Tidligere referater

Referater fra NGF sine årsmøter fra og med 2010 ->

 • Referatet fra NGF årsmøte 10. november 2022 ligger her
 • Referatet fra NGF årsmøte 29. oktober 2021 ligger her
 • Referatet fra NGF årsmøte 22. oktober 2020 ligger her
 • Referatet fra NGF årsmøte 17. oktober 2019 ligger her
 • Referatet fra NGF årsmøte 27. september 2018 ligger her
 • Referatet fra NGF årsmøte 20. september 2017 ligger her
 • Referatet fra NGF årsmøte 19. september 2016 ligger her
 • Referatet fra NGF årsmøte 21. oktober 2015 ligger her
 • Referatet fra NGF årsmøte 17. september 2014 ligger her
 • Referatet fra NGF årsmøte 19. september 2013 ligger her
 • Referatet fra NGF årsmøte 12. september 2012 ligger her
 • Referatet fra NGF årsmøte 7. september 2011 ligger her
 • Referatet fra NGF årsmøte 15. september 2010 ligger her

Gå til toppen av denne siden


Referat NGF årsmøte 2009

Tidspunkt: 09.09.2009, kl. 18:00 til 19:10
Sted: Dr. Holms Hotell, Geilo

Fra styret: Leder Tore Furevik, kasserer June Lunde, frafall Inger Hanssen-Bauer (referent Ulf-Peter Hoppe)

1. Innkalling
Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

2. Oppfølging av saker fra 2008
– Geophysica Norvegica: Leder Tore Furevik orienterte om prosjektet med scanningen av Geofysiske Publikasjoner. De eldste dokumenter måtte scannes inn én og én side manuelt. Nå er alle dokumenter fra 1921 og følgende scannet inn, og kan lastes ned fra http://www.ngfweb.no. Årsmøtet roste styret for innsatsen.

3. Årsberetning
Lederen gjennomgikk årsberetning.

Kommentar: Medlemmene kan få velge om de ønsker å bli meldt inn i EGU, AGU eller ingen av delene. Flertallet ønsker EGU. NGF melder inn medlemmene samlet til EGU. De som ønsker AGU-medlemskap må melde seg inn selv og får refundert fra NGF på søknad.

Sak til oppfølging: Foreningen skal skrive et brev til botanisk forening, zoologisk forening, og geologisk forening for å samkjøre krav om fortsatt bruk av Jan Mayen som forskningsplattform. En av utfordringene er at de ulike interesse-foreningene sokner til ulike departementer. Årsmøtet ga styret fullmakt til å gjøre dette på vegne av foreningen.

Vedtak: Årsberetning vedtatt.

4. Regnskap for 2008
Kasserer gjennomgikk regnskap, som var revidert og godkjent av revisor Bjørn Geirr Harsson den 28. februar 2008.
Kommentar: Kostnader til scanning av Geofysiske publikasjoner er blitt synliggjort i NGF regnskap. Det samme er reiser til styremøter og portoutgifter betalt av styremedlemmenes moderinstitutt. Årsresultatet for 2008 ble pluss 13674 kr og vi hadde ved årsskifte kr 161 238 på konto.

Vedtak: Regnskapet godkjent.

5. Forslag til budsjett for 2010
Kasserer gjennomgikk forslag til budsjett for 2010 og postene ble diskutert av årsmøtet. Støtte fra institusjoner til styreutgifter (reiser til møter) er nå tatt med i henhold til regnskap fra 2008 og økt noe i forhold til dette regnskap, fordi det forventes en økning. Noen andre poster ble også justert etter erfaringene med regnskap 2008. Renteinntekten er kanskje litt høyt med 8500 kr, men kassereren håper og tror at renten kommer til å øke snart igjen. Posten for Webhotel er økt noe pga. at vi trenger mer plass til de geofysiske publikasjonene.

Kommentar fra kassereren: Noen universiteter ønsker e-faktura, men det er utenfor hva NGF kan gjøre. I 2008 har det vært vanskelig å spore opp hvem kontingenten gjaldt, men det har vært bedre i 2009. Igjen så oppfordres medlemmene til å betale kontingent privat, og etterpå få refundert fra arbeidsgiver, i stedet for at arbeidsgiver betaler uten at det foreligger informasjon om hvem betalingen gjelder.

Vedtak: Budsjettet for 2010 godkjent.

6. Valg av nytt styre
Forslaget var:

Leder: Inger Hanssen-Bauer, met.no
Nestleder: June Lunde, Andøya rakettskytefelt
Kasserer: Jan Even Øie Nilsen, Nansensenteret

Vedtak: Valgt på akklamasjon med virkning fra 01.01.2010

Leder Tore Furevik kommenterte med glede at Inger Hansen-Bauer blir den første kvinnelige lederen i foreningens 92 årige historie.

7. Status, den nasjonale komiteen for IUGG
Leder for den nasjonale IUGG komiteen, Ulf-Peter Hoppe, orienterte. Komiteen har vært lite aktiv siden siste NGF møte. Han ønsker å bli mer aktiv i året som kommer. Han gikk gjennom de åtte organisasjonene som er med i IUGG: IACS, IAG, IAGA, IAHS, IAMAS, IAPSO, IASPEI, IAVCEI. På ngfweb.no er disse oppført med de norske representantene, som samtidig er medlemmene i den nasjonale komiteen for IUGG. Neste IUGG General Assembly blir 28.06.-07.07. 2011 i Melbourne, Australia. Søknader om å organisere 2015 IUGG General Assembly må sendes innen 27. desember 2010. Georgia har blitt valgt inn i IUGG.
Så rapporterte Ulf-Peter Hoppe fra IAGA møtet i Sopron, Ungarn i august 2009. Generalsekretær Bengt Hultqvist ønsket å takke av og Mioara Mandea fra Potsdam, Tyskland ble valgt som ny IAGA generalsekretær.
Peter Haugan rapporterte fra IAPSO-møtet i Montreal i sommer. Møtet var svært godt og hadde høy deltagelse.

Bjørn Geirr Harsson har utarbeidet forslag til forandring av statuttene for den nasjonale IUGG komiteen. Geodesi har forandret seg mye de siste årene. Fra å være en leverandør av data har den blitt en likestilt vitenskapsgren. I tillegg har cryosfære kommet til. Bjørn Geirr Harsson har derfor gått gjennom statuttene og foreslår noen endringer. Forslagene ble ikke ferdig i tide før NGF årsmøtet for å kunne stemme over dem innen fristene foreskrevet i statuttene.

Vedtak: Bjørn Geir Harsson sender forslagene (ny versjon og tidligere versjon) til IUGG komiteen og NGF-styret. Så sender NGF styret etter en kort men effektiv drøfting forslagene til NGF medlemmene til avstemning. NGF styret og IUGG komiteen oppfordrer medlemmene til å gi sin stemme på e-mail innen fristene, slik at det blir mange nok stemmer og avgjørelsen blir i henhold til statuttene. 1/3 av de stemmeberettige må avgi stemmer og 2/3 må stemme for dersom de nye statuttene skal kunne vedtas.

8. Neste årsmøte
Vedtak: Neste årsmøte blir 8.-10.09.2010 på Dr. Holms Hotel på Geilo. Styret får fullmakt til å bestemme hovedtema.

8. Informasjonssaker
Peter Haugan informerte om Værskipet Polarfront. Det blir sannsynligvis lagt ned 1. januar 2010. 17 MNOK/år til Misje rederiet har vært for dyrt. Man har fra Polarfront dataserier fra 1948 til i dag, de 61 år lange tidsseriene av havtemperatur og salt er verdens lengste fra dyphavet. I tillegg er det mange kortere tidsserier for mer moderne parametre, som f.eks CO2 konsentrasjoner og flukser. Gjennom forskningsrådets utlysning av avansert vitenskapelig utstyr er det kommet penger til en avansert bøye på samme sted fra sommeren 2010. Den kommer til å måle noen av de parametrene, men ikke alle. I tillegg er Norwegian Atlantic Current Observatory foreslått og søkt om. Avgjørelsen kommer senere i høst. I forrige uke har det vært et møte med flere aktører og tre departementer om andre måter å fortsette noen av tidsseriene i tillegg.
Diskusjon i årsmøtet: – Det har blitt investert over 1 milliard kr hittil. Kanskje burde man kalle skipet som forskningsskip og ikke meteorologisk skip. – Forslag om et brev fra NGF til departementet som ytterlige understreker hvorfor det er viktig å fortsette de lange tidsseriene.

Vedtak: Fullmakt til styret til å skrive et slikt brev.

Geilo, 09.09.2009

Ulf-Peter Hoppe (referent)

Gå til toppen av denne siden


Referat fra NGFs årsmøte 2008

Tidspunkt: 17.9.2008, kl. 17:00 til 18:00
Sted: Dr. Holms Hotell, Geilo

Fra styret: Leder Tore Furevik, nestleder Inger Hanssen-Bauer (ref.), kasserer June Lunde

1. Innkalling
Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

2. Oppfølging av saker fra 2007
Sak 1/2007: Forslaget om å invitere unge også fra de nye universitetene er fulgt opp ved at invitasjon har gått ut til Stavanger og UNIS i tillegg til Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø. Ved Ås har kontaktperson manglet. Kommentar: Professor i geodesi Ragnar Pettersen er naturlig kontaktperson ved Ås.
Sak 3/2007: Bidrag fra met.no og Geofysisk institutt, UiB, er nå synliggjort i regnskapet.
Sak 5/2007: IUGG er satt opp som egen sak.
Sak 6/2007: Det er nå valgfritt medlemskap i EGU/AGU. Dette skal ikke meldes fra ved innmelding i foreningen, men når kontingenten betales. Dette er litt forvirrende på nettsidene for øyeblikket, men nettsidene vil bli rettet opp, og det vil bli sendt ut informasjon der det presiseres at ønske om medlemskap i EGU/AGU må meldes inn aktivt hvert år når en betaler NGF medlemskontigent. Fordi ikke alle innbetalinger fanger dette opp, jobbes det nå også med å finne en alternativ løsning.
Sak 7/2007: Det er sendt en høringsuttalelse om å bevare Jan Mayen som forskningsplattform, undertegnet av de tre siste lederne av NGF. Status for Jan Mayen er for øyeblikket ikke kritisk.

Vedtak: Referatet fra 2007 ble godkjent, og oppfølgingen tatt til etterretning.

3. Årsberetning 2007
Styreleder gjennomgikk årsberetningen.
Kommentar: Årsberetningen er korrekt, men det er nå Olav Vestøl, IAG, som fungerer som sekretær i den nasjonale IUGG-komiteen.

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent.

4. Regnskap for 2007
Kasserer gjennomgikk regnskapet, som på forhånd var revidert og godkjent av revisor. Hun påpekte at det var et forventet underskudd i fjor på grunn av jubileet. Hun påpekte videre at støtten fra met.no og GFI, UiB nå er synliggjort i regnskapet. Kasserer vil undersøke hvordan NGFs midler optimalt bør fordeles mellom forskjellige typer konti, slik at rentebetingelsene blir best mulig. Generelt bør en la mest mulig stå på kapitalkonto fremfor driftskonto, så lenge dette ikke går på bekostning av nødvendig fleksibilitet.
Det ble reist spørsmål om hvorfor NGF har formue på ~ 150 000 kr. Dette har vært diskutert tidligere, og det har da blitt fastslått at foreningen bør ha mellom 1 og 2 års forbruk på konto. Dette er en passende buffer med tanke på utlegg til foredragsholdere etc. i forbindelse med årsmøtene.

Vedtak: Regnskapet ble godkjent.

5. Forslag til budsjett for 2009
Kasserer gjennomgikk budsjettet. Utgifter og inntekter er justert i forhold til aktuelle tall fra 2007. Det er ikke foreslått endringer i kontingenten.

Vedtak: Budsjettet ble godkjent.

6. Status for IUGG – ny nasjonalkomite
Leder av nasjonalkomitéen i IUGG, Ulf Peter Hoppe, rapporterte. Det har nå har vært stor utskiftning av representanter, og det har dessuten blitt oppnevnt en egen representant for kryosfæreforskningen. Nasjonalkomitéen består nå av: Jon Ove Hagen for IACS, Olav Vestøl for IAG (sekretær), Ulf Peter Hoppe for IAGA (leder), Hege Hisdal for IAHS, Nils G. Kvamstø for IAMAS, Tore Furevik for IAPSO, Tormod Kværna for IASPEI, Reidar G. Trønnes for IAVCEI og Jan Erik Weber for Vitenskapsakademiet. (Se forøvrig http://www.ngfweb.no/iugg_komite.html).

Definisjonen av kryosfæreforskning som eget områder i IUGG krever statuttendringer i den norske komitéen. Man tar sikte på å gjøre nødvendige forberedelser slik at dette kan fremmes som egen sak på NGF-årsmøte 2009.

Nasjonalkomitéens oppgave er å holde de nasjonale forskningsmiljøene orientert om det som skjer i IUGG. Neste fulle IUGG-møte er planlagt i Melbourne i 2011. Det er ellers planlagt møter i flere av faggruppene før den tid (IAGA i Ungarn i 2009, i IAPSO i Montreal i 2009, se for øvrig http://www.iugg.org/calendar.html).

Ulf Peter Hoppe påpekte at det for øyeblikket ikke eksisterer en tilfredsstillende formell finansieringsordning for nasjonalkomitéen. Kontingenten til IUGG blir betalt av met.no. Disse midlene var tidligere øremerket, men det er ikke lenger tilfelle, hvilket betyr at situasjonen er usikker. I tillegg må utgifter til nasjonalkomitéens reiser og møter dekkes av arbeidsgiverne. Det er ønske om en mer formalisert finansiering både av kontingenten til IUGG og av nasjonalkomitéens utgifter.

Diskusjon: På bakgrunn av den faglige bredde, ble det antydet at finansiering via NFR eller Vitenskapsakademiet i dag ville være mer naturlig enn finansiering via met.no.

Vedtak: Orienteringen ble tatt til etterretning.

7. Neste årsmøte / tema
Forslag: 9-11 september på Dr Holms, Geilo.

Vedtak: Forslaget til tid og sted ble godkjent. Tema ble ikke foreslått.

8. Eventuelt
Ingen saker ble reist. Det ble anført at det ikke er anledning til å reise saker under “eventuelt” i forbindelse med årsmøter. Saker må meldes inn til styret på forhånd. Det er dog tillatt å komme med informasjon.

Oslo 30.09.2008

Inger Hanssen-Bauer (referent)

Gå til toppen av denne siden


Referat fra NGFs årsmøte 2007

Tidspunkt: 19.9.2007, kl. 17:00 til 18:00
Sted: Dr. Holms Hotell, Geilo

Fra styret: Magne Lystad, leder, Tore Furevik, nestleder. Fravær: kasserer Jon Albretsen
Referent: Nils Gunnar Kvamstø

0. Innkalling
Godkjent.

1. Årsberetning 2006
Møteleder gjennomgikk årsberetningen. Foruten de mer tradisjonelle momentene er det verdt å legge merke til at styret har utarbeidet ny webside og foretatt en medlemsopprydning, dvs avviklet sovende medlemskap.

