtet. Symposiet ble holdt i Universitetets Aula den 28 april 1992. Programmet besto av 8 inviterte populære oversiktsforedrag om emner fra NGFs arbeidsfelt (se vedlagte program). Styret inviterte videregående skoler i Oslo og Akershus til symposiet og fikk god respons på denne invitasjonen. Antall deltakere var ca. 250.

Årsmøtet ble holdt på Geilo hotell 21-23 september 1992 i tradisjonelle former. Et utførlig referat er gitt i Rundskriv nr 4/92. Geilo var et naturlig valg i jubleumsåret fordi foreningen ble stiftet her. 35 medlemmer deltok. Inviterte deltakere var Jakob Haugen, DNMI, Ian Axford Max Planck Institut für Aeronomie, og Tor Olsen KUF. Det ble holdt paneldebatt om temaet “Norsk Geofysikk – Status og fremtid”. Innledere var Arnt Eliassen UiO og Tore Olsen KUF. Det vitenskapelig program omfattet 19 foredrag. Jubileet ble ellers markert ved en festmiddag.

En første utgave av NGFs historiske jubileumsberetning ble fullført av Petter Dannevig og delt ut til medlemmene på møtet. En revidert, endelig utgave er nå klar og vil bli distribuert til alle medlemmer før årsmøtet i høst.

NGF tok i 1992 opp 17 nye medlemmer. Etter dette opptak er foreningens medlemstall ca. 250. Det er en del usikkerhet i dagens register fordi man mangler dokumentasjon på 15 medlemmer. Det er mottatt kontingent fra 182 medlemmer i 1992. Årsmøtet vedtok at styret skal vurdere å stryke medlemmer som ikke har betalt kontingent på to år.

Oslo, januar 1993

Eivind Thrane – Thomas McClimans – Eirik Sørgård

Gå til toppen av denne siden


Årsberetning 1991

STYRETS BERETNING 1991

Styret har bestått av:

Arne Tollan, formann
Eivind V Thrane, nestformann
Dag Bjørge, sekretær/kasserer

Det ble holdt 5 styremøter i 1991. Dannevig var invitert, og orienterte om jubileumsberetningen, ved styremøtet 12 juni. De nyvalgte medlemmene av det nye styret deltok på årets siste styremøte 11. desember. Det ble sendt ut 4 rundskriv i 1991.

Rundskriv 4/91 gir utførlig referat fra foreningens 72. årsmøte, som ble avviklet på Geilo Hotell 9. til 11. september. Det deltok 34 medlemmer. Geir Høybye fra NHO og Sigurd Tveitereid fra Olje- og energidepartementet var spesielt invitert. Sammen med Kaare Pedersen innledet de noe som ble en meget interessant paneldebatt om “Klima og energi”.

Av indre anliggender kan nevnes at foreningen fikk 10 nye medlemmer, og at styret for 1992-93 er:

Formann Eivind V Thrane
Nestformann Thomas McClimans
Sekretær/kasserer Eirik Sørgård

I 1991 har 168 medlemmer betalt kontingent for 1991, 14 har i tillegg betalt for 1990, og 2 betalte for 1991 allerede i fjor!. Ved inngangen til jubileumsåret 1992 har derfor NGF ca. 180 “aktive” medlemmer.

Oslo, januar 1992

Arne Tollan – Eivind V. Thrane – Dag Bjørge

Gå til toppen av denne siden


Årsberetning 1990

Styrets beretning for 1990

Styret har bestått av:

Arne Tollan formann
Eivind V Trane nestformann
Dag Bjørge sekretær/kasserer

Det ble holdt 6 styremøter, samt 2 møter med henholdsvis Arne Grammeltvedt angående sekretariat for NGF ved DNMI, og deretter med Petter Dannevig angående skriving av foreningens 75 årige historie. I 1990 ble det sendt ut 3 rundskriv.
Styret har utarbeidet en informasjonsfolder om NGF som er blitt distribuert til nåværende, og mulige nye, medlemmer.

ÅRSMØTET

Rundskriv 3/90 gir utførlig referat fra årsmøtet som ble avviklet ved Fleischer’s Hotell på Voss 24. – 26. september. Det deltok 38 nye og gamle medlemmer, og 7 ledsagere.
Første møtedag var viet oversiktsforedrag for alle foreningens fagfelt. Spesielt car Else – Ragnhild Neumann fra Mineralogisk -Geologisk Museum invitert som representant for fagfeltet vulkanologi/geokjemi. Andre dag ble det i alt holdt 15 foredrag av medlemmene. Siste dag ble møtet avsluttet med paneldebatt over emnet “Undervisning og rekruttering i geofysikk”.