Kommentarer til årsberetningen:
Bjørn Geirr Harsson: Foreslår at det også blir invitert unge fra de nye universitetene i Stavanger og på Ås.
Vedtak: Nytt styre arbeider videre med forslaget.

Årsberetningen 2006 ble godkjent.

2. Revidert regnskap for 2006
Gjennomgang v/Tore Furevik. Regnskapet er revidert og funnet i orden av Terje Løyning.
Regnskapet for 2006 ble godkjent.

3. Budsjett for 2008
Kontingenten holdes uendret.
Budsjettet for 2008 ble godkjent.
Øvrige forslag: Synliggjøre bidrag til web-publiseringen av geofysiske publikasjoner fra Meteorologisk og Geofysisk institutt i regnskapet.
Vedtak: Nytt styre arbeider videre med forslaget.

4. Valg av nytt styre 2008 – 2009
Forslag:
Leder: Tore Furevik, GFI UiB/Bjerknessenteret
Nestleder: Inger Hanssen-Bauer, Met.no
Kasserer: June Lunde, UiTø

Kandidatene ble enstemmig valgt.

Ekstraverv:
Ny revisor: Bjørn Geirr Harsson
Webmaster: Jon Albretsen, Met.no
Enstemmig valgt.

5. IUGG v/Tom Blix
Tom Blix orienterte om status i nasjonalkomiteen for IUGG. P.t. er det 7 underorganisasjoner som dekker de ulike fagfeltene. I år skal dette antallet utvides med en ny organisasjon for kryosfære.
En oversikt av organisasjoner knyttet til IUGG og deres norske representanter er vedlagt (Blix’ presentasjon).

Betraktninger fra Blix
Komiteen har til dels vært sovende og flere representanter har signalisert at de trenger avløsning. Nasjonalkomiteen har ingen økonomisk plaform, noe som vanskeliggjør reise- og møtevirksomhet. Aktivitet hittil har vært finansiert av representantenes arbeidsgivere. Kan møtene i nasjonalkomiteen legges til NGF’s årsmøte?

Tiltak
En del av representantene ønsker avløsning. Enighet om at dette skjer relativt uformelt.
Blix sender e-post til øvrige representanter og ber disse finne erstattere.
NGF informerer medlemmene om den nye organisasjonen (kryosfære) og ber samtidig om forslag til representant der. Lederen av nasjonalkomiteen innberetter sammensetning til IUGG.

Statutter for nasjonalkomiteen av 1976
Bjørn Geirr Harsson refererte fra statuttene og foreslo at statuttene bør tas opp til revisjon ved neste NGF-årsmøte. Rollen til NGF i nedsetting av nasjonalkomite bør klargjøres. Nasjonalkomiteen bør revitaliseres.

6. Medlemskap EGU
Foreningen har truffet tiltak for å unngå sovende medlemskap i EGU. Fordeler ved medlemskap EGU er små. Mer å hente på AGU (EOS newsletter, Physics today).
Forslag fra styret: Medlemmene kan velge mellom medlemskap i EGU og AGU.

I diskusjonen kom det både for og imot. Prinsipielt og tradisjonelt hører vi hjemme i EGU, og flere mente derfor at AGU-medlemskap bør finansieres via andre kilder. Men styrets oppfatning er at NGF bare formidler medlemskap for sine medlemmer som en service, og at det derfor bør bli opp til medlemmene å velge EGU eller AGU.

Styrets forslag vedtatt med 14 mot 5 stemmer.

7. Jan Mayen
I samarbeidsutvalget for miljø på Jan Mayen er Harsson representant for NGF. På sist møte i utvalget etterlyste Harsson større vitenskapelig aktivitet på Jan Mayen; en forskningsplattform i norsk regi. Liten respons. Ble anmodet om å kontakte andre nasjonale foreninger for å bidra til å forsterke Jan Mayen som forskningsplattform. Harsson oppfordret til dette. Nytt styre vurderer tiltak i ny periode i samarbeid med Harsson.

8. Neste årsmøte
Årsmøte 2008 17-19 september på Dr Holms, Geilo.

Geilo, 19. sept. 2007

Gå til toppen av denne siden


Referat fra NGFs årsmøte 2006

Tidspunkt: 7.9.2006, kl. 16:45 til 18:00
Sted: Dr. Holms Hotell, Geilo

Antall møtedeltakere: 18

Møteleder: Magne Lystad
Referent: Jon Albretsen m/ innspill fra Magne Lystad og Tore Furevik

1. Årsberetning 2005
Ble gjennomgått av fhv. leder Bjørn Geirr Harsson. Styret ble oppfordret til å følge opp Jan Mayen saken ved å vise NGFs aktivitet på området. Det ble anbefalt først å skaffe full oversikt og å kartlegge eventuelle samarbeidspartnere (tips om å kontakte Norske Havforskeres Forening, NHF). Det kom også opp spørsmål om krav til medlemskap i NGF, og etter vedtektsendringen i 2005 holder det nå å ha arbeid innen geofysiske fag. Beretningen ble godkjent.

2. Revidert regnskap for 2005
Godkjent. Foreningen hadde et underskudd på kr 5214,77, noe som i hovedsak skyldes at det ikke ble krevd inn deltakeravgift på det årlige møtet. Beholdning pr. 31/12 2005 var kr 149 565,38. Antall betalende medlemmer i 2005 var 158, derav 22 pensjonistmedlemmer. Antall medlemmer innmeldt i EGU i 2005 var 127.

3. Budsjett for 2006 og 2007
Godkjent. Merknad om at NGFs medlemmer må aktivt si ja til EGU-medlemskap, ellers blir de utelatt i innmeldingen. I tillegg er det for 2007 avsatt ekstra midler til 90 års jubileet.

4. NGFs 90-års jubileum
Tore Furevik informerte om konferansen i anledning NGFs og Geofysisk institutts 90-års jubileum fra 29. til 31. august 2007. Det blir en konferanse med 300-400 deltakere med tittel “Polar dynamics: Monitoring, Understanding and Prediction”. Styret ønsket råd fra årsmøtet om NGFs årlige møte burde legges i Bergen i tilknytning til GFIs jubileum eller om NGF skal ha et eget møte. Med solid overvekt (12 ja, 3 nei og 3 blanke) ønsket årsmøtet et selvstendig møte tre uker etter GFIs konferanse. Det ble påpekt at NGF bør og skal profileres i og med sine mange historiske paralleller med Geofysisk institutt.

5. NGFs internettsider
NGFs sider, http://ngfweb.no, er helt nye i 2006 og webredaktør, Jon Albretsen, gikk gjennom innholdet av sidene. Sidene er ment til å kunne brukes som oppslag om nyheter i foreningen (særlig viktig i forkant av det årlige møtet) samt et oppslagsverk for tidligere begivenheter og historie. Alle medlemmene ble oppfordret til å komme med bidrag. Jon høstet stor ros for arbeidet som var gjort med websidene.

6. IUGGs representanter
Tore Furevik gikk gjennom status. Med et par unntak er det forholdsvis liten aktivitet i de norske avdelingene. De fleste norske representantene har hatt vervene i mange perioder, og flere av dem er nå på vei inn i pensjonistenes rekker. Kontingenten betales av met.no (10.000 Euro/år). Medlemmer i NGF ble oppfordret om å sende inn forslag til nye representanter. Valg vil foregå på årsmøtet i 2007.

7. Neste årsmøte
Etter bestemmelsen under pkt. 4 om å ha et selvstendig møte, ble det avgjort at neste årsmøte vil ta plass på Dr. Holms Hotell, Geilo, fra 19. til 21. september 2007. Styret foreslo at tema kan være fornybar energi. Dette ble godt mottatt i forsamlingen, og styret vil derfor utarbeide planer for en slikt tema.

Blindern, 19. sept. 2006

Gå til toppen av denne siden


Referat fra NGFs årsmøte 2005

Referat fra NGFs årsmøte holdt:

Tid: Torsdag 8. september 2005, kl. 16.45 – 18.00

Sted: Dr Holms Hotel, Geilo

Agenda:

 1. Årsberetning 2004/2005
 2. Revidert regnskap for 2004
 3. Budsjett for 2006
 4. Endringer av vedtektene
 5. Forholdet NGF – Oslo/Bergen geofysiske forening
 6. Forberedelse til NGFs 90 års jubileum i 2007
 7. Valg
 8. Neste årsmøte

Til stede: 24 medlemmer

Møteleder: Bjørn Geirr Harsson

Referent: Bjørn Geirr Harsson, hovedsakelig basert på notater fra Magne Lystad.

1. Årsberetning
Leder tok for seg årsberetningen og kommenterte de enkelte punkter i beretningen. Årsberetningen ble vedtatt.

En liste med navn og adresse til samtlige medlemmer ble delt ut i forkant av møtet. I 2004 hadde NGF 150 betalende medlemmer. Ca 70 personer er oppført i medlemslisten uten at de har betalt medlemskap. De tilstedeværende medlemmene ble oppfordret til å ta kontakt med medlemmer de kjenner (kolleger) som ikke har betalt kontingent og anmode dem om helst å betale eller eventuelt å gi skikkelig tilbakemelding på at de ikke ønsker å fortsette som medlem i NGF.

2. Revidert regnskap for 2004
Kasserer, Torbjørn Nørbech, leste opp regnskapet og kommenterte det. Han fikk ingen merknader til regnskapet. Ved utgangen av 2004 var kassabeholdningen kr 154 780,15 og foreningens overskudd for året var 13.174,- kr.

3. Budsjett for 2006
Kasserer la frem styrets forslag til budsjett. Det var enighet om at foreningen bør ha en egenkapital på opptil omkring 150 tusen kr og det legges derfor opp til balanse, uten endring i kontingenten, dvs fortsatt kr 300 pr år, og 150 kr for pensjonister og studenter. Styret vil forsøke å få mest mulig reelle tall for antall medlemmer som også ønsker medlemskap i EGU. Foreningen betaler EGU-medlemskap kun for de medlemmer som markerer ved sin kontingentinnbetaling at de ønsker EGU-medlemskap.
Forbedring av NGFs web-sider kan medføre kostnader.
Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

4. Endringer av vedtektene
Lederen orienterte om saken og viste til innspillet på forrige årsmøtet. Forslag til nye vedtekter og forklaring til innholdet var sendt ut til samtlige medlemmer i juni, sammen med innkallingen til årsmøtet. De som var imot forslaget ble bedt om å gi tilbakemelding, ellers ville de bli tatt til inntekt for de som stemte for forslaget. Under behandlingen på årsmøtet kom det ingen forslag til avvik fra det foreslåtte, med unntak av “Formann og nestformann” byttes ut med “Leder og nestleder”.
Vedtektsendringene ble vedtatt mot 1 stemme.

5. Forholdet NGF – Oslo/Bergen geofysiske forening
Styret har gjort henvendelser og vært i kontakt med både Oslo og Bergen geofysiske forening. Konklusjonen har blitt at det ikke inngås noen formell relasjon mellom NGF og de to byforeningene. Derimot er det enighet mellom styrene i foreningene om at foreningene utveksler informasjon om hverandres program, både via internett og på annen måte, f eks utveksling av e-post lister.
Informasjonsark om Oslo og Bergen geofysiske forening ble lagt ut på et eget bord tilgjengelig for møtedeltagerne.

6. Forberedelse til NGFs 90 års jubileum i 2007
Magne Lystad orienterte. NGF fyller 90 år i 2007. Det samme gjør Geofysisk institutt i Bergen. Instituttets jubileum markeres med en internasjonal konferanse i Bergen 29.-31. august 2007. Se: http://www.gfi.uib.no/conference2007/info.htm. Tema: “Polar Dynamics: Monitoring, Understanding, and Prediction”. NGF er invitert til å samarbeide med instituttet om et felles arrangement. Magne Lystad er med i arrangementskomiteen på vegne av NGF. Peter Haugan har hovedansvaret for arrangementet i Bergen.

7. Valg
Følgende styre ble foreslått for 2006-2007:

Leder: Magne Lystad, Meteorologisk institutt
Nestleder: Tore Furevik, Bjerknessenteret
Sekretær/kasserer: Jon Albretsen, Meteorologisk institutt
Revisor: Terje Brink Løyning, Norsk Polarinstitutt

Dette styret ble enstemmig valgt.

8. Neste årsmøte
Årsmøtet vedtok at neste årsmøtet skal holdes på Dr Holms Hotel, Geilo i tiden onsdag 6. til fredag 8. september 2006.

Ringerike, 23. sept. 2005

Gå til toppen av denne siden


Referat fra NGFs årsmøte 2004

Referat fra NGFs årsmøte holdt:

Tid: Torsdag 16. september 2004, kl. 16.30 – 17.45

Sted: Dr Holms Hotel, Geilo

Agenda:

 1. Årsberetning
 2. Revidert regnskap for 2003
 3. Budsjett for 2005
 4. Forholdet NGF – EGU
 5. Forholdet NGF – Oslo/Bergen geofysiske forening
 6. Forberedelse til NGFs 90 års jubileum
 7. Neste årsmøte

Til stede: 22 medlemmer

Møteleder: Bjørn Geirr Harsson

Referent: Bjørn Geirr Harsson, bl.a. basert på notater fra Magne Lystad.

Som innledning til årsmøtet minnet Magne Lystad om de av foreningens medlemmer som var gått bort siden siste årsmøtet. Forsamlingen æret dem med ett minutts stillhet. Spesielt ble professor i meteorologi Arne Bratseth nevnt. Han døde i januar, 54 år gammel.

Før Årsberetningen leste møteleder opp navnene på de som er foreslått som nye medlemmer i NGF:

 1. Bente Lilja Bye, Statens kartverk – Geodesi
 2. Bjørn Ragnvald Pettersen, professor i geodesi ved NLH
 3. Nils Haakensen, hydrolog/glasiolog ved NVE

De ble enstemmig innvalgt.

1. Årsberetning
Leder leste opp årsberetningen og kommenterte enkelte punkter. Årsberetningen ble vedtatt.
Av kommentarer fra årsmøtedeltagere ble styret anmodet om å kontakte medlemmer som ikke har betalt kontingent. Pr 1. september hadde foreningen 137 betalende medlemmer av en medlemsliste på 224 personer. De 87 medlemmene som ikke har betalt kontingent for 2004 kontaktes enten pr telefon eller pr brev for å få en endelig avklaring til deres medlemskap.
I foreningens kartotek settes en egen kolonne for medlemmers fødselsår, slik at foreningen selv holder orden på når medlemmene går over til pensjonist-tilværelse. European Geosciences Union (EGU) gir 50 % moderasjon i kontingenten for pensjonister.
NGFs hjemmeside oppdateres med bl a fordelene ved medlemskap i EGU.
Styret mener at lovene fra før 1991 er modne for ajourføring. Eksistensen av foreningens arkiv fra 1991 og frem til i dag er ukjent for det sittende styret. I 1991 ble det gitt ut en fyldig 75 års beretning som dekker bra foreningens første 75 år. Hvis ikke arkiv finnes fra perioden efter 1991, fikk styret i oppgave å skaffe til veie informasjon om nye innvalgte medlemmer og styresammensetninger frem til i dag. På neste årsmøte bør styret legge frem forslag til justerte vedtekter.