Indre anliggender:
17 nye medlemmer ble ønsket velkommen i foreningen
Årskontingenten for 1991 ble satt til kr. 100,-.
Petter Dannevig skal skrive jubileumsberetnig for NGF (75 år i 1992).
Medlemmene ble oppfordret til å bidra med aktuelt stoff.

MEDLEMMER

I tillegg til 17 nyinnvalgte medlemmer, hadde NGF ved utløpet av året 162 betalende medlemmer. Ved begynnelsen av året var det 211 registrerte medlemmer av NGF.

Oslo, juni 1991

Arne Tollan – Eivind A. Thrane – Dag Bjørge

Gå til toppen av denne siden


Årsberetning 1989

Styrets beretning for 1989

Styret har bestått av:
Yngvar Gotaas (formann)
Arne Tollan (nestformann)
Trond Iversen (sekretær/kasserer)

Det ble holdt i alt 6 styremøter og sendt ut 4 rundskriv.

ÅRSMØTET
(Rundskriv 4 / 1984 gir utførlig referat.)
Foreningens 70. Årsmøte ble holdt på Sjusjøen Panorama hotell 18-20 september. Det deltok i alt 40 medlemmer, 7 andre interesserte og 7 ledsagere.

Foredrag
Opplegget fra 1988 med varighet 2 fulle dager, plenumsmøter og fagseksjoner hadde vist seg så vellykket at det ble gjentatt. Første dag orienterte inviterte foredragsholdere om spesialområder innen våre respektive fagfelt. Fra Sverige var inviteret professor i oceanografi Gøsta Wahlin fra Gøteborgs Universitet.
Andre dagen var delt i fagseksjoner med respektive hovedemner meteorologi og oceanografi.

Paneldebatt
Plenumsdebatt avsluttet møtet. Emnet var “Mulige klimaendringer og deres geofysiske konsekvenser” Paneldeltakere var Søren H. Larsen, Olav Orheim, Kaare Pedersen og Jan Erik Weber. (Referatet er sendt “Været”)

Indre anliggender:
1.Styret meddelte at det hadde godkjent forslaget til 7 nye medlemmer
2.Det er tidligere utsendte forslag til statuttendringer ble godkjent med 123 mot 3 stemmer, etter at styrets tolking av avstemmingsprosedyre var godkjent av årsmøtet. De nye statuttene gjør foreningen langt åpnere.
3.Årskontingent for 1990 ble fastsatt til kr. 100,-.
4.Nytt styre ble:
Formann: Arne Tollan, NVE – Hydrologisk avdeling
Nestformann: Eivind Trane, FFI
Sekretær/Kasserer: Dag Bjørge, Inst. For Geofysikk, UiO.
Revisor: Magnar Lystad; DNMI

MEDLEMSTALL
1.1.1989 hadde foreningen 208 medlemmer og 31.12. 1989 211 medlemmer.

SEKRETARIAT / ARKIV
Det Norske Meteorologiske Institutt, Blindern, har erklært seg villig til å være fast sekretariat for foreningen.
Nærmere avtale vil bli truffet med det nye styret.

Oslo, 20. februar 1990.

Yngvar Gotaas – Arne Tollan – Trond Iversen

Gå til toppen av denne siden


Årsberetning 1988

Styrets beretning for 1988

Styret har bestått av:

Yngvar Gotaas (formann)
Arne Tollan (nestformann)
Trond Iversen (sekretær/kasserer)

Det ble avholdt 7 styremøter.

Årsmøtet ble avviklet på Hadeland turisthotell 26-29 september. Det deltok 45 medlemmer, 4 andre interesserte og 2 ledsagere. Første dagen ga inviterte foredragsholdere oversiktsforedrag, en fra hver av de fem geofysiske disipliner. Den andre dagen var delt i fagseksjoner. Den siste dagen var viet debatt om innsamling og bearbeiding av geofysiske data, med invitert panel. Reaksjonene på møteformen, med innstramning til bare 2 fulle dager og uten tid til arrangert omvisning, har vært så positiv at samme opplegg er planlagt også for årsmøtet 1989.

Som følge av at Universitetsforlaget sa opp avtalen om trykking ble Geophysica Norvegica nedlagt i 1988. Foreningen har overtatt restlageret som nå lagres på Institutt for Geofysikk, UiO.

Med støtte fra foreningen deltok Kåre Pedersen i minnesymposiet for Jack Bjerknes i Los Angeles.