Under symposiets andre dag holdt foreningens leder et innlegg om hva som har skjedd i saken “Jan Mayen som geofysisk forskningsplattform”. Oppfølgingen ble diskutert på årsmøtet. Det kom mange gode innspill, og følgende ble vedtatt:
Lederen får fullmakt til å formulere en uttalelse som skal gå fra NGF til statsministeren. Før brev og uttalelse sendes, får alle årsmøtedeltagerne anledning til å komme med innspill til justeringer av teksten.

2. Revidert regnskap for 2003
Kasserer, Torbjørn Nørbech, leste opp regnskapet og kommentarer. Det var ingen merknader til regnskapet.

3. Budsjett for 2005
Lederen la frem styrets forslag til budsjett. Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

4. Forholdet NGF – EGU
Lederen orienterte om saken. Årsmøtet i fjor påla styret å undersøke nærmere om betingelser for redusert medlemskontingent i EGU. NGFs styre har vært i kontakt med styret i EGU. Men EGU har meget klare betingelser for kontingent. Vanlig medlemskontingent er 20 Euro, mens den for studenter og pensjonister er 10 Euro. Efter nøye vurdering har NGFs styre kommet til at det vil virke merkelig om vi ber om særkontingent for norske medlemmer. Vi satser heller på den ordningen som vi prøvde i vinter, da medlemmene våre ved innbetaling av kontingent kunne krysse av i en egen rubrikk om de ønsket medlemskap i EGU. Av våre medlemmer var det 51 som krysset av for medlemskap i EGU. Følgelig betaler NGF kontingent til EGU kun for disse 51 i 2005. Styret mener å kunne rettferdiggjøre denne ordningen ved at alle våre medlemmer i prinsippet har samme mulighet for å krysse av for EGU-medlemskap. Selv når 20 Euro er betalt til EGU står NGF igjen med ca 140 kr i egen kasse for dette medlemmet.

5. Forholdet NGF – Oslo/Bergen geofysiske forening
Nestleder, Magne Lystad, orienterte om situasjonen. Styret tok tidlig i år kontakt med lokalforeningene i Oslo og Bergen med tanke på et nærmere samarbeid. Det er foreløpig ikke munnet ut i konkrete tiltak. Man ser for seg 3 mulige områder for samarbeid:

 • utveksle informasjon
 • legge inn lenker på web-sidene
 • diskutere kontingent og medlemstilknytning

Styret fikk fullmakt til å følge opp samarbeidstanken.

6. Forberedelse til NGFs 90 års jubileum
NGF fyller 90 år i 2007. Det samme gjør Geofysisk institutt i Bergen. Dette vil Geofysisk institutt markere med et arrangement i Bergen. Fra Peter Haugan som har ansvaret for arrangementet i Bergen, er NGF invitert til å samarbeide med instituttet om et felles arrangement. De kunne tenke seg et arrangement med internasjonal deltagelse, holdt en gang på sensommeren 2007.
Årsmøtet ga sin tilslutning til at NGF blir med som co-arrangør og at symposiet og årmøtet i 2007 legges til Bergen. Magne Lystad som blir formann i NGF på den tiden, ble valgt til NGFs representant i arrangementskomiteen.

7. Neste årsmøte
Årsmøtet vedtok at neste årsmøtet skal holdes på Dr Holms Hotel, Geilo i tiden onsdag 7. til fredag 9. september 2005.
Styret fikk fullmakt til å peke ut en programkomite. Av de tilstedeværende medlemmene var Lars Smedsrud, UiB villig til å være med i programkomiteen.

Ringerike, 18. sept. 2004

Gå til toppen av denne siden


Referat fra NGFs årsmøte 2003

Referat fra årsmøtet i Norsk Geofysisk Forening 17. september 2003

1. Årsberetning 2002
Årsberetningen ble delt ut ved åpningen av møtet. Bortsett fra et par rene skrivefeil ble årsberetningen tatt til etterretning.

2. Regnskap for 2002
Styrets kasserer, Vivianne Jodalen (FFI), presenterte det reviderte regnskapet for 2002. Det ble en del diskusjon rundt punktet om kollektivt EGU medlemskap. NGF betaler pr i dag for alle medlemmer som har betalt sin medlemskontingent til NGF på kr. 300. For 2002 dreide dette seg om 142 personer. Det er imidlertid kun et fåtall av disse som benytter seg av de fordeler som dette innebærer, for eksempel redusert avgift på EGUs årlige generalforsamling i Nice, Frankrike. Det ble derfor reist spørsmål om det var fornuftig bruk av NGFs midler å betale det kollektive medlemskapet. I de seneste årene har det heller ikke vært noen reduskjon i prisen pr person i forhold til individuelt medlemskap (20 Euro). Denne saken vil det sittende, så vel som det påtroppende styret. arbeide med i tiden som kommer å fremme et forslag til debatt og avgjørelse på årsmøtet i 2004. For inneværende år vil vi fortsatt betale det kollektive medlemskapet i EGU basert på innbetalingen av kontingent til NGF. Regnskapet ble etter denne diskusjonen godkjent av årsmøtet.

3. Revidert budsjett for 2003
Vivianne Jodalen la på vegne av styret frem revidert budsjett for 2003. Det reviderte budsjettet ble tatt til etterretning og er vedlagt dette referatet.

4. Forslag til budsjett for 2004
Vivianne Jodalen la også frem forslag til budsjett for 2004. Basert på diskusjonen rundt det kollektive medlemskapet i EGU, ble dette punktet også tatt opp her. Styret, både det sittende og det påtroppende, fikk fullmakt til å forhandle med EGU om prisen på det kollektive medlemskapet. Basert på svaret fra EGU vil det neste år bli lagt frem et revidert budsjett for 2004 hvor forandringer på dette punkt er tatt med. Dette gjelder også en eventuell omdisponering av midlene. Forslaget til budsjett for 2004 er vedlagt.

5. Medlemsoversikt, nye medlemmer
Tabellen nedenunder gjengir oversikten over medlemsutviklingen i perioden 2000-2003. Som en kan se, så har det vært en kraftig reduksjon i antall medlemmer fra 276 i 2002 til 216 i 2003. Dette skyldes at medlemmer som ikke har betalt medlemskontingenten tre år på rad strykes som medlemmer i NGF. I år står ytterligere ca. 40 personer i fare for å bli strøket fra listene dersom kontingent ikke betales. Innbetalingsgiro for årets kontingent (kr. 300) er vedlagt. Husk at det er kun de som betaler innen fristen, som i år er satt til 30. november, som vil bli innmeldt i EGU! Etter ønske fra årsmøtet er det også tatt med en kolonne som viser deltakelsen på årsmøtet det aktuelle året.

År Registrerte
medlemmer
Betalende
medlemmer
Deltakere på
årsmøtet
2000 271 153 14
2001 276 127 35
2002 276 126 (+7 bet. i 2003) 24
2003 216 0 22

Syv nye medlemmer ble innvalgt under årsmøtet. Disse er:

a) Bård Brørs, Dr. Ing, seniorforsker, SINTEF fiskeri og havbruk, 7465 Trondheim
b) Ingrid Ellingsen, Dr. Ing. stipendiat, NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport, 7491 Trondheim
c) Dag Myrhaug, Professor, NTNU, Institutt for marin hydrodynamikk, 7491 Trondheim
d) Richard Bellerby, PhD, forsker ved Bjerknessenteret
e) Asgeir Sorteberg, Dr. scient, forsker ved Bjerknessenteret
f) Ingunn Skjelvan, Dr. scient, PostDoc ved Geofysisk Institutt, UiB
g) Lars Henrik Smedsrud, Dr. scient, PostDoc ved Geofysisk Institutt, UiB

Styret oppfordrer igjen de nye medlemmene til å delta på neste årsmøte (se punkt 8), helst med en faglig presentasjon. Siden det i flere år har vært en tendens til at nye medlemmer sjelden eller aldri deltar på årsmøtene, ble det bestemt at heretter er det et krav for å bli valgt inn at man deltar på det samme årsmøtet som man blir foreslått som medlem. Denne bestemmelsen vil ha effekt for årsmøtet i 2004, og vi ber alle som fremmer forslag til styret om nye medlemmer å sørge for at disse deltar under årsmøtet.

6. IUGG og valg av fagrepresentanter til nasjonalkomiteen
Det er i år valg av ny nasjonalkomite for International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG). Slike valg skal finne sted hvert fjerde år, samme år som generalforsamlingen i IUGG finner sted. Vanlig praksis har vært at de medlemmene som ønsker utskifting tar ansvaret for dette og finner en ny kandidat fra sitt område (IAG, IAGA, IAHS, IAMAS, IAPSO, IASPEI og IAVCEI). Dette er ikke i tråd med statuttene for Nasjonalkomiteen som sier at medlemmene skal velges på årsmøtet etter forslag fra de ulike grupperingene i NGF (se ovenfor). Årsmøtet uttrykte skepsis til den praksis som har vært fulgt i mange år og ville at det nå skulle foretas et mer formelt valg av representanter. Siden årsmøtet ikke var presentert for alternativer til de sittende medlemmene av Nasjonalkomiteen, så fikk styret fullmakt til å innhente forslag pr brev og e-post. Siden IUGG må ha tilsendt listen for den neste perioden innen 15. oktober, ble det satt en frist for å komme med forslag til fredag 3. oktober. Dette valget er nå foretatt og listen over den nye Nasjonalkomiteen for IUGG er vedlagt.

7. Valg av nytt styre i NGF
Det var i år valg av nytt styre for NGF for perioden 2004-2005. Det nye styret ser ut som følger:

Leder: Bjørn Geirr Harsson, Statens kartverk
Nestleder: Magne Lystad, Meteorologisk institutt
Kasserer: Torbjørn Nørbech, Statens kartverk
Revisor: Terje B. Løyning, Norsk polarinstitutt

Leder og kasserer vil dele på sekretærfunksjonen da de har tilhold på samme sted.

8. Neste årsmøte
Det neste årsmøtet vil bli avholdt på Dr. Holms hotell på Geilo i perioden 15-17 september 2004.

Gå til toppen av denne siden


Referat fra NGFs årsmøte 2002

Referat fra årsmøtet i Norsk Geofysisk Forening 11. september 2002

1. Årsberetning 2001
Årsberetningen ble delt ut ved møtets start. Det ble påpekt fra deltakerne at beretningen burde inneholdt dato for når den var skrevet. I tillegg ble det stilt spørsmål om det var valgt ny revisor på fjorårets møte. Det er Styret som utpeker revisor og Terje B. Løyning, Norsk Polarinstitutt, har fungert som revisor siden 1994. På forespørsel fra nåværende leder etter årsmøtet har Løyning sagt seg villig til å sitte som revisor også i den neste 2 års perioden (2003-2004). Beretningen ble deretter tatt til etterretning.

2. Regnskap for 2001
Det ble ikke presentert noe revidert regnskap under årsmøtet på grunn av diverse uheldige omstendigheter. Det nåværende Styret presenterte en oversikt over NGFs økonomi ved årsskiftet. Årsmøtet krevde at revidert regnskap for 2001 fra det tidligere Styret ble sendt ut til medlemmene i løpet av en måned. Dette er vedlagt dette referatet. Det ble ellers stilt spørsmål ved den relativt store innbetalingen til EGS for 2001 (ca. 23000). Denne virker urimelig høy i betraktning av at antall betalende medlemmer har gått ned fra 2000 til 2001 (innbetalingen for 2000 var på ca. 13000). Dette er sjekket etter årsmøtet og kan forklares med en dobling av avgiften fra 10 til 20 Euro. Regnskapet for 2001 vil formelt bli behandlet på neste årsmøte.

3. Revidert budsjett for 2002
Vivianne Jodalen la på vegne av det nye Styret frem revidert budsjett for 2002. Det ble som for årsberetningen vedkommende påpekt at dato må påføres. Det reviderte budsjettet er vedlagt.

4. Forslag til budsjett for 2003
Jodalen la også frem forslag til budsjett for 2003. Igjen vil dato bli påført, og budsjettet er vedlagt.

5. Medlemsoversikt, nye medlemmer
I 2000 hadde NGF 153 betalende medlemmer (271 registrerte), i 2001 var det 127 betalende medlemmer (276 registrerte) og i 2002 er antall registrerte medlemmer 276. Ved dato for årsmøtet hadde ca. 80 betalt kontingenten for 2002. Ved en feil ble ikke 13 nyinnvalgte fra 2001 ført inn i medlemsregisteret før dette ble overført til det nye styret. Glippen ble ikke oppdaget før noen dager før årsmøtet. Leder sendte da umiddelbart ut en e-mail med beklagelse av forholdet og at disse derfor ikke hadde fått informasjon om årsmøtet. Etter forslag fra styret bestemte årsmøtet at disse skal slippe å betale årsavgift for 2002. Det ble også bestemt at for fremtiden skal nye medlemmer få brev fra styret der de ønskes velkommen til NGF, samt at de oppfordres til å delta på neste årsmøte med et foredrag. Som bestemt på et tidligere årsmøte vil medlemmer som ikke har betalt medlemskontingenten for tre år på rad strykes som medlemmer i NGF. Denne bestemmelsen får nå full tyngde fra og med årsskiftet. Mer enn 80 medlemmer står etter dette i fare for å bli strøket. Jan Børresen påtok seg under årsmøtet å kontakte/sende ut brev til manglende betalere for å avklare om disse ikke lenger ønsker å være medlemmer i NGF.

6. IUGG og neste års valg av fagrepresentanter til nasjonalkomiteen
Listen over nåværende representanter i nasjonalkomiteen er vedlagt. Neste år skal det være valg av ny nasjonalkomite og det er de forskjellige faggruppene som er ansvarlig for på velge nytt medlem. Den nåværende representanten skal sørge for at så skjer. Når det gjelder betalingen av IUGG kontingenten er det spørsmål om hvilken institusjon som finansierer denne. Hittil er det DNMI som på vegne av det norske miljøet som har stått for innbetalingen, delvis ved øremerkede midler fra departementet. Denne øremerkingen har nå opphørt og det må derfor avklares hvordan betalingen skjer i fremtiden. Nasjonalkomiteen og Styret vil forfølge saken ovenfor Forsknings- og utdanningsdepartementet for om mulig å finne en løsning. Styret vil komme tilbake med saken på neste årsmøte.

7. Stipend til unge forskere, rapport fra den nedsatte komiteen
Ulf Hoppe og Dag Gjessing rapporterte om saken. Det ble presentert en liste over firma som muligens kan være med på å finansiere slike stipend. Gjessing, samt Blix og Harsson fra Styret påtok seg å kontakte disse. Ny rapport vil bli gitt på neste årsmøte.

Neste årsmøte
Forslag: Dr. Holms, Geilo, 10-12 september 2003 (oppreise tirsdag 9. september). Dette ble akseptert av årsmøtet. Etter årsmøtet er det imidlertid blitt klart at et større firma har fullbooket hotellet for flere år fremover i samme periode som NGF. Etter intern drøfting i Styret og noen kontakter utad ble det bestemt å flytte neste årsmøte en uke slik at dette nå vil finne sted 17-19 september 2003. Årsmøtet bestemte også at i all overskuelig fremtid vil både møtested og tid holdes fast. Dette mente årsmøtedeltakerne at er enklere for NGFs medlemmer å forholde seg til. Det ble også anbefalt å ha et tema (for eksempel klima) en av dagene, deretter frie bidrag. Dette vil Styret følge i forberedelsene frem til neste årsmøte. Informasjon om neste møte vil også bli sendt ut tidligere enn før. Denne vil forhåpentligvis inneholde en del navn som kan være trekkplaster for å øke deltakelsen på møtet.

Gå til toppen av denne siden


Referat fra NGFs årsmøte 2001

Årsmøtet for 2001:
Årsmøtet ble avholdt på Dr. Holms hotell på Geilo i tiden 12.-14. september 2001. Hovedtemaet for møtet var “Geofysisk forskning i Norge ved inngangen til et nytt årtusen”. Det ble holdt 24 faglige foredrag og det var i alt 35 deltakere pluss 7 ledsagere. En programkomite for symposiet bestående av seniorforsker Ulf-Peter Hoppe, FFI, og rådgiver Magne Lystad, DNMI, bisto styret med å sette sammen programmet. Under årsmøtet hadde vi en rekke interessante foredrag over et vidt spekter av geofysikken. Som året før, var invitasjoner sendt ut til alle de fire norske universitetene om å velge ut en ung forsker (dr.scientstudent eller nylig uteksaminert dr.scient) til å holde foredrag. Inger-Lise Frogner (UiO) snakket om “En metode for varsling av store nedbørmengder over Norge”, Tuomo Saloranta (UiB) snakket om “Avkjøling langs Vest Spitsbergenstrømmen”, og Anja Strømme (UiTø) snakket om “Anomale ionspekter observert med EISCAT Svalbard Radar”. Fra NTNU var det av praktiske grunner ingen representant. Årsmøtedeltakerne satte også stor pris på at direktør Anton Eliassen, direktør Olav Orheim og seniorforsker Roald Sætre hadde funnet tid til å delta og holde inviterte innlegg om satsningsområder for h.h.v. Meteorologisk Institutt, Norsk Polarinstitutt, og Havforskningsinstituttets miljøsenter. Vi fikk også korte rapporter fra virksomheten i Oslo og Bergens Geofysikeres forening.

Peter M. Haugan – Tom A. Blix – Chris Hall – Unni Pia Løvhaug

Gå til toppen av denne siden


Referat fra NGFs årsmøte 2000

Referat fra Norsk Geofysisk forenings årsmøte 13.-15. september 2000

Årsmøtet 2000 ble avholdt på Dr. Holms hotell med hovedtema “Norsk geofysisk gjennom 100 år”. I tråd med vedtak fra 1999 var en nyutdannet forsker fra hvert universitet invitert som foredragsholdere til årsmøtet. UiO og UiB stilte med representantene Høkedal og Skeie som ga utmerkete bidrag fra sine fagfelt. NTNU og UiT var også invitert, men det viste seg vanskelig å få tak i nylig utdannete dr.scienter derfra. De øvrige foredragene ble gitt av medlemmer i foreningen. Harssons foredrag om geodesi og geofysikk ga en fin bakgrunn for diskusjon om geodesi innen NGF og relasjoner til IUGG.

Referat fra årsmøtets indre anliggender:

1. Årsberetning for 1999
Se vedlegg.

2. Godkjenning av regnskap for 1999.
Foreningen har nå 152 betalende medlemmer. Regnskapet (vedlagt) ble godkjent.

3. Forslag til budsjett for 2000 og 2001
Etter en kort diskusjon om den økonomiske situasjonen (se momenter i årsberetningen for 1999) ble det ansett som nødvendig å redusere og på sikt evt. å fjerne støtten til OGF og GBF. Det ble vedtatt å gi redusert støtte på kr. 3500 til hver av foreningene for 2000. Støtte til foreningene for 2001 avgjøres på bakgrunn av dialog med lokalforeningene. Det reviderte budsjett ble deretter akseptert.

4. Medlemsoversikt
Medlemsliste sendes til alle medlemmene sammen med referatet fra årsmøtet. Arnt Eliassen har gått bort siden forrige møte. Han ble minnet på årsmøtet.

5. Nye medlemmer
I alt 10 forslag på nye medlemmer kom opp: Berit Kjeldstad, Lars Bockmann, Leif Grimstveit, Bjørn Geirr Harsson, Oddgeir Kristiansen, Torbjørn Nørbech, Hans-Peter Plag, Dag Solheim, John Sundsby og Olav Vestøl. Av disse representerer de siste 9 geodesi, og er foreslått innmeldt som en oppfølging av vedtak på tidligere årsmøter. Alle ble godkjent som medlemmer. Liste over medlemmer av nasjonalkomiteen for IUGG legges ved dette referatet. Det utviklet seg til en konstruktiv diskusjon om nasjonalkomiteens oppgaver, organisasjon og økonomi, og hvordan NGF og IUGG kan samvirke på en positiv måte.

6. European Meteorological Society (EMS)
Etter konsultering med en del representanter fra meteorologimiljøet er forslaget fra styret at denne saken håndteres direkte mellom Norsk Meteorologforening (NMF) og EMS. Dette bl.a. fordi NMF har bedre oversikt over norske meteorologer enn det NGF har. Dessuten kan det dukke opp lignende “profesjonsinteresser” senere slik at NGF kan bli nødt til å håndtere flere lignende saker i fremtiden. Dette er ikke sikkert at NGF har ressurser til. Årsmøtet sluttet seg til forslaget.

7. Stipend til unge forskere.
En komite bestående av Ulf-Peter Hoppe, Herman Gade og Dag Gjessing skal utarbeide forslag til statutter for det fondet som ble bestemt opprettet i fjor. Hoppe informerte om arbeidet så langt. Pengene i fondet bør settes inn på en egen rentebærende konto. Det er vurdert om pris bør utdeles; men konklusjonen ble at dette ikke skal iverksettes. Endelig forslag bør være klart til presentasjon og avgjørelse på neste årsmøte. Liste over firma på 25 navn overlevert styret. Denne legges til grunn for utsendelse av brev til disse med spørsmål om bidrag.

8. Neste årsmøte
Tid og sted ble fastsatt til 12.-14. september 2001 på Dr. Holms Hotell, Geilo. IUGG komiteen bør få ansvaret for å invitere folk innen sine respektive fagfelt (7 stk.) som innledere til andre foredrag på møtet. Deretter kan en programkomite utarbeide et program på vanlig måte med tidsfrist for innsendelse av bidrag. Denne fristen bør settes til før sommerferien neste år. Kanskje flere utsendelser av invitasjon (1 og 2 invitasjon som for andre nasjonale og internasjonale møter). Kanskje det også bør sendes ut et spørreskjema der alle spørres om sin interesse for å delta. Hovedtema på møtet som de siste årene? Bør politikere og/eller andre inviteres for å foredra om utvalgte tema, eller kanskje delta i en paneldebatt? Foreningen må på en eller annen måte revitaliseres, ellers kan det se stygt ut for fremtiden. Hoppe og Lystad bistår styret som en form for programkomite. Blix samordner med nasjonalkomiteen for IUGG og bruker disse som innpiskere med ansvar for eget fag felt for å skaffe folk/foredragsholdere/tema til neste møte.

Styret.

Peter M. Haugan (sign.)

Gå til toppen av denne siden


Referat fra NGFs årsmøte 1999

Referat fra årsmøte i Norsk Geofysisk Forening på Dr. Holms Hotell, Geilo 15.-17., september 1999.

Innledning
20 medlemmer i Norsk Geofysisk Forening deltok på årsmøtet som ble avviklet på Dr. Holms Hotell, Geilo. Møtet åpnet kl 1330 onsdag 15. september og ble avsluttet fredag 17.9. kl. 1230. Hovedtemaet for møtet var “Dekadiske svingninger i geofysiske parametre”. Det ble presentert 12 foredrag. Professor Hans Pecseli fra Fysisk Institutt, Universitetet i Oslo var invitert til å snakke om “Space Weather” og Hans Thomas Rossby fra USA ga et foredrag med tittelen: “Ocean current shifts as a mechanism for rapid climate change” mens de øvrige foredragene var bidrag fra medlemmene. Flere av foredragene omhandlet områder med relevans for hovedtemaet, av slike kan nevnes “60 år med ozon målinger i Tromsø” presentert av Georg Hansen fra NILU og “Langtidssvingninger i hydrologiske tidsserier” presentert av ved Lars A. Roald fra NVE. Av andre tema som ble presentert var “En analytisk modell for CO2 i atmosfæren og global temperatur” ved Ingolf Kanestrøm fra UiO og “Havet som termodynamisk varmekraftmaskin” ved Hermann Gade fra UiB, Mens Eivind Thrane fra FFI foredro om “Forskningsraketter fra Svalbard – et nytt vindu åpent mot det nære verdensrom”. Foredragene var vel presentert og ga medlemmene nyttige innføringer i hverandres fagområder og forskningsfelt.

Paneldebatten
I paneldebatten konsentrerte diskusjonen seg om nødvendigheten av å opprettholde de lange måleprogrammene for geofysiske parametre. Foreningens medlemmer er bekymret for en manglende forståelse for lange tidsserier hos myndigheter, media og oponion når det gjelder diskusjonen om mulige trender i klimaet og andre geofysiske forhold. Det er spesielt bekymringsfullt at ansvaret for en del av de meget viktige måleprogrammene ikke er tillagt dedikerte institusjoner men ivaretas av forskningsgrupper ved universitetene. Hvilke interesseområde som skal gis prioritet i disse gruppene er meget personavhengig, og ved skifte av en stilling kan rutinemålinger lett bli nedprioritert. Dette har ført til at det har oppstått brudd i viktige dataserier som for eksempel for ozon. Det er også uheldig med hyppige skifter av observatører idet det svekker homogeniteten i dataseriene. Skifte av observasjonsinstrumenter uten nødvendige kontrollkalibreringer er også et problem for kontinuiteten av målingene. Rutinemålinger ved universitetene er ikke på samme måten meriterende som en del andre arbeidsoppgaver, og de gir heller ikke samme utteling i antall kandidater som prosjekter med kortere tidshorisonter for sine resultater. Alt dette tilsier at universitetene er ikke egnet til å ivareta rutinemålinger av geofysiske parametre, men forskningsgruppene er nødvendig for å opprettholde grunnforskningen og skaffe rekruttering til fagene. Det er en bekymring at aldersfordelingen i en rekke av gruppene innen relevante fag I geofysikk ved universitetene har en meget skjev aldersfordeling og at flere av disse gruppene trues ved nedleggelse grunnet naturlig avgang uten etterfylling av nye stillinger. I paneldebatten ble det advart mot denne trusselen i og med at miljøene i Norge er så små, vil nedleggelsen av en redusere aktiviteten innfor disse fagområdene ekstra hardt. Aller verst blir det for rekrutteringen i og med at interessen for realfagene er generelt lav slik at det dermed bør være aktiviteter i fagene ved alle universitetene om man skal evne å fange opp nye rekrutter der hvor potensialet for slike er til stede.

Fra foreningens indre anliggender

Styret har for 1998 og 1999 bestått av:
Asgeir Brekke, formann
Peter M. Haugen, nestformann
Chris Hall, sekretær
Unni Pia Løvhaug, kasserer
Terje Løyning, revisor

Styret var på valg og for perioden 2000 – 2001 ble følgende styre valgt:
Peter M. Haugen, formann
Tom A. Blix, nestformann
Cris Hall, sekretær (gjenvalg)
Unni Pia Løvhaug, kasserer (gjenvalg)
Terje Løyning, revisor (gjenvalg)

Foreningen hadde 105 betalende og 290 registrerte medlemmer i 1998. Regnskapet for 1998 viste en balanse på 58368.65 kr. og en kassabeholdning per. 31.12.1998 på 111214.26 kr. Regnskapet som var revidert ble godkjent uten bemerkninger.
Budsjettforslaget slik det ble godkjent for inneværende år på forrige årsmøte ble igjen lagt frem. Dette har en forventet balanse på Kr. 80000,- med et anslått bidrag fra næringslivet på Kr. 50000,- for oppbygging av et fond. I tillegg var de anslåtte tilskudd fra både Nansenfondet og Norsk geofysisk kommisjon hver på 20000,- kr. Ingen av disse har kommet til som forventet idet Nansenfondet har bidratt med kun 10000,- kr og midlene fra næringslivet er så langt uteblitt. Et mer realistisk budsjett med en balanse på ca. 20000,- kr ble derfor foreslått.
Med hensyn til budsjettet for 2000, ble dette vedtatt med er overskudd på om lag 25000 kr. under forutsetning av at bidragene fra Nansenfondet og Geofysisk kommisjon ble på 10000,- kr hver. Tilsvarende forslag ble vedtatt for år 2001, med et overskudd på kr. 21000,- under forutsetning av at bidraget fra Geofysisk Kommisjon ble redusert til 0,- kr.

Det ble vedtatt å avsette Kr. 50000,- til et fond med formål og stimulere til yngre medlemmer i foreningen. Det ble videre vedtatt å sende henvendelser til flere større bedrifter med oppfordring om å bidra med finansiell støtte til fondet. En diskuterte flere fremgangsmåter blant annet å invitere bedrifter til å holde foredrag om sine arbeidsoppgaver hvor geofysikk er et grunnlagsfag. Det var også forslag om å opprette spesielle priser med navn tilknyttet et eller flere av de større firmaene som kan være aktuelle. Det ble også foreslått å oppfordre universitetene til å oppmuntre nye kandidater til å delta, mot at foreningen dekker reiser og utgifter for en kandidat fra hvert av de 4 universitetene.
Tom A. Blix orienterte om mulighetene for å arrangere et større internasjonalt møte i Norge. Foreløpig synes det ikke som dette vil være aktuelt før henimot 2007, men Blix lovet å sondere mulighetene videre. I denne sammenhengen ble problemet med å få dekket Norges medlemsavgift i IUGG tatt opp. Det er behov for å få betalingsrutinene i sikrere former. Blix har kontakter med Vitenskapsakademiet på dette området og vil følge saken videre.
Spørsmålet om Geofysisk Kommisjon ble igjen tatt opp. Inneværende styre hadde vært i kontakt med KUF og Universitetsrådet. Universitetsrådet har opprettet et Norsk Geofysikkråd hvor flere av våre medlemmer deltar. På forespørsel om NGF kunne få faste medlemmer i rådet ble dette avvist fra sekretariatet. KUF var av den oppfatning at ved opprettelsen av dette rådet er behovet for Geofysisk Kommisjon falt bort. Årsmøtet tak dette til orientering. Saken vil bli fulgt opp overfor geofysisk kommisjon med hensyn til de fremtidige tilskudd fra kommisjonen.