Foreningen var medarrangør i Palmen Memmorial symposiet i Helsingfors 29. august – 2. september. Arnt Eliassen var vår representant i programkomiteen og invitert foredragsholder.

Spørsmålet om å gjøre foreningen åpnere ble debattert på årsmøtet. Styret har arbeidet videre med saken. Spørreskjema vil bli sendt ut, hvor spørsmål om kontingent også vil bli reist. Deretter vil styret foreslå statuttendringer.

I likhet med i tidligere år har foreningen støttet driften av Oslo og Bergen geofysiske foreninger.

Yngvar Gotaas (sign)   Arne Tollan (sign)   Trond Iversen (sign)

Gå til toppen av denne siden


Årsberetning 1986

Styrets beretning for 1986

Styret har bestått av:

Ingolf Kanestrøm (formann)
Yngvar Gotaas (nestformann)
Thor Erik Nordeng (sekretær)
og har hatt 3 ordinære styremøter. En overveiende del av styrets arbeid i 1986 ble utført i tilknytning til arrangementet av årsmøtet på Geilo 3.-5. juni 1986. Årsmøtet samlet 26 medlemmer, 3 ikke-medlemmer og 3 familiemedlemmer.

Etter årsmøtet i 1986 ble det sendt ut et spørreskjema for å kartlegge medlemmenes ønsker vedrørende årsmøtet. Svarene viste at det var et sterkt ønske om at årsmøtet burde legges til et sentralt sted (ved flyplass), gjerne i et forskningsmiljø. Flere av de som svarte ønsket et “temamøte”.

Styret har besluttet at NGF skal samarbeide om et minne-symposium for Erik Palmen som arrangeres av Finlands Geofysiske Forening og American Meteorological Society i Helsinki, den. 29. august-2. september 1988. Arnt Eliassen har sagt seg villig til å være med i programkomiteen.

I januar 1988 skal det arrangeres et minne-symposium for Jack Bjerknes ved University of California. NGF er invitert til å støtte symposiet. Prof. Mechoso skriver: “The list of sponsors for the event will not be complete without a representation from Bjerknes’ home country”. Arnt Eliassen er medlem av organisasjonskomiteen, og NAVF har gitt et bidrag på kr. 50.000,-.

Trykningsutgiftene for Geophysica Norvegica er blitt svært høye. Styret har søkt Kreditkassen om bidrag til utgivelse av tidsskriftet, men har fått avslag.

Styret har søkt om midler fra Nansenfondet for 1987. Fra Geofysisk kommisjon mottok NGF kr. 20.000,- i 1986. Da bevilgningene fra Nansenfondet uteble i 1986, ble det ikke bevilget penger til Bergen og Oslo geofysikeres forening i 1986.

Gå til toppen av denne siden


Årsberetning 1984 og 1985

Styrets beretning

Styret har i 1984 bestått av:

Martin Mork (formann)
Ingolf Kanstrøm (nestformann)
Harald Svendsen (sekretær/kasserer)

En overveiende del av styrets arbeid i 1984 ble utført i tilknytning til arrangementet av årsmøtet på Voss 4.-6. juni.

Styret har bevilget kr 4.000,- til Oslo Geofysikeres Forening og kr 4.000,- til Bergen Geofysikeres Forening. NGF fikk i 1984 kr 18.000,- fra Geofysisk kommisjon og kr 20.000,- fra Nansenfondet.
For 1985 har styret bevilget kr 4.500,- til Oslo Geofysikeres Forening og kr 4.500,- til Bergen Geofysikeres Forening. NGF har fått tildelt kr 18.000,- fra Nansenfondet for 1985. I forbindelse med arrangementet av årsmøte 1985 søkte styret om et bidrag på kr 25.000,- fra Den Geofysiske Kommisjon og har mottatt kr 10.000,- i forskudd på denne søknaden. I samme søknad søkte styret om dekning av utgifter i forbindelse med utgivelse av Geophysica Norvegica (Geofysiske Publikasjoner).
NGF har mottatt en søknad fra Fysisk Institutt, Universitetet i Oslo om kr 10.000,- i støtte til arrangering av “13th annual meeting on upper atmosphere studies by optical methodes”, 19.-23. august 1985. Da foreningens økonomiske situasjon har forverret seg i de senere år fant styret ikke å kunne støtte det planlagte symposiet. Styret har også den prinsipielle oppfatning at støtte bare skal gis til faglige møter initiert av NGF når økonomien tillater dette.

Harald Svendsen, sekretær

Comments are closed.