Det ble enstemmig valgt inn 3 nye medlemmer som alle var foreslått av styret. Disse medlemmene er:
Truls Johannessen, Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen
Dag Lorentzen, Narvik Ingeniørhøyskole, Narvik
Fred Sigernes, UNIS, Svalbard.

Neste møte:
Neste møte blir avviklet 13.-15. september 2000 på Dr. Holms Hotell, Geilo. Temaet for møtet vil være “Norsk Geofysikk gjennom hundre år”.

Geilo 17. september 1999

Asgeir Brekke

Gå til toppen av denne siden


Referat fra NGFs årsmøte 1998

Referat fra NGF årsmøte, Geilo, 1998-09-21, kl. 1630

Møtet ble åpnet med en minnestund for Fjørtoft. Asmund Moene ga en kort tale som ble etterfulgt av et minutts stillhet.

Sak 1: Årsberetning for 1997
Årsberetning for 1997 ble delt ut og Sigbjørn Grønås ga en oppsummering av hovedsakene. Blant disse var:

 • geofysikk som fag i grunnskolen
 • forbedring av NGFs økonomi
 • vurdering av dannelse av fond til sponsing av / pris til student medlemmer
 • orden på kommitéer på nasjonalbasis.

Sak 2: Regnskap og valg av revisor
1997 regnskap ble presentert. Følgende saker ble lagt frem:

 • valg av ny revisor
 • oppretting av fond
 • inviterte utenlandske foredrag på årsmøtene
 • økning av bidrag til lokale foreninger
 • delfinansiering av studenter
 • delfinansiering av pensjonister

Vedtak:

 1. Revisor gjenvalgt
 2. 1997 regnskap godkjent

Sak 3: Budsjettforslag for 1999 og 2000
Unni Pia Løvhaug orienterte om prosjektert budsjett for 1999, inkl. medlemskap avgift og inntekter i 1998 hittil.
Unni Pia Løvhaug orienterte om prosjektert budsjett for 2000. Asgeir Brekke ga uttrykk for ønsker om kkr 30 til markering av Halde jubileum, og mulighet til å holde NGFs årsmøte i 2000 i Tromsø, da en helgetur til Halde hadde vært en mulighet.
Vedtak:
1.Budsjettforslag godkjent med forbehold om at evt. ekstraordinære midler (dvs. donasjoner fra næringslivet) avholdes i separate fond.

Sak 4: Nye medlemmer
Tore Furevik, Tuomo Saloranta og Yoshie Kasajima ønskes velkommen som nye medlemmer

Sak 5: Forslag om stort internasjonalt møte.
Asgeir Brekke beklaget at Tom-Arild Blix var ikke tilstede. Neste IUGG er i år 2000 og det er lite sannsynlig at Norge kan være vert til dette møte.
1. Det foreslås at blix bes om å foreslå et møte Norge kan søke om.

Sak 6: Den Geofysiske Kommisjon og Nasjonalt Fagråd for Geofysikk.
Asgeir Brekke orienterte om NGF’s rolle i Geofysisk Kommisjon / Nasjonalt Fagråd for Geofysikk. Et brev fra Arne Grammeltvedt ble lest opp der NGFs styre ble oppmuntret til å heve NGFs profil på nasjonalt nivå. Møtet oppmuntret styret til å fortsette med ette arbeidet.

Sak 7: Tidsskriftet “Geo”
NGF har fått tilbud om medlemspriser for tidsskriftet “Geo” og med mulighet til å formidle informasjon til medlemmer. Brekke forklarte at han hadde vaskeligheter med å gi bort medlemslisten uten samtykke fra årsforsamlingen.
Vedtak:
1.Brekke ringer til forlaget og si fra at listen ligger på Internet.

Sak 8: Vitalisering v NGF
NGFs framtidige stilling og virksomhet. Diverse forslag ble lagt for styret for “vitalisering” NGF og styret ble oppmuntret til å arbeide videre med dette.

Sak 9: Medlemsavgift og rutiner
Asgeir Brekke beklaget om forvirring ang. medlemsavgift (kr200 i rundskriv og kr300 på giroblankett). Chris Hall orienterte om innskjerping av medlemsavgift innhenting, systemet med de nye giroer gir bedre kontroll over medlemskapet.

Sak 10: Neste årsmøte
Forskjellige forslag til sted og tidspunkt ble kom frem
Vedtak:
1.Møtet blir holdt på Dr. Holms Hotell, Geilo (Hallingdal) i tiden 15-17. september 1999.

Sak 11: NGF sitt arkiv
Eventuelt. Det ble spurt om NGFs arkiv, som inneholder en del verdifulle dokumenter. Arkivet befinner seg på DNMI, men Brekke skal undersøke flytting til Statsarkivet.

Chris Hall 13. januar 1999.

Gå til toppen av denne siden


Referat fra NGFs årsmøte 1997

Referat fra årsmøtet på Geilo 10.-12. sept. 1997

Årsmøtet ble holdt på Highland Hotel. Det var 28 deltakere. Det ble holdt 17 foredrag og temaet for paneldebatten var “Undervisning i Geofysikk”. Festmiddag med 34 deltakere ble holdt onsdag kveld i hotellets spisesal. Toastmaster var Jan Aske Børresen og hovedtaler var prof. Dag Gjessing.

Referent: Nils Gunnar Kvamstø

Paneldebatten

Første del av paneldebatten ble konsentrert om geofysikkens rolle i grunnskole og videregående skole. På grunnlag av debatten har vi formet følgende punkter hvor NGF bør kunne gjøre en innsats.

Geofysikk i skolen

Studier i geofysikk som grunnlag for undervisning i videregående skole
Det ble pekt på at studier i geofysikk gir god kompetanse for undervisning i fysikk i videregående skole. Foreningen bør arbeide for at studier i geofysikk blir godkjent som grunnlag for undervisning i fysikk. Det ble opplyst at alle lærerstudenter nå tar ti vekttall i miljøfag. Siden geofysikk danner kjernen i miljøproblemer som global oppvarming, reduksjon av stratosfærisk ozon, sur nedbør og annen form for forurensing i atmosfære og hav, bør også hovedfag i geofysikk kunne gi bakgrunn for undervisning i miljøfag på lærerhøyskolene.

Hvordan gjøre geofysikk kjent som fag i den videregående skolen
Det er et problem for rekruttering av studenter til geofysikk at faget er lite kjent fra den videregående skolen. Det er et visst innslag av geofysikk i faget geografi. Foreningen bør arbeide for at geofysikk får en større plass i dette faget. Det bør legges informasjon på internett om geofysikk for elever i den videregående skole. Det bør her legges vekt på kunnskap som egner seg som bakgrunnsstoff til særoppgaver innen miljøfag og fysikk. Vi bør få til prosjekter som har til mål å lage slike opplegg.

Hvordan gjøre geofysikk bedre kjent i grunnskolen
Det kom fram at større land som USA og Storbritannia har gode og populære oppleggg på internett som gir innføring i geofysiske emner for elever i grunnskolen. Det er en nærliggende oppgave å lage lignende opplegg her i landet. Videre bør det arbeides for å lage opplegg på internett som hjelper lærerne i deres undervisning i geofysiske emner. Det er særlig vær og værvarsling som byr seg fram som gode emner for slike opplegg. Foreningen bør oppfordre DNMI til å få i gang prosjekter på dette området.

Hvordan få fram geofysikk i lærebøker
Undervisningen i skolen følger gjerne lærebøkene mer enn læreplanene. Likevel, de nye læreplanene etter de siste reformene sier at visse geofysiske emner skal læres. Foreningen bør påse at nye lærebøker får med våre fag på en god måte. Det er også svært viktig at geofysikere engasjerer seg i å utgi lærebøker på alle nivåer som kan gi våre fag sin rettmessige plass i skolen og på lærerhøyskolene.

Undervisning i geofysikk på universitetene
Andre del av debatten gikk på selve undervisningen av geofysikk på universitetet. Det ble påpekt at studier i anvendt matematikk er svært nødvendig som grunnlag for studier i geofysikk. Det bør arbeides for at undervisningen i disse fag i større grad tar opp eksempler fra geofysikk. På den måten kan flere studenter inspireres til å studere geofysikk som hovedfag. Det samme gjelder klassisk fysikk. Det ble pekt på at mange framtredende geofysikere har sin bakgrunn i andre fag enn geofysikk, slik som anvendt matematikk eller fysikk. De geofysiske instituttene bør åpne for at studenter med relevant kunnskap i matematikk og fysikk kan gå direkte inn å studere hovedfag i geofysikk uten å ha tatt de grunnleggende emnene slik det kreves i dag. Åpning for slike muligheter vil kunne tiltrekke flere dyktige realfagsstudenter til geofysikk. Det ble også pekt på hvor viktig det er å gi studentene mer trening i skriftlige framstillinger. Innføring av semesteroppgaver kan er være en vei å gå.

Det kom i debatten fram mange gode forslag til tiltak for å styrke geofysikkens stilling. Det ble likevel uttrykt bekymring for hvordan tiltak kan bli satt i verk. I dag fins det ikke midler til slike oppgaver og de som ser behovene, er travelt opptatt med mange andre sysler. Som et første skritt bør foreningen arbeide for å få initiert et prosjekt for å lage opplegg på internett. Videre bør foreningen oppfordre pensjonister til å engasjere seg i slikt arbeid.

Årsmøtets indre anliggender

 • Årsberetning for 1996

Vedtak: Godkjent.

 • Godkjenning av regnskap for 1996

Vedtak: Godkjent.

 • Valg av nytt styre

Vedtak: Godkjent. Årsmøtet valgte følgende styre:

Formann Asgeir Brekke, Nordlysobservatoriet
Nestformann Peter Haugan, UNIS
Sekretær Chris Hall, Nordlysobservatoriet
Kasserer Unni Pia Løvhaug, Nordlysobservatoriet

I tillegg til den tidligere styresammensetning, vedtok årsmøtet å utvide styret med et kassererverv.

 • Budsjettforslag 1998

Vedtak: Godkjent. Det kom en anmerkning om at kommende årsmøter bør ta stilling til budsjettforslag for neste år i tillegg til inneværende år.

 • Orientering om nye medlemmer

Roger Colony, NPI, er foreslått og tatt opp som medlem. Han vil få tilsendt brev.

 • Orientering om IUGG ved Tom A. Blix

Det er fortsatt problemer med at nasjonalkomiteen ikke har budsjett og er lite aktiv. Den internasjonale årsavgift blir fortsatt betalt av DNMI. Komiteen undersøker for tiden muligheten for å få en fast tilknytning til Vitenskapsakademiet. Blix tok til orde for at Norge søker om å arrangere en generalforsamling for IUGG. Et slikt løft vil utvilsomt få positive følger for norsk geofysikk. Foreningen oppfordret Blix til å gå videre med disse planene.

 • Orientering om Geofysisk Kommisjon ved Herman Gade

Det har ikke vært virksomhet i kommisjonen siste året. Gade har som styrer av Geofysisk Institutt, UiB, og fast medlem av kommisjonen forsøkt å samle medlemmene uten å lykkes.

 • Økonomi
 • Økt kontroll av kontingentinnbetaling
  Vedtak: Alle registrerte innbetalinger som kommer inn før en angitt dato danner grunnlag for en medlemsliste som blir innrapportert til EGS. (Medlemmer som ikke har betalt innen angitt dato blir altså ikke medlemmer i EGS.) Medlemmer som ikke har betalt kontingent på 3 år blir ekskludert fra foreningen. Videre anbefaler årsmøtet at styret for foreningen kan investere 2-3000 kr på dataprogram som gjør det lettere å registrere innbetalinger og etablere purrerutiner.
 • Forbedringer av inntektssiden
  Vedtak: Styret oppretter en komite bestående av to, tre medlemmer som får i oppdrag å skaffe midler fra større institusjoner og selskap til et fond under foreningen. Fondet skal ha til formål å støtte prioriterte oppgaver under NGFs virksomhet. En ide kan være å opprette en pris for særs gode doktoravhandlinger i geofysikk.
 • NGFs framtidige stilling og virksomhet

Vedtak: NGFs årsmøte oppnevner en komite som får i oppgave å gå gjennom NGFs nåværende virksomhet, statutter og tilknytningsformer til andre institusjoner og foreninger. På bakgrunn av denne gjennomgangen skal komiteen utrede organisering av NGFs framtidige virksomhet. Spesielt skal komiteen se på NGFs relasjon til Geofysisk Kommisjon, geofysisk forskningspolitikk i Norge, IUGG og andre relevante internasjonale organisasjoner. Videre skal komiteen foreslå tiltak for å fornye NGFs nasjonale virksomheter. I den grad komiteen ser det nødvendig, foreslås endringer i statuttene. Årsmøtet ber om at følgende professorer blir med i komiteen: Asgeir Brekke, Sigbjørn Grønås, Thomas McClimans, Eivind Thrane.

 • Neste årsmøte; tid, sted, opplegg

Vedtak: Neste årsmøte blir lagt til Geilo 9.-11. september 1998. Ellers gav generalforsamlingen styret fullmakter til å bestemme resten av detaljene.

Gå til toppen av denne siden


Referat fra NGFs årsmøte 1996

Oppsummering fra årsmøtet i Bergen 6.-8. sept. 1996

Årsmøtet ble holdt på Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen. Det var 53 deltakere. Det ble holdt 25 foredrag. Hovedtemaet var “Organisering av norsk klimaforskning”. Festmiddag med 65 deltakere ble holdt fredag kveld i instituttets kantine. Toastmaster var prof. Harald Svendsen og hovedtaler var prof. Martin Mork. Lørdag kveld ble det arrangert utflukt til Lysøen og middag på Solstrand fjordhotell, Os.

PANELDEBATTEN

På grunnlag av debatten vil styret i Norsk Geofysisk Forening komme med følgende bemerkninger om norsk klimaforskning.

Antall forskningsenheter
Det er for mange institusjoner involvert i norsk klimaforskning og forskningsenhetene er små. Ofte utføres et prosjekt i en del av tiden til en forsker. På universitetene drives prosjektene ofte av en hovedfagsstudent eller en doktorstipendiat. Klimaprogrammet under NFR betyr mye for forskeropplæring og som stimulering av gode forskermiljø av infrastruktur og kompetanse. Forskningsprogram som Klima og Ozonprogrammet og Arktisk lys og varme kan ikke helt karakteriseres med “mange bekker små gjør en stor å”, men mer med “mange bekker små renner ut i sanden” (etter McClimans).

Kvalitet på forskningen
Det er viktig å satse på kvalitet. Det ble hevdet at det er bedre å ha en forsker med gode bidrag i form av publiserte arbeider på fenomen som ENSO, enn å ha en middelmådig forsker på regionale klimaendringer.
Det kan også hevdes at mye forskning krever nitid innsats som vanligvis ikke gir så mange publikasjoner. For eksempel kan dette gjelde målevirksomhet og arbeid for å kontrollere og legge til rette lange måleserier. Et annet eksempel er utvikling av numeriske modeller som simulerer atmosfære og hav. Slikt arbeid vil ofte gi få publiserte artikler i forhold til innsatsen.
Vi har mange eksempler på at det er liten avstand mellom teori og anvendelse i geofysisk forskning og at operasjonelt ansvar er den beste garanti for god kvalitet. Eksempler er Bergensskolen i meteorologi og ECMWF. Det er også verdt å merke seg at de ledende klimasentra i Europa (MPI og HC) har ansvar for å informere myndighetene om predikerte klimaendringer.
Simulering er vanskelig og krever forskningsgrupper. Den vanskelige oppgaven er å prediktere regionalt klima som følge av økt drivhuseffekt. Likevel, det er mulig å komme fram til resultater om slike endringer, fordi det fins teoretisk forutsigbarhet for klimaendringer. Global simulering av atmosfære og hav står sentralt i slik forskning. Vi har i Norge nesten ingen slik aktivitet på global skala, selv om vi har kompetanse i numerisk modellering både ved DNMI, universitetene i Oslo og Bergen og ved andre institusjoner. De fleste arbeider med simuleringer for værvarsling og overvåking av havet. Vi har noen få enkeltforskere som gjør prisverdig modellering av prosesser knyttet til skyer og det hydrologiske kretsløp. Disse forskerne har erfaring og nødvendig programvare som det kan arbeides videre med med tanke på klimasimuleringer.
Skal vi angripe problemer regionale endringer, må det dannes grupper av forskere som kan arbeide over tid. Det må legges vekt på oppbygging av infrastruktur med tungregning. Gruppene må inneholde edb-spesialister som kan lage opplegg for de numeriske simuleringene. Klimasimuleringer med tanke på å varsle regionale klimaendringer kan bare gjøres i nært samarbeid med de store klimasentra i Europa (MPI, Hamburg; HC, Bracknell, England).

Rossby-senteret
Det svenske Rossby-senteret skal nå bygge opp slik simuleringsaktivitet knyttet til SMHI og universitetene i Sverige, med tanke på å gi prognoser for regionale klimaendringer. Mulighetene for å bygge opp noe tilsvarende er minst like store i Norge. Den norske klimaforskningen er mer omfattende enn den svenske og teller flere forskere. Spesielt har vi mer erfaring med modellering av havet. Forskningsrådet bør vurdere å opprette et “V. Bjerknes-senter for klimaforskning” for å koordinere og lede norsk klimaforskning. Som i Sverige bør regionale aspekter være dominerende. Når det nå blir bevilget nye penger til regional klimaforskning, må forskningsrådet ha et slikt senter i tankene.

Finansiering
Det satses en del penger i norsk klimaforskning. Langsiktige meteorologiske og oseanografiske målinger er viktige og koster forholdsvis mye. Det er viktig å ikke glemme dette arbeidet. F. eks. har vi dyre forskningsfartøy med dyrt mannskap som ikke har så moderne instrumenter som en kunne ønske. Det ble hevdet at dersom det kan legges gode planer tuftet på gode ideer, er det ikke stor mangel på forskningsmidler. Det fins alt mange midler knyttet til klimaforskning, det gjelder å koordinere virksomhetene. Spesielt må simuleringsvirksomheten bygges opp. Videre er det nødvendig å øke målevirksomheten og sørge for at målinger blir tilgjengelige.

Styring av geofysisk forskning
Det ble uttrykt at forskningsrådets satsing på klimaforskning kan virke noe tilfeldig. NFRs virksomhet styres av personer de har pekt ut til ulike programstyrer. Disse består av utmerkede personer. Likevel ligger det alltid en fare for at styrene blir en kameratflokk som hegner om sine egne interesser. Videre er det minimal orientering til forskere som ikke hører til programmene. Tidligere var det Den Geofysiske Kommisjon som gav myndigheten råd om satsing i geofysisk forskning. En bør undersøke mulighetene for å videreføre og fornye denne kommisjonen. Tanken om å oppnevne et nasjonalt klimapanel har også være fremmet. Det ble videre foreslått at NFR, i samarbeid med DNMI, arrangerer et møte for å diskutere tiltak til ny satsing i norsk klimaforskning.

Årsmøtenes indre anliggender

 • Årsberetning for 1995

Vedtak: Godkjent.

 • Godkjenning av regnskap for 1995

Vedtak: Godkjent.

 • Forslag om å øke kontingenten fra kr 100 til kr 200

Vedtak: Forslaget ble vedtatt med 40 mot 3 stemmer.

 • Budsjettforslag 1997

Vedtak: Godkjent.

 • Orientering om nye medlemmer

Vedtak: Alle forslåtte medlemmer tilbys medlemskap i NGF.
Kommentarer: Det er ønskelig at de nye medlemmene presenterer seg med foredrag på årsmøtene.

 • Orientering om nasjonalkomiteen for IUGG og bestrebelser på å knytte denne til Videnskapsakademiet

Thomas McClimans overtar som IUGG kontaktperson for Roals Sætre i IAPSO (oseanografi).

 • Orientering om kollektivt medlemskap i EGS

Kollektivt medlemskap i EGS innebærer at alle NGF medlemmer blir EGS medlemmer og dermed kan nyte godt av dette på alle EGS møter og arrangement. I denne avtalen heter det at all korrespondanse fra EGS til NGF medlemmene skal gå gjennom NGF. Det ble pekt på at det var en relativt stor byrde for NGF å distribuere EGS korrespondanse. På denne bakgrunn har tidligere formann Thomas McClimans forhandlet frem en avtale med EGS der EGS tar seg av distribusjon av rundskriv til våre medlemmer for en total årlig kostnad på ca kr 700,- Selve medlemskapet koster ca kr 80 pr medlem.

 • Den Geofysiske Kommisjon – kan den gis nytt liv

Kommentar: Dette er en diskusjon som går igjen på årsmøtene. Det ble ikke gjort vedtak. Nye initiativ overlates til kommisjonen.

 • NGFs virksomhet og internett. Kan medlemslisten være allment tilgjengelig? Kan foreningens rundskriv sendes som e-post til medlemmer som har e-post adresse?

Vedtak: Det var enstemmig flertall for styrets forslag om å gi informasjon til medlemmene via internett. De som ikke har muligheter til å motta slik informasjon får rundskriv som vanlig.

 • Geofysikk i skolen, populærvitenskap

Ble utsatt til neste årsmøte.

 • Neste årsmøte; tid, sted, opplegg

Vedtak: Neste årsmøte blir lagt til et sted på Bergensbanen mellom Bergen og Oslo tidlig i september. Møtet bør bli lagt til ukedagene. Hovedtema vil bli: “Utdanning i Geofysikk”. Ellers gav generalforsamlingen styret fullmakter til å bestemme resten av detaljene.

 • Eventuelt.

Gå til toppen av denne siden


Referat fra NGFs årsmøte 1995

Møtereferat fra Norsk geofysisk forenings årsmøte 1995

PANELDEBATT

 • 5 deltakere i panelet dekket et bredt spekter av fjernmålingsteknikker og dataassimilering i geofysikk
 • Norge bør satse på kompetanse oppbygging i tolkning og bruk av fjernmålinger i egne modeller
 • NGF bør arrangere seminarserier om havbølger og strøm, flom og klima og eksponere aktiviteten i media

ÅRSMØTETS INDRE ANLIGGENDER:

Årsberetning for 1994
Godkjent

Regnskap for 1994
Godkjent

Budsjettforslag 1996
Det ble kommentert at NGF hadde liten rente på sin bankkonto i forhold til hva som er mulig å oppnå i markedet. Styret må sørge for å få en best mulig rente på sine innestående midler.

Nye medlemmer
Det var blitt foreslått 10 nye medlemmer. Samtlige ble tatt opp som medlemmer av foreningen. Disse er:

Elisabeth Nøst, forsker, dr. scient, Norsk Polarinstitutt/UiO
Eirik J. Førland, seniorforsker, DNMI
Torkild Eriksen, forsker, cand. scient, FFI
Øystein Lie-Svendsen, forsker, dr. scient, FFI
Geir Evensen, forsker, dr. scient, Nansensenteret
Helge Drange, forsker, dr. scient, Nansensenteret
Terje Wahl, forsker FFI
Rolf Mjelde, dr. scient, Institutt for den faste jords fysikk, UiB
Georg Hansen, dr.rer.nat., NILU Tromsø
Truls Lynne Hansen, cand. real., 1. aman., UiTø/Nordlysobservatoriet Tromsø

Oppsummering av NGFs spørreundersøkelse
Se vedlagt oversikt over resultatet av spørreundersøkelsen (vedlegg 2). På bakgrunn av dette resultatet vedtok årsmøtet at Norsk geofysisk forening (NGF) blir “corporate member in European Geophysical Society (EGS)”. Dette innebærer at medlemskap i NGF automatisk gir medlemskap i EGS.

Rapport fra IUGG-møtet i Boulder
Det forelå rapporter fra norske deltakere innen ulike faggrupper fra IUGG-møtet i Boulder.

Rapport fra kanadisk geofysisk årsmøte 1995
Se vedlagte reiserapport (vedlegg 3).

Valg av nye IUGG representanter
Hydrologigruppen får mandat til å velge en ny representant internt.

Valg av nytt styre Nytt styre ble valgt ved akklamasjon:

Formann: Sigbjørn Grønås
Nestformann: Asgeir Brekke
Sekretær: Nils Gunnar Kvamstø

Valg av ny revisor
Terje Brinck Løyning ble gjenvalgt som revisor.

Neste årsmøte; tid og sted
Bergen, 6-8. september 1996.

Eventuelt
Orientering om møte i Kiev m/tema atmos. studier ved bruk av optiske metoder.
Populærframstilling av geofysikk, lærebøker, tidsskrift etc.
Informasjon om potensielle nye medlemmer i geodesi.
Informasjon om Hydrologisk avdelings 100 års jubileum.
Bedre kontakten med lokale foreninger. Forening i Tromsø?
Sende skriv til professorer og oppfordre dem til å være innpiskere for årsmøtet overfor studenter, spesielt doktorgradsstudenter.
Få foreningen på internet med informasjon om hver faggruppe.
Aktivisere foreningen innen forskningspolitikk, herunder styrke kontakten mot Forskningsrådet og departementene samt at foreningen benyttes som høringsinstans ved utredninger og forskningsprogram.
Bør foreningen arrangere “brainstorm” seminar innen aktuelle forskningsfelt?
Styrke foreningens kontakt mot pressen, f.eks. pressekonferanse i forbindelse med paneldebatten på årsmøtene.

Vedlegg 2: Resultater fra NGFs spørreundersøkelse

Antall medlemmer NGF (pr. 1/8-95) 277
Antall besvarelser: 98 (35%)
Antall besvarelser med e-mail: 77 (79%)
Antall positive til EGS-medlemskap: 50 (51%)
Antall negative til EGS-medlemskap: 34 (35%)
Antall uten klart standpunkt: 14 (14%)
Medlemmer som deltok på IUGG: 7
Antall som vurderte IUGG-deltakelse: 13

Gå til toppen av denne siden


Referat fra NGFs årsmøte 1994

Oppsummering fra årsmøtet i Trondheim fra fredag 9/9 til søndag 11/9

Det var påmeldt 35 medlemmer til årsmøtet hvor temaet var “miljøhydrologi i nordområdene”. Både innleggene til paneldebatten og selve debatten ble interessant og engasjerende. Styret retter en vel fortjent takk til paneldeltakerne. Styret ønsker også å takke Institutt for Vassbygging, NTH, for at årsmøtet fikk disponere instituttets lokaler. Det sosiale aspektet som jo er en viktig del av et årsmøte, ble ivaretatt ved festmiddag i Tyholttårnet på fredag og middag på Munkholmen (inklusiv båttransport og omvisning) på lørdag.

Referat fra innleggene til paneldebatten

Panelet bestod av Einar Berntsen (Norges forskningsråd), Nils Roar Sælthun (NVE), Ånund Killingtveit (NTH) og Arne Tollan (NVE). Kjetil Arne Vaskinn (SINTEF NHL) hadde meldt forfall.

Einar Berntsen
Einar Berntsen holdt sitt innlegg under tittelen “verdiskapning/bærekraftig utvikling”. Han framholdt at hydrologi-faget er et ungt fagfelt innen geofysikken. Vannrelaterte problemstillinger er komplekse, griper inn i alles hverdag og har mange sosio-politiske sider. Anvendt hydrologi har til nå vært prioritert, delvis på bekostning av rent vitenskapelige problemstillinger. Innen hydrologi er det derfor et gap mellom nåværende kompetanse og de svært komplekse faglige utfordringer man står overfor. Einar Berntsen etterlyste en økt hydrologisk prosessforståelse blant våre utøvende hydrologer.

Nils Roar Sælthun
Nils Roar Sælthun foredro omkring emnet “menneskelig aktivitet – problemer”. Han mente at all hydrologi omhandler vårt miljø og således kan kalles miljøhydrologi. Sett i forhold til f.eks. den tredje verden fortoner våre problemer ved menneskelig aktivitet i nordområdene seg ofte som små. Men like fullt har vi spesielle problemer knyttet til vårt kalde klima, særlig i arktiske strøk. På tross av liten menneskelig aktivitet i nordområdene vil globale/regionale problemer som eventuelle klimaendringer og langtransporterte forurensinger påvirke også disse områdene. På lokalt plan kan tilgangen på vann være en begrensende faktor. Grunnforholdene er vanskelige pga. permafrosten. Videre er erosjonen stor ved aktivitet i disse vegetasjonsfattige strøk, spesielt i permafrostområder. Kunnskapsnivået innen polar hydrologi i Norge er per i dag mangelfull.

Ånund Killingtveit
Under tittelen “rekruttering” reiste Ånund Killingtveit spørsmålet om hvor vi trekker grensen fra nordområdene og hvilke miljøspørsmål vi snakker om. Mulige miljøspørsmål kan være klimaendringer, forurensinger, ressursforvaltning, økologi, “science” mm. Mulige tema/kompetansebehov for å dekke utfordringene i nordområdene kan deles inn i 1) miljøhydrologi/hydrologiske prosesser, 2) miljøhydrologi/miljøteknologi og 3) miljøhydrologi/økosystem-analyse. Disse temaene krever tverrfaglighet f.eks. innen tradisjonell geofysikk, teknologi og biologi. Hva med et nordisk hydrologisk universitet for å ivareta kompetansebehovet? Komiteen for hydrologi i Norden (KOHYNO) har nedsatt en arbeidsgruppe for å evaluere dette videre etter en mal hvor ulike nordiske læresteder utvikler sine egne “strong points” innen hydrologi samtidig som samarbeidsmodeller etableres.

Arne Tollan
Arne Tollan holdt sitt innlegg under temaet “internasjonalisering”. Han mente at all forskning av natur krever internasjonale interaksjoner. Dermed blir organiseringen av vår forskning viktig. Noen rammebetingelser for internasjonalisering er knyttet til de fysiske/geografiske forhold, f.eks. til de land som har landområder i Arktis. Andre forhold er knyttet til økonomi/politikk. Miljø- og ressursspørsmål samt relaterte problemer krever internasjonale løsninger. Arktisk forskning er kostbar forskning, og krever ofte store internasjonale program slik som f.eks. EU-programmer. Konklusjonen er at internasjonalisering er helt nødvendig i vårt arbeid som aktivt utøvende hydrologer/geofysikere.

Referat fra paneldebatten

I det etterfølgende følger noen utdrag fra paneldebatten som ble ledet av Torkild Carstens:

Er det noen deler av hydrologien som ikke er miljøhydrologi? Det var ingen entydig enighet i panelet om svaret på dette, men det var enighet om at hydrologi er en miljøvitenskap.

Det ble bemerket at definisjonen av hydrologi i nordområdene må være tettere knyttet til de opptredende prosessene enn til breddegrader.

De virkelige utfordringene innen miljøhydrologi i nordområdene finner vi østover (Russland) hvor det også forventes en økt aktivitet i fremtiden.

Tverrfaglighet mellom f.eks. meteorologi, hydrologi og oseanografi vil gi klare gevinster ved studier i nordområdene. Spesielt når det gjelder å løse miljøproblemer vil det være helt essensielt med tverrfaglig samarbeid. Bør Forskningsrådet i større grad oppmuntre til/ivareta prosjekter av tverrfaglig karakter?

For alle disipliner gjelder det at vi har svært mangelfulle dataserier fra arktiske strøk. Bedre datagrunnlag er nødvendig blant annet for å bedre kvaliteten av modellsimuleringer og forbedre tolkningen av fjernmålte data.

Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS) vil kunne bli et nasjonalt senter for geofysisk rekruttering til fag relatert til arktiske problemstillinger.

Det vil være viktig å beholde spesialiseringen innen enkelte fagfelt på den måten at studentene ikke sprer sine ressurser på for mange fag samtidig. Opplæring til tverrfaglig samarbeid kan være et godt supplement til faglig spesialisering.

Det er en trend fra nasjonale mot internasjonale forskningsprogrammer. Internasjonale nettverksløsninger hvor ulike institusjoner/fagmiljø kan representere ulike kraftsentra i en helhet er et mulig konsept for internasjonalt samarbeid.

Årsmøtets indre anliggender

Sak 1: Årsberetning for 1993. Ingen kommentarer.
Sak 2: Regnskap for 1993. Ingen kommentarer.
Sak 3: Budsjett for 1995.
Driften er avhengig av innbetaling av medlemskontingenten. Neste årsmøte tar opp som sak om medlemskap skal strykes hvis et medlem ikke betaler (etter purring) tre år på rad.
Sak 4: Forslag til nye medlemmer.
Samtlige foreslåtte medlemmer ble tatt opp ved akklamasjon.
Sak 5: Rapport fra AGU “Convocation of Presidents”.
Formannen informerte. Resolusjonen fra AGU ble vedtatt oversendt til Norges forskningsråd.
Sak 6: Tilbud om medlemskap i EGS.
Formannnen presenterte et tilbud fra EGS om kollektivt medlemskap i EGS for alle medlemmene i Norsk geofysisk forening. Et kollektivt medlemskap gir samme fordeler/rettigheter som et individuelt medlemskap til ca. en fjerdedel (24% ved dagens valutakurs) av prisen.
Av fordeler med ordningen kan nevnes:

 • prisen per medlemskap
 • EGS Newsletter vil bli distribuert til alle medlemmene med rundskrivene
 • at alle NGFs medlemmer er medlemmer av European Geophysical Society

Ulemper ved ordningen er:

 • krever økt medlemskontingent
 • ved deltakelse på EGS-møter kan deltakeravgiften ofte bli dekket over reiseregningen, mens NGFs medlemskontingent vanligvis dekkes privat

Det ble besluttet at alle medlemmene skulle forespørres om et eventuelt kollektivt EGS-medlemskap i neste rundskriv.

Sak 7: Valg av nye IUGG-representanter.
Etter forslag fra IUGG-representant Tor Gammelsrød innen oseanografi (IAPSO) ble Roald Sætre og Svein Sundby (begge fra Havforskningsinstituttet) innvalgt som hhv. representant og vara-representant.
Det ble etterlyst en instruks om hvordan IUGG-representantene utnevner en nasjonal representant. Instruksen bør også inkludere rutiner på valg av IUGG-representanter med tilhørende varamedlemmer.
Sak 8: Neste årsmøte, tid og sted.
Forslaget om å ha årsmøtet i Tromsø fikk tilslutning. Tidspunkt: 8-10 september.
Sak 9: Valg av revisor.
Terje B. Løyning er NGFs revisor i 1994 og ble foreslått som revisor også i 1995. Løyning har sagt ja til dette vervet.
Sak 10: Eventuelt.
Det kom forslag om at nye medlemmer skal være forpliktet til å delta på årsmøte for å presentere seg selv og sitt arbeid. Dette spørsmålet blir sak på neste årsmøte.
Formannen foreslo at adresselista til NGF skal utvides til å inkludere telefonnummer, telefaxnummer og e-post adresse. Det ble vedtatt å be medlemmene om å oppgi dette i neste rundskriv.

Gå til toppen av denne siden


Referat fra NGFs årsmøte 1988

Referat fra 69. årsmøte i Norsk Geofysisk Forening, Hadeland Turisthotell, Gran 26.-28. september 1988

Tilsammen 45 deltakere, men ikke alle deltok på hele årsmøtet. Den faglige delen av årsmøtet var som vanlig åpent for alle interesserte. Av andre interesserte deltok 4. Dessuten deltok 2 ledsagere.

Det 69. årsmøtet i NGF ble åpnet 26/9/1988 av formannen Yngvar Gotaas, og han ledet også plenumsesjonen den første dagen. De inviterte foredragsholderne, en fra hver av de fem geofysiske disipliner, gav interessante of informative oversiktsforedrag. Både rent faglige, og forskningspolitiske aspekter ble berørt.

Den andre dagen ble møtet delt i to seksjoner etter faglig tilknytning av foredragsholdere. Før lunsj var det en meteorologi- og en oseanografi/hydrologi-seksjon. Etter lunsj var det en meteorologi/oseanografi- og en hydrologi-seksjon. Det ble holdt en streng disiplin mht. lengden av foredragene, slik at man kunne hoppe fra en seksjon til den andre. Ordstyrere var Arne Tollan og Trond Iversen. Etter seksjonsforedragene ble det egentlige årsmøtet for NGF avholdt (jfr. referat fra indre anliggender). På kvelden innbød NGF til festmiddag, med aperitif spandert av Norsk Institutt for Luftforskning. Hovedtaler var Martin Mork, mens Inger Hanssen-Bauer måtte i ilden på vegne av de nye medlemmene. Arne Tollan var kveldens bordvert.

Den siste dagen ble det gjennomført en paneldebatt med fem innledere. Tema var innsamling og bearbeiding av geofysiske måledata. Diskusjonen ble frisk, og det ble avdekket store forskjeller mellom de ulike geofysiske fagområder (jfr. eget referat). Paneldebatten ble ledet av Arne Tollan. Årsmøtet ble avsluttet av formannen Yngvar Gotaas.

Oslo, 5.12.88

Trond Iversen, sekretær

Referat fra NGFs 69. årsmøte, indre anliggender

Foreningens indre anliggender ble behandlet tirsdag 27. september 1988. 40 medlemmer var tilstede.

1. Styrets beretning for 1987

Styret besto i 1987 av:
Ingolf Kanestrøm, formann
Yngvar Gotaas, nestformann
Thor Erik Nordeng, sekretær/kasserer

Årsberetningen ble gjennomgått av den sittende formann, Y. Gotaas. Beretningen, som var vedlagt, og møteinnkallingen ble godkjent.

2. Regnskap for 1987

Det reviderte regnskapet var vedlagt møteinnkallingen.

Regnskapet balanserer med kr. 91 839,70
Overskudd: kr. 12 872,06
Beholdning pr. 1.1.1988: kr. 44 057,13

På spørsmål ble det opplyst at Svenska Geofysiska Foreningen og NGFs felles abonnement på Tellus til fordel for en vitenskapelig institusjon i Polen fortsetter. Regnskapet ble godkjent.

3. Innvalg av nye medlemmer

Følgende tre nye medlemmer er godkjent av styret etter innstilling fra innvalgskomiteen.

 • Inger Hanssen-Bauer, Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen
 • Knut Erik Grønskei, Norsk Institutt for Luftforskning, Lillestrøm
 • Bjarne Sivertsen, Norsk Institutt for Luftforskning, Lillestrøm

Årsmøtet gav sin tilslutning ved akklamasjon.
Det ble påpekt at styret i invitasjonen til nominasjon av nye medlemmer hadde brukt en kortere frist enn den statutt-festede, dvs. 2 mnd. før årsmøtet. Møtet anså likevel at dette ikke hadde avholdt noen fra å foreslå nye medlemmer. Innvalgskomiteens formann minnet om at publikasjonslister forventes nedlagt i innvalgsforslagene.

4. Valg av nasjonale representanter til de geofysiske assosiasjoner under IUGG

Formannen redegjorde for statuttene for den nasjonale komitenfor geodesi og geofysikk, som fastsetter at de geofysiske representanter (6) utses av respektive faggrupper i NGF. Det ble opplyst at bare den hydrologiske faggruppen hadde gjennomført et skriftlig valg blant sine medlemmer. For de øvrige fem forelå navneforslag fra styret, samt et innsendt forslag.

I debatten ble det reist tvil om statuttene for den nasjonale komite ble korrekt vedtatt i 1976. (Det er senere brakt klarhet i at de ble skriftlig vedtatt.) Det ble også etterlyst forslag til varamenn for de nasjonale representanter. Videre fremkom det synspunkt at NGFs årsmøte for enkelte faggruppers vedkommende er lite representativt til å behandle denne saken, pga. dårlig fremmøte.

Årsmøtet gjorde følgende vedtak:
NGF tar til etterretning at følgende nasjonale representanter til IUGGs geofysiske assosiasjoner er utsett for perioden til og med kommende IUGG-kongress i 1992:

For IASPEI Durk J. Doornbos
IAHS Gunnar Østrem
IAMAP Anton Eliassen
IAPSO Eyvind Åas
IAGA Jan A. Holtet
IAVCEI Else Ragnhild Neumann

Representantutvalget vil bli meddelt sekretæren for den nasjonale komite, med oppfordring til at komiteen konstituerer seg så snart som mulig. Faggruppene ved de nye formenn oppfordres samtidig til å utse varamenn, og meddele resultatet til NGFs styre. Styret oppfordres til å bringe klarhet i medlemmenes faggruppetilhørighet, og sørge for at nye NGF-medlemmer får tilsendt også statuttene for den nasjonale komite.

5. Den geofysiske kommisjon; rapport og valg

Arne Grammeltvedt meddelte at kommisjonen som sedvanlig har fordelt avkastningen av Birkeland-fondet. Neste møte blir holdt nær utløpet av 1988.
Årsmøtet hadde en kort debatt om kommisjonens oppgaver og fremtid. Det fremkom synspunkter om kommisjonens rolle i det norske geofysiske miljø idag burde være en annen enn da den ble instituert i 1917. Grammeltvedt bebudet at kommisjonen selv vil diskutere sin situasjon og fremtid, og eventuelt ta opp saken ved neste årsmøte i NGF.

Normal rullering av kommisjonens NGF-oppnevnte medlemmer tilsier at Søren Larsen erstatter Bo Wingård, som går ut. De øvrige NGF-oppnevnte medlemmer er for tiden Bjørn Gjevik og Eyvind Åas. Som nytt varamedlem ble valgt Arne Tollan.

6. Framtidas geofysikerbehov

Formannen, Yngvar Gotaas, oppfordret til en diskusjon med særlig henvisning til det såkalte Hernes-utvalgets nylige innstilling om forskning og høyere undervisning. Årsmøtets debatt ble av praktiske årsaker slått sammen med pkt. 7, se nedenfor.

7. Bør foreningen gjøres mer åpen?

Eystein Husebye innledet til debatt med å peke på visse svakheter i NGFs arbeid, bl.a.:

 • svak møteoppslutning
 • liten grad av styring med utvikling
 • for få unge geofysikere med
 • for liten kontakt til andre, ikke-geofysiske, fagmiljøer

For eventuelt å oppnå en sterkere faglig profilering foreslo Husebye bl.a. automatisk innvalg etter anbefaling av 2 medlemmer, en medlemsavgift på 50-100kr./år, årsmøter felles med andre fagdisipliner, og sterkere innslag av studenter og stipendiater ved årsmøtene. Formannen refererte brev fra Hilding Sundqvist med synspunkter i samme retning.

I diskusjonen ble det uttrykt sterk støtte til tanken om sterkere deltakelse av yngre ved møtene. Blant mulig tiltak ble nevnt bredere møtekunngjøring og økonomisk støtte til yngre forskere. Det ble antydet at innvalg av nye medlemmer bør skje i samråd med vedkommende for å oppnå bedre motiverte medlemmer. Med hensyn til møteform lot de fleste til å mene at kombinasjonen mellom bred oversikt og spesielle faggruppe-seksjoner ved årsmøtene var nyttig. Foreningen bør vurdere å arrangere fagsymposier.

Årsmøtet oppfordret styret til å vurdere forslagene, særlig med sikte på å oppnå sterkere møtedeltakelse fra yngre forskere. Oppfølging ventes til neste årsmøte.

8. Eventuelt

Formannen og sekretæren redegjorde for forholdene omkring nedleggelsen av Geophysica Norvegica.

På spørsmål fra formannen om passende møtested 1989 kom det ønsker om Gudbrandsdalen – Trøndelag av hensyn til medlemmer i Trondheim og Tromsø.

Oslo, 1.10.88

Arne Tollan, styremedlem

Referat av paneldebatten ved NGFs 69. årsmøte

Om innsamling og bearbeiding av geofysiske data

Til paneldebatten var invitert følgende deltakere: Lars Ingolf Eide (Norsk Hydro), Karl Johan Eidsvik (NHL), Kaare Pedersen (UiO), Nils Roar Sælthun (NVE) og Svein Tryggestad (Oceanor).

Debattens tema var av styret presisert slik:

 • Er datainnsamlingen for liten og dårlig koordinert slik at det sløses med begrensete ressurser?
 • Gjøres tidsserier for korte til å gi statistisk signifikans?
 • Bearbeides målte data for dårlig til å få ut den tilgjengelige informasjon?

Etter de forberedte innlegg og diskusjonsbidrag fra ytterligere 9 deltakere, oppsummerte ordstyreren, Arne Tollan, debatten slik:

 1. Enkelte fagmiljøer, særlig de oseanografiske og meteorologiske, savner sterkere datainnsamling for enkelte elementer. Som eksempler nevnes værskip bl.a. for å kunne kartlegge polare lavtrykksbaner bedre. Også for effektiv bruk av dagens store (og dyre) meteorologiske modeller, er flere observasjoner ønskelig.
  På den annen side ble det pekt på faren for at enkelte forskningsprosjekter lider under for stor dominans av datainnsamling til fortrengsel for bearbeidelse. Bedre metoder for romlig interpolasjon er ønskelig, særlig innen hydrologi.
 2. Det skjer idag en kamp om forskningsmidler, og om finansieringskildenes gunst, som ofte kan føre til overlappende prosjekter. Bedre samordning mellom institusjonene ønskes. Det ble også uttrykt bekymring for svak datakontroll og dermed svak kvalitetssikring. En samfunnsøkonomisk prioritering av ressursinnsatsene ble etterlyst av enkelte.
 3. For enkelte formål, således for dimensjonerings-kriterier knyttet til vind og bølger i offshore-bransjen, er dataseriene ofte for korte. For enkelte hydrologiske stasjonsnett anses optimalisering av nett-strukturen nødvendig, fortrinnsvis med bruk av statistiske metoder.
 4. Det var stor enighet om strengere krav til evaluering av forskningsresultater. Høyere krav til publisering i internasjonale fora trekker i samme retning. Assimilasjon av observasjoner i varslingsmodeller stiller idag store krav til hurtige datamaskiner.

Oslo, 1.10.88

Arne Tollan, styremedlem

Gå til toppen av denne siden


Referat fra NGFs årsmøte 1987

Referat fra 68. årsmøte i Norsk Geofysisk Forening, Norges Landbrukshøyskole, Ås 3.-5. juni 1987

Spesielt innbudt: Professor Erik Eliassen, Københavns universitet

Den faglige delen av årsmøtet var åpent for interesserte. Studenter og ansatte fra NLH, UiO og DNMI deltok her. I tillegg deltok 4 ledsagere.

Møtet ble åpnet av formann Ingolf Kanestrøm, som ønsket velkommen til det 86. årsmøtet i NGF.

Arnt Eliassen holdt minnetalen over foreningens æresmedlem og sistlevende stifter, Olaf Devik, som var gått bort siden forrige møte.

Indre anliggender

1) Styrets beretning for 1986
Styret har bestått av:
Ingolf Kanestrøm (formann)
Yngvar Gotaas (nestformann)
Thor Erik Nordeng (sekretær/kasserer)
Årsberetningen ble gjennomgått. Etter forslag fra formannen ble diskusjonen utsatt til etter regnskapet var lagt frem.

2) Regnskap for 1986
Regnskapet balanserer med kr 23.260,54.
Underskudd: kr 1.876,65.
Beholdning pr. 1.1.86: kr 21.185,07.

3) Diskusjon av årsberetning og regnskap

 • På spørsmål fra Mork kunne formannen opplyse at Geofysisk kommisjon hadde bevilget foreningen kr 30.000 fra Nansenfondet. Dette gir muligheter for bevilgninger til de geofysiske foreninger i Oslo og i Bergen, etter at disse i fjor sto uten bidrag fra NGF.
 • Jakhelln ønsket vurdert en plassering av foreningens midler til høyere rente. Styret vil se nærmere på muligheten for dette.
 • A. Eliassen kunne opplyse at kr 40.000 var sendt som bidrag til Jack Bjerknes symposiet i Los Angeles i 1988.
 • Det ble besluttet at NGF bevilger kr 10.000 til dekning av reiseutgifter for Arnt Eliassen.

4) Innvalg av nye medlemmer
Innvalgskomiteen anbefalte innvalg av alle 11 foreslåtte kandidater. De nye medlemmene er Dag Bjørge, Helge Skåtun, Ingrid Magnus, Peder Tyvand, Einar Iversen, Leif B. Kvamme, Tormod Kværner, Øyvind Pettersen, Ketil Astebøl, Jan Asle Olset og Monica Kristensen.

5) Geophysica Norvegica
Spørsmålet var om tidsskriftet kan opprettholdes. De fleste mente nei, spesielt ikke nå når Meteorologisk Institutt ikke lenger er interessert i å dekke trykkingsutgiftene.
Tollan, medlem av redaksjonsutvalget, mente tiden har løpt fra denne type a-periodiske tidsskrift, og at det ikke blir noe savn om det nedlegges. Flere erklærte seg enige i dette, men ønsket likevel undersøkt muligheter for andre utgivelses- og trykkingsmåter. Ved avstemming var det 4 stemmer for nedleggelse, mens 11 stemte for et forslag fra Mork, som ber styret undersøke muligheten for utgivelsen av instituttrapporter.
Mork vil sende styret et mer utarbeidet forslag.

6) Valg

Styre: Som nytt styre for perioden 1988-1990 ble valgt:
Formann: Yngvar Gotaas, Norsk institutt for luftforskning
Nestformann: Arne Tollan, Norges Vassdrags- og elektrisitetsvesen
Sekretær/kasserer: Trond Iversen, Meteorologisk Institutt

Geofysisk kommisjon: E. Mæland går ut og E. Aas går inn som medlem.
Søren H. Larsen ble valgt som ny varamann.

7) Eventuelt
Jakhelln bemerket at dette var første årsmøte hvor ingen kunne gi rapport fra Geofysisk kommisjon.

8) Omvisninger
Torsdag 4. juni var det omvisninger på Institutt for hagebruk ved professor Finn Måge og på Institutt for meieri- og næringsmiddelfag ved professor Kjell Steinsholt.
Omvisningene var meget konstruktive og givende.

Y. Gotaas

Gå til toppen av denne siden


Referat fra NGFs årsmøte 1985

Referat fra 66. årsmøte i Norsk Geofysisk Forening, Fleischer’s Hotel, Voss 29.-31. mai 1985

Møtet ble åpnet av formannen Martin Mork som ønsket medlemmene velkommen til det 66. årsmøtet i NGF, for deretter å gi en kort omtale av de fem medlemmene: Jonas Ekman Fjeldstad, Ernst Føyn, Svein Rosseland, Sigurd Smebye og Finn Spinnanger som var gått bort siden forrige årsmøte.
De avdøde medlemmene ble hedret med en kort stillhet.

Indre anliggender

1. Styrets beretning
Formannen Martin Mork og sekretæren Harald Svendsen la frem styrets beretning.

2. Regnskap
Sekretæren Harald Svendsen gjennomgikk regnskapet for 1984. Regnskapet balanserer med kr 41.678,92. Underskuddet er kr 2.183,72 og beholdningen pr. 31.12.84 er kr 25.775,42.
Regnskapet er revidert av Åsmund Rabbe og funnet i orden.

3. Den Geofysiske Kommisjon
Kommisjonen har følgende sammensetning:

Faste medlemmer: H. G. Gade (leder)
A. Grammeltvedt (nestleder)
J. Haugen (sekretær)
Medlemmer: A. Foldvik
E. Mæland
B. Wingård
Varamann: B. Gjevik

Bjørn Gjevik ble valgt til ny varamann etter at B. Wingård gikk inn i komiteen og O. Holt gikk ut.
H. G. Gade refererte fra møtet i Den Geofysiske Kommisjon som ble holdt samtidig med årsmøtet. Kommisjonen hadde vedtatt å bevilge nærmere kr 20.000,- til NGF. Kommisjonen vil budsjettere bidrag til Geofysiske Publikasjoner.

4. Andre foreningssaker
Formannen orienterte om det planlagte spesialvolumet av Geofysiske Publikasjoner med presentasjon av foredragene fra 100 års jubileet for det første internasjonale polarår. Det har vist seg å være vanskelig å skaffe det nødvendige produksjonstilskott som Universitetsforlaget ba om i brev av 5.11-84 til redaktøren Ingolf Kanestrøm i Geofysiske Publikasjoner.
Norsk Geofysisk Forening v/ formannen søkte Det Norske Vitenskapsakademi, Styret i NAVF og NAVF RNF om bidrag til dekning av trykningsutgiftene, men fikk avslag. Etter avslaget kom styret fram til at det bare forelå to muligheter å behandle saken på.

 1. Sende foredragene tilbake til forfatterne med følgeskriv om at trykking som planlagt ikke kan gjennomføres.
 2. Polarinstituttet tilbyr utgivelse ved hjelp av datasats, som foreslått av direktør Rogne, dersom det fortsatt er ønskelig (forfatterne må spørres).

Forslagene ble meddelt tidligere redaktør Jan Holtet i brev av 29. januar 1985. I brevet fra NGF ba styret om en skriftlig redegjørelse fra Jan Holtet, men styret har ikke mottatt svar på henvendelsen.
Med brevet som er sendt regner NGF seg ferdig med denne saken.

5. Innvalg av nye medlemmer
Styret hadde mottatt forslag om innvalg av 13 nye medlemmer i foreningen. Innvalgskomiteen fant å kunne anbefale samtlige som nye medlemmer, men med følgende bemerkning: Selv om de nye opptaksprosedyrene åpner for en viss “liberalisering”, mener vi at det bør stilles krav til en viss etableringsperiode før et nytt medlem blir foreslått, sammen med en forskningsaktivitet som jo fremdeles er forutsatt, jfr. rekrutteringsutvalgets skriv av 28.1.1981. Det påligger her forslagsstillerne et ansvar, og vi foreslår at styret innskjerper dette ansvar overfor medlemmene.

Styret fulgte innvalgskomiteens innstilling om innvalg av følgende nye medlemmer: Hilding Sundkvist, Jens Havskov, Kristen Haugland, Atle Austegard, Jan Faleide, Jakob Skogseid, Erik Hansen, Magne Haakstad, Tor Tørresen, John Grue, Endre Skaar, Gunnar Mørk og Stein Sandven.

Innvalgskomiteen for perioden 1985-87 har følgende sammensetning:

Innvalgskomiteen Varamenn
O. H. Sælen T. Gammelsrød
H. Økland K. Pedersen
D. Gjessing A. Kjelaas
B. Wingård L. Gottschalk
E. Mæland K. Storetvedt

6. Norsk representasjon i internasjonale organisasjoner
Sekretæren leste opp utdrag av statuttene for Den nasjonale komite for Geodesi og Geofysikk. Komiteen er kontaktorgan mellom de norske geodeter og geofysikere og Den internasjonale union for geodesi og geofysikk (IUGG). Komiteen har syv medlemmer, en representant for hver av de faggrupper som svarer til IUGGs syv assosiasjoner.

IAG: Faggruppen for geodesi
Faggruppene for geofysikk
IAGA: Faggruppen for geomagnetisme og aeronomi
IAHS: Faggruppen for hydrologi
IAMAP: Faggruppen for meteorologi og atmosfærens fysikk
IAPSO: Faggruppen for fysisk oseanografi
IASPEI: Faggruppen for seismologi og den faste jords fysikk
IAVCEI: Faggruppen for vulkanologi og geokjemi

Faggruppene for geodesi består av medlemmene av Den norske gradmålingskommisjon og fagruppene for geofysikk består av medlemmene av Norsk Geofysisk Forening.

Valg av representanter og varamenn til komiteen skjer ved første anledning og senest innen 1 år etter at en ordinær generalforsamling i IUGG har vært avholdt. Representanten for faggruppene velges separat for hver faggruppe. Komiteen velger selv sin formann og viseformann. Den ene skal være representanten for faggruppen for Geodesi. Viseformannen fungerer som komiteens sekretær. Valgperioden avpasses i overensstemmelse med IUGGs generalforsamlinger.
Etter siste generalforsamling i IUGG (1983) er det bare faggruppen for IAPSO som har foretatt valg. Representanten for denne faggruppen før møtet i IUGG i 1983 O. H. Sælen, foreslo Eyvind Aas som ny representant og Tor Gammelsrød som vararepresentant. Faggruppen sluttet seg til forslaget. Styret i NGF oppfordrer de øvrige faggruppene om å foreta valg på nye representanter og vil samtidig innskjerpe ansvaret som påligger representantene i komiteen om å orientere sine respektive faggrupper om komiteens arbeid, spesielt om forhandlingene på IUGGs generalforsamling.

7. Valg av nytt styre i Norsk Geofysisk Forening
Følgende styre ble enstemmig valgt for 2 år fra 1.1.86:
Ingolf Kanestrøm (formann)
Yngvar Gotaas (nestformann)
Thor Erik Nordeng (sekretær/kasserer)
Åsmund Rabbe ble gjenvalgt som revisor.

8. Geofysiske Publikasjoner
Redaktøren Ingolf Kanestrøm opplyste at han hadde motatt fire manuskripter. To av disse var sendt til trykking. De to resterende ville bli sendt til trykking i nær fremtid.
Redaksjonskomiteen for perioden 1984-86 har følgende sammensetning:

Redaktør: Ingolf Kanestrøm
Redaksjonskomite: Arnt Eliassen
Markvard A. Sellevold
Bjørn Gjevik

9. Eventuelt
Ragnar Fjørtoft oppfordret medlemmene om å komme med forslag til symposier som kunne arrangeres i regi av NGF. Ingolf Kanestrøm nevnte at et eventuelt symposium kunne arrangeres i sammenheng med årsmøtet (et par dager i forkant eller etterkant av møtet). Klimaforskning ble nevnt som et emne for et symposium. Herman Gade luftet tanken om å avsette kr 10.000 til et symposiefond, men satte ikke fram formelt forslag. Einar Mæland stilte spørsmål om det var mulig å velge et tema for selve årsmøtet. Dette hevdet Yngvar Gotaas ville være vanskelig på grunn av foreningens heterogene karakter. Martin Mork foreslo at det nye styret burde vurdere å bruke en del av møtet til et tema.
Formannen avsluttet diskusjonen ved å minne om Fjørtofts oppfordring om å komme med forslag til symposier til styret som så ville ta de nødvendige avgjørelser.

Harald Svendsen, sekretær

Comments are closed